ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா At அட்லாண்டாவுக்கு எதிரான பதிவு

ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா At அட்லாண்டாவுக்கு எதிரான பதிவுஒரு தொடர் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 57 35 14 8 105 : 36
தொலைவில் 58 14 2. 3 இருபத்து ஒன்று 62 : 69
& தொகை 115 49 37 29 167 : 105
பி தொடர் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 0 1 0 1 : 1
தொலைவில் 1 0 1 0 1 : 1
& தொகை இரண்டு 0 இரண்டு 0 இரண்டு : இரண்டு
இத்தாலிய கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 5 4 1 0 10 : 5
தொலைவில் 3 1 0 இரண்டு 5 : 5
& தொகை 8 5 1 இரண்டு பதினைந்து : 10
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 63 39 16 8 116 : 42
தொலைவில் 62 பதினைந்து 24 2. 3 68 : 75
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 125 54 40 31 184 : 117
ஒரு தொடர்
2020/2021 11. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 3: 0 (1: 0)
2019/2020 23. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 2 (1: 0)
2019/2020 4. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 2 (0: 1)
2018/2019 26. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 3: 1 (2: 1)
2018/2019 7. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 0 (0: 0)
2017/2018 25. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 1 (1: 1)
2017/2018 6. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 1 (1: 0)
2016/2017 27. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 0 (0: 0)
2016/2017 8. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 0: 0 (0: 0)
2015/2016 26. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 3 (0: 0)
2015/2016 7. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 3: 0 (2: 0)
2014/2015 22. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 3: 2 (1: 1)
2014/2015 3. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 1 (0: 0)
2013/2014 23. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 0 (1: 0)
2013/2014 4. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 2 (0: 1)
2012/2013 32. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 2 (0: 0)
2012/2013 13. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 4: 1 (3: 1)
2011/2012 35. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 0 (1: 0)
2011/2012 16. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 2 (1: 0)
2009/2010 34. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 1 (1: 0)
2009/2010 15. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 0 (1: 0)
2008/2009 30. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 2 (0: 0)
2008/2009 11. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 1 (2: 0)
2007/2008 22. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 2 (1: 1)
2007/2008 3. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 2 (1: 0)
2006/2007 30. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 2 (1: 2)
2006/2007 11. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 3: 1 (1: 1)
2004/2005 36. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 0: 0 (0: 0)
2004/2005 17. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 0 (0: 0)
2001/2002 20. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 0 (1: 0)
2001/2002 3. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 3: 1 (2: 1)
2000/2001 32. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 1 (1: 1)
2000/2001 15. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 0 (0: 0)
1997/1998 30. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 0 (0: 0)
1997/1998 13. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 5: 0 (1: 0)
1996/1997 19. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 0: 0 (0: 0)
1996/1997 2. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 2 (0: 1)
1995/1996 31. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 0 (1: 0)
1995/1996 14. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 3 (0: 1)
1992/1993 31. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 1 (1: 0)
1992/1993 14. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 0: 1 (0: 0)
1991/1992 27. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 3: 0 (2: 0)
1991/1992 10. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 0 (1: 0)
1990/1991 21. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 1 (1: 0)
1990/1991 4. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 3: 1 (2: 0)
1989/1990 34. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 4: 1 (3: 1)
1989/1990 17. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 0 (0: 0)
1988/1989 22. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 1 (0: 1)
1988/1989 5. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 1 (0: 1)
1986/1987 30. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 0 (0: 0)
1986/1987 15. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 0 (1: 0)
1985/1986 23. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 0: 0 (0: 0)
1985/1986 8. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 0 (0: 0)
1984/1985 19. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 2 (1: 1)
1984/1985 4. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 5: 0 (1: 0)
1978/1979 27. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 0: 1 (0: 1)
1978/1979 12. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 0 (0: 0)
1977/1978 25. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 2 (0: 1)
1977/1978 10. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 0 (0: 0)
1972/1973 29. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 4: 0 (2: 0)
1972/1973 14. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 1 (0: 0)
1971/1972 19. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 0 (1: 0)
1971/1972 4. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 3: 1 (0: 0)
1968/1969 17. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 1 (0: 0)
1968/1969 2. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 1 (1: 1)
1967/1968 27. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 3 (0: 1)
1967/1968 12. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 0 (0: 0)
1966/1967 32. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 1 (1: 0)
1966/1967 15. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 0 (0: 0)
1965/1966 18. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 0 (0: 0)
1965/1966 1. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 1 (0: 1)
1964/1965 23. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 1 (1: 0)
1964/1965 6. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 0 (0: 0)
1963/1964 19. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 7 (0: 3)
1963/1964 2. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 4: 0 (1: 0)
1962/1963 22. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 1 (0: 1)
1962/1963 5. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 0 (1: 0)
1961/1962 34. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 0: 1 (0: 1)
1961/1962 17. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 0 (0: 0)
1960/1961 33. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 0: 1 (0: 1)
1960/1961 16. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 4: 1 (2: 1)
1959/1960 23. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 3 (1: 2)
1959/1960 6. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 4: 1 (3: 1)
1957/1958 33. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 0
1957/1958 16. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 2
1956/1957 31. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 0: 1
1956/1957 14. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 1
1955/1956 23. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 0
1955/1956 6. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 4: 1
1954/1955 27. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 5: 1
1954/1955 10. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 1
1953/1954 34. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 1
1953/1954 17. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 3: 0
1952/1953 29. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 2
1952/1953 12. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 1
1951/1952 31. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 0
1951/1952 12. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 0: 1
1950/1951 27. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 2
1950/1951 8. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 0
1949/1950 32. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 3: 2
1949/1950 13. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 1
1948/1949 32. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 1
1948/1949 13. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 0
1947/1948 39. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 0
1947/1948 18. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 0
1946/1947 30. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 1
1946/1947 11. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 0
1942/1943 23. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 0
1942/1943 8. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 0
1941/1942 24. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 1
1941/1942 9. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 0: 1
1940/1941 24. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 0
1940/1941 9. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 1
1937/1938 30. சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 4: 0
1937/1938 15. சுற்று அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 1: 1
இத்தாலிய கோப்பை
2019/2020 16 வது சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 2: 1 (1: 0)
2018/2019 அரை இறுதி அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 2: 1 (1: 1)
2018/2019 அரை இறுதி ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 3: 3 (2: 2)
2014/2015 16 வது சுற்று ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 3: 1 (3: 1)
1998/1999 கால் இறுதி ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 0 (1: 0)
1998/1999 கால் இறுதி அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 3: 2 (1: 2)
1995/1996 இறுதி அதலாண்டா - ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா 0: 2 (0: 0)
1995/1996 இறுதி ஏ.சி.எஃப் பியோரெண்டினா - அதலாண்டா 1: 0 (0: 0)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்