அர்செனல் எஃப்சி She ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட்டுக்கு எதிரான பதிவுஅர்செனல் எஃப்சி She ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட்டுக்கு எதிரான பதிவு

பிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 49 31 9 9 116 : 52
தொலைவில் 48 8 14 26 62 : 101
& தொகை 97 39 2. 3 35 178 : 153
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 5 1 3 1 7 : 8
தொலைவில் 6 3 1 இரண்டு 10 : 7
நடுநிலை இடம் இரண்டு இரண்டு 0 0 இரண்டு : 0
& தொகை 13 6 4 3 19 : பதினைந்து
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 இரண்டு 1 0 8 : 0
தொலைவில் 4 இரண்டு 0 இரண்டு 5 : 4
& தொகை 7 4 1 இரண்டு 13 : 4
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 57 3. 4 13 10 131 : 60
தொலைவில் 58 13 பதினைந்து 30 77 : 112
நடுநிலை இடம் இரண்டு இரண்டு 0 0 இரண்டு : 0
& தொகை 117 49 28 40 210 : 172


பிரீமியர் லீக்
2020/2021 4. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
2019/2020 23. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 1 (1: 0)
2019/2020 9. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
2006/2007 21. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
2006/2007 6. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 3: 0 (0: 0)
1993/1994 37. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1993/1994 23. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 3: 0 (2: 0)
1992/1993 23. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 1 (1: 0)
1992/1993 9. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1991/1992 39. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 0)
1991/1992 10. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 5: 2 (4: 0)
1990/1991 34. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 2 (0: 1)
1990/1991 20. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 4: 1 (0: 1)
1975/1976 27. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
1975/1976 2. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 3 (1: 1)
1974/1975 38. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
1974/1975 25. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1973/1974 6. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
1973/1974 4. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 5: 0 (4: 0)
1972/1973 32. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 3: 2 (1: 1)
1972/1973 12. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1971/1972 27. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 5 (0: 2)
1971/1972 4. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
1967/1968 26. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1967/1968 7. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 4 (0: 0)
1966/1967 34. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 0 (0: 0)
1966/1967 20. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1965/1966 36. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 0 (0: 0)
1965/1966 16. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 6: 2 (0: 0)
1964/1965 33. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1964/1965 15. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 0 (0: 0)
1963/1964 37. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 3 (0: 0)
1963/1964 16. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 2 (0: 0)
1962/1963 39. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 3 (3: 2)
1962/1963 17. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
1961/1962 42. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 0 (1: 0)
1961/1962 21. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (1: 0)
1955/1956 33. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 2 (0: 2)
1955/1956 17. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 1 (2: 1)
1954/1955 27. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1954/1955 7. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 4: 0 (4: 0)
1953/1954 5. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1953/1954 3. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1948/1949 26. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 5: 3 (4: 1)
1948/1949 5. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 0)
1947/1948 25. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 3: 2 (1: 0)
1947/1948 3. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 2 (0: 0)
1946/1947 33. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (1: 1)
1946/1947 14. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 3 (2: 1)
1933/1934 42. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 0
1933/1934 20. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 3
1932/1933 42. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1
1932/1933 20. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 9: 2
1931/1932 22. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 0: 2
1931/1932 21. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 1
1930/1931 28. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1
1930/1931 9. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 1
1929/1930 37. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 8: 1
1929/1930 19. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 1
1928/1929 33. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 2
1928/1929 14. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 0
1927/1928 25. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 6: 4
1927/1928 3. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 6: 1
1926/1927 25. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 1
1926/1927 3. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 0
1925/1926 32. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 4: 0
1925/1926 13. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 0
1924/1925 27. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1
1924/1925 6. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 0
1923/1924 29. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 3
1923/1924 27. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1
1922/1923 42. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 0
1922/1923 9. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1
1921/1922 3. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 4: 1
1921/1922 1. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 2
1920/1921 38. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1
1920/1921 36. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 6
1919/1920 32. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 3: 0
1919/1920 31. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0
1912/1913 24. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 3
1912/1913 5. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 1: 3
1911/1912 24. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 3: 1
1911/1912 4. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 2: 1
1910/1911 21. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 3: 2
1910/1911 3. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 0: 0
1909/1910 22. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 2: 0
1909/1910 2. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 0: 0
1908/1909 33. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 0
1908/1909 11. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 1: 1
1907/1908 29. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 2: 2
1907/1908 11. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 5: 1
1906/1907 28. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 0: 1
1906/1907 9. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 4: 2
1905/1906 23. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 5: 1
1905/1906 2. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 3: 1
1904/1905 20. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - வூல்விச் அர்செனல் 4: 0
1904/1905 18. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 0


FA கோப்பை
2019/2020 கால் இறுதி ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 2 (0: 1)
2004/2005 16 வது சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 4 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso
2004/2005 16 வது சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
2002/2003 அரை இறுதி அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
1998/1999 16 வது சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 1 (2: 0)
1995/1996 3. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1995/1996 3. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1977/1978 3. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 0: 5
1958/1959 16 வது சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 3: 0
1958/1959 16 வது சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 2: 2
1935/1936 இறுதி அர்செனல் எஃப்சி - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
1926/1927 3. சுற்று ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் - அர்செனல் எஃப்சி 2: 3
1902/1903 1. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் 1: 3


அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்

லீக் அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் 2017/18