ஏசி மிலன் S சாஸுவோலோ கால்சியோவுக்கு எதிரான பதிவு

ஏசி மிலன் S சாஸுவோலோ கால்சியோவுக்கு எதிரான பதிவுஒரு தொடர் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 7 4 இரண்டு 1 பதினொன்று : 8
தொலைவில் 8 5 0 3 16 : 12
& தொகை பதினைந்து 9 இரண்டு 4 27 : இருபது
இத்தாலிய கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 இரண்டு : 1
& தொகை 1 1 0 0 இரண்டு : 1
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 8 5 இரண்டு 1 13 : 9
தொலைவில் 8 5 0 3 16 : 12
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 16 10 இரண்டு 4 29 : இருபத்து ஒன்று
ஒரு தொடர்
2020/2021 13. சுற்று சசுவோலோ கால்சியோ - ஏ.சி மிலன் 1: 2 (0: 2)
2019/2020 35. சுற்று சசுவோலோ கால்சியோ - ஏ.சி மிலன் 1: 2 (1: 2)
2019/2020 16. சுற்று ஏ.சி மிலன் - சசுவோலோ கால்சியோ 0: 0 (0: 0)
2018/2019 26. சுற்று ஏ.சி மிலன் - சசுவோலோ கால்சியோ 1: 0 (1: 0)
2018/2019 7. சுற்று சசுவோலோ கால்சியோ - ஏ.சி மிலன் 1: 4 (0: 1)
2017/2018 31. சுற்று ஏ.சி மிலன் - சசுவோலோ கால்சியோ 1: 1 (0: 0)
2017/2018 12. சுற்று சசுவோலோ கால்சியோ - ஏ.சி மிலன் 0: 2 (0: 1)
2016/2017 26. சுற்று சசுவோலோ கால்சியோ - ஏ.சி மிலன் 0: 1 (0: 1)
2016/2017 7. சுற்று ஏ.சி மிலன் - சசுவோலோ கால்சியோ 4: 3 (1: 1)
2015/2016 28. சுற்று சசுவோலோ கால்சியோ - ஏ.சி மிலன் 2: 0 (1: 0)
2015/2016 9. சுற்று ஏ.சி மிலன் - சசுவோலோ கால்சியோ 2: 1 (1: 0)
2014/2015 36. சுற்று சசுவோலோ கால்சியோ - ஏ.சி மிலன் 3: 2 (2: 1)
2014/2015 17. சுற்று ஏ.சி மிலன் - சசுவோலோ கால்சியோ 1: 2 (1: 1)
2013/2014 38. சுற்று ஏ.சி மிலன் - சசுவோலோ கால்சியோ 2: 1 (2: 0)
2013/2014 19. சுற்று சசுவோலோ கால்சியோ - ஏ.சி மிலன் 4: 3 (3: 2)
இத்தாலிய கோப்பை
2014/2015 16 வது சுற்று ஏ.சி மிலன் - சசுவோலோ கால்சியோ 2: 1 (1: 0)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்