அர்செனல் எஃப்சி »மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டுக்கு எதிரான பதிவு

அர்செனல் எஃப்சி »மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டுக்கு எதிரான பதிவுசாம்பியன்ஸ் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 0 0 1 1 : 3
தொலைவில் 1 0 0 1 0 : 1
& தொகை இரண்டு 0 0 இரண்டு 1 : 4
பிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 92 48 இருபது 24 167 : 106
தொலைவில் 92 பதினைந்து 26 51 81 : 166
& தொகை 184 63 46 75 248 : 272
சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 10 8 0 இரண்டு 25 : 10
தொலைவில் 10 1 3 6 9 : 2. 3
& தொகை இருபது 9 3 8 3. 4 : 33
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 4 இரண்டு 0 இரண்டு 8 : 5
தொலைவில் 7 3 0 4 7 : பதினொன்று
நடுநிலை இடம் 5 1 இரண்டு இரண்டு 5 : 6
& தொகை 16 6 இரண்டு 8 இருபது : 22
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 4 இரண்டு 0 இரண்டு பதினொன்று : 12
தொலைவில் இரண்டு 0 0 இரண்டு 1 : 3
& தொகை 6 இரண்டு 0 4 12 : பதினைந்து
FA சமூக கேடயம் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 6 4 இரண்டு 0 14 : 7
& தொகை 6 4 இரண்டு 0 14 : 7
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 111 60 இருபது 31 212 : 136
தொலைவில் 112 19 29 64 98 : 204
நடுநிலை இடம் பதினொன்று 5 4 இரண்டு 19 : 13
& தொகை 2. 3. 4 84 53 97 329 : 353
சாம்பியன்ஸ் லீக்
2008/2009 அரை இறுதி அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (0: 2)
2008/2009 அரை இறுதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
பிரீமியர் லீக்
2020/2021 21. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
2020/2021 7. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
2019/2020 21. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 0 (2: 0)
2019/2020 7. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 0)
2018/2019 30. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 0 (1: 0)
2018/2019 15. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 2 (1: 1)
2017/2018 36. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (1: 0)
2017/2018 15. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (0: 2)
2016/2017 36. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 0 (0: 0)
2016/2017 12. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
2015/2016 27. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 2 (2: 1)
2015/2016 8. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0 (3: 0)
2014/2015 37. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 0)
2014/2015 12. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 0)
2013/2014 26. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
2013/2014 11. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
2012/2013 35. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 1)
2012/2013 10. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (1: 0)
2011/2012 22. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 1)
2011/2012 3. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 8: 2 (3: 1)
2010/2011 35. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
2010/2011 17. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
2009/2010 24. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (0: 2)
2009/2010 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (0: 1)
2008/2009 37. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
2008/2009 12. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 0)
2007/2008 34. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
2007/2008 12. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (0: 1)
2006/2007 24. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
2006/2007 5. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
2005/2006 33. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
2005/2006 21. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
2004/2005 25. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 4 (2: 1)
2004/2005 10. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
2003/2004 30. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
2003/2004 6. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
2002/2003 35. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (0: 1)
2002/2003 17. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (1: 0)
2001/2002 35. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
2001/2002 14. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (0: 1)
2000/2001 28. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 6: 1 (5: 1)
2000/2001 8. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
1999/2000 23. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
1999/2000 4. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (1: 0)
1998/1999 25. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1998/1999 6. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0 (2: 0)
1997/1998 30. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
1997/1998 14. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 2 (2: 2)
1996/1997 32. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 2)
1996/1997 13. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1995/1996 33. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1995/1996 12. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
1994/1995 29. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 0 (2: 0)
1994/1995 16. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1993/1994 33. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (1: 1)
1993/1994 8. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1992/1993 36. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1992/1993 17. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
1991/1992 27. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 1)
1991/1992 13. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1990/1991 36. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (2: 0)
1990/1991 9. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 1)
1989/1990 16. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
1989/1990 1. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 1 (1: 1)
1988/1989 32. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1988/1989 17. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (2: 0)
1987/1988 27. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (1: 1)
1987/1988 2. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1986/1987 26. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
1986/1987 1. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
1985/1986 22. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
1985/1986 3. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 1)
1984/1985 29. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
1984/1985 13. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 2 (1: 2)
1983/1984 32. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 0 (2: 0)
1983/1984 4. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 3 (1: 3)
1982/1983 40. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0 (1: 0)
1982/1983 7. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1981/1982 28. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1981/1982 7. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1980/1981 34. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 0)
1980/1981 11. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1979/1980 23. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 0 (2: 0)
1979/1980 3. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1978/1979 27. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 2 (0: 0)
1978/1979 7. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 1)
1977/1978 37. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (1: 1)
1977/1978 14. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 2 (0: 0)
1976/1977 42. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 2 (2: 0)
1976/1977 19. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (2: 1)
1975/1976 18. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (2: 0)
1975/1976 13. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1 (1: 1)
1973/1974 26. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1973/1974 1. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0 (1: 0)
1972/1973 26. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (1: 0)
1972/1973 5. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1971/1972 33. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0 (2: 0)
1971/1972 3. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1 (0: 1)
1970/1971 22. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 3 (1: 3)
1970/1971 3. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 0 (2: 0)
1969/1970 28. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
1969/1970 11. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (0: 0)
1968/1969 25. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0 (0: 0)
1968/1969 12. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1967/1968 30. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 2 (0: 0)
1967/1968 11. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1966/1967 31. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1966/1967 14. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1965/1966 34. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
1965/1966 10. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 2 (0: 0)
1964/1965 38. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1 (0: 0)
1964/1965 20. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 3 (0: 0)
1963/1964 28. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1 (0: 0)
1963/1964 9. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
1962/1963 23. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 3 (0: 1)
1962/1963 3. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (0: 0)
1961/1962 33. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 3 (1: 2)
1961/1962 14. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 5: 1 (1: 0)
1960/1961 34. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1960/1961 15. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (2: 1)
1959/1960 41. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 5: 2 (2: 2)
1959/1960 12. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 2 (1: 2)
1958/1959 31. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 2 (3: 1)
1958/1959 12. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1957/1958 28. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 5 (0: 3)
1957/1958 9. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 2 (3: 2)
1956/1957 30. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 6: 2 (6: 2)
1956/1957 11. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (1: 2)
1955/1956 35. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 1)
1955/1956 16. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1954/1955 41. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 3 (2: 3)
1954/1955 18. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (2: 1)
1953/1954 36. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (3: 1)
1953/1954 17. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 2 (2: 0)
1952/1953 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1952/1953 2. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 0)
1951/1952 42. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 6: 1 (3: 0)
1951/1952 21. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (0: 2)
1950/1951 32. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1 (3: 1)
1950/1951 13. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0 (1: 0)
1949/1950 25. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1949/1950 24. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (2: 0)
1948/1949 25. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (1: 0)
1948/1949 3. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
1947/1948 26. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1947/1948 5. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
1946/1947 28. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 6: 2 (2: 2)
1946/1947 9. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 5: 2 (2: 1)
1938/1939 39. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
1938/1939 18. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0
1936/1937 28. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1
1936/1937 8. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0
1930/1931 31. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 1
1930/1931 11. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 2
1929/1930 31. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 2
1929/1930 12. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0
1928/1929 40. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 1
1928/1929 17. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1
1927/1928 41. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1
1927/1928 20. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 1
1926/1927 22. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0
1926/1927 6. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 2
1925/1926 25. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 2
1925/1926 3. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1
1921/1922 35. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1
1921/1922 30. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0
1920/1921 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1
1920/1921 2. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 0
1919/1920 30. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1
1919/1920 29. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 3
1912/1913 31. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 2: 0
1912/1913 1. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0
1911/1912 33. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1
1911/1912 21. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 2: 0
1910/1911 19. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 5: 0
1910/1911 1. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2
1909/1910 28. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0
1909/1910 11. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 1: 0
1908/1909 38. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 1: 4
1908/1909 18. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1
1907/1908 32. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0
1907/1908 14. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 4: 2
1906/1907 28. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 0
1906/1907 12. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 1: 0
சாம்பியன்ஷிப்
1903/1904 5. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 1: 0
1903/1904 2. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 0
1902/1903 7. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 3: 0
1902/1903 2. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1
1901/1902 7. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 0: 1
1901/1902 3. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 2: 0
1900/1901 7. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 1: 0
1900/1901 3. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 2: 1
1899/1900 7. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 2: 1
1899/1900 3. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 2: 0
1898/1899 8. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 2: 2
1898/1899 4. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 5: 1
1897/1898 5. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 5: 1
1897/1898 4. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 5: 1
1896/1897 8. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 0: 2
1896/1897 7. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 1: 1
1895/1896 3. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 5: 1
1895/1896 3. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 2: 1
1894/1895 7. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 3: 2
1894/1895 2. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 3: 3
FA கோப்பை
2018/2019 4. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (1: 2)
2014/2015 கால் இறுதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 2 (1: 1)
2010/2011 கால் இறுதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (1: 0)
2007/2008 16 வது சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 0 (3: 0)
2004/2005 இறுதி அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 5: 4 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso
2003/2004 அரை இறுதி அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
2002/2003 16 வது சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 2 (0: 1)
1998/1999 அரை இறுதி அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 1, 1: 1) ஏட்
1998/1999 அரை இறுதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0, 0: 0) aet
1987/1988 16 வது சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1
1982/1983 அரை இறுதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (0: 1)
1978/1979 இறுதி அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 2 (2: 0)
1961/1962 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0
1950/1951 16 வது சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0
1936/1937 4. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 5: 0
1905/1906 கால் இறுதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 2: 3

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்