ஆஸ்டன் வில்லா A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்ஆஸ்டன் வில்லா A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்ஆட்டக்காரர் நாடு நிலை பிறந்தவர்
TO
காலித் அப்டோ சுவீடன் சுவீடன் மிட்ஃபீல்டர் 11/01/1996
டம்மி ஆபிரகாம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/02/1997
ஜிம்மி ஆடம் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா முன்னோக்கி 05/13/1931
ஆல்பர்ட் அடோமா கானா கானா மிட்ஃபீல்டர் 12/13/1987
டிடியர் அகத்தே பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 08/16/1975
கேப்ரியல் அக்போன்லஹோர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/13/1986
சார்லி ஐட்கன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 05/01/1942
மார்க் ஆல்பிரைட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/18/1989
பீட்டர் ஆல்டிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/11/1927
ஆல்பர்ட் ஆல்ட்ரிட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/13/1864
மார்கஸ் ஆல்பாக் சுவீடன் சுவீடன் முன்னோக்கி 07/05/1973
ஆல்பர்ட் ஆலன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/07/1867
பார்னி ஆலன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 1882
ஜிம்மி ஆலன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/16/1909
ஜோர்டான் நேசித்தார் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 03/09/1994
டேவிட் ஆண்டர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 1861
வில்லி ஆண்டர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/24/1947
ஆண்ட்ரே மோரேரா போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் கோல்கீப்பர் 12/02/1995
ஜுவான் பப்லோ ஏஞ்சல் கொலம்பியா கொலம்பியா முன்னோக்கி 10/24/1975
ஏஞ்சல் க்ரெஸ்போ ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் பாதுகாக்க 02/09/1987
பாரி அன்செல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/29/1947
பிரெண்டல் அன்ஸ்டே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/1887
அன்டோனியோ லூனா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் பாதுகாக்க 03/17/1991
சார்லஸ் அப்பர்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 1861
கேமரூன் ஆர்ச்சர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/21/2001
வில்லியம் ஆர்ம்ஃபீல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/07/1903
நார்மன் ஆஷே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/16/1943
ஜார்ஜ் ஆஷ்பீல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/07/1934
வால்டர் ஆஷ்மோர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 1867
டெரெக் ஆஷ்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/04/1922
தி அஸ்க்யூ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 1886
வாரன் ஆஸ்பினால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/13/1967
டேய் ஆஸ்ட்லி வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 10/11/1909
சார்லி ஆஸ்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 1875
சார்லி அதர்ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/10/1872
டேலியன் அட்கின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/21/1968
ஜோர்டான் அய்யூ கானா கானா முன்னோக்கி 09/11/1991
பி
ஓஷோ பேச் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/08/1880
லியாண்ட்ரோ பாகுனா குராக்கோ குராக்கோ பாதுகாக்க 08/21/1991
ஜான் பெயர்ட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 1871
ஆலன் பேக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/22/1944
நாதன் பேக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/23/1991
எரிக் பக்கே நோர்வே நோர்வே மிட்ஃபீல்டர் 09/13/1977
போஸ்கோ பாலாபன் குரோஷியா குரோஷியா முன்னோக்கி 10/15/1978
ஜான் பால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 1857
டாமி பால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/11/1900
ஹெர்பர்ட் வங்கிகள் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/03/1874
பாரி பன்னன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/01/1989
டாம் பார்பர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/20/1888
பில் பார்ட்ஸ்லி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 06/28/1985
ஜெஃப் பார்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/16/1915
ரோஸ் பார்க்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/05/1993
வில்லியம் பார்னி-அட்ஸ்ஹெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/10/1901
மிலன் பரோஸ் செ குடியரசு செ குடியரசு முன்னோக்கி 10/28/1981
ஏர்ல் பாரெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/28/1967
கென் பாரெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/05/1938
கரேத் பாரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/23/1981
லூயி பாரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/21/2003
பிராங்க் பார்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/10/1891
குஸ்டாவோ பார்டெல்ட் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 09/02/1974
பில் பாக்ஸ்டர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/21/1924
மால்கம் பியர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/03/1942
பில் பீட்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 09/30/1935
ஹாரி பெட்ஃபோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/15/1899
ஸ்டீபன் பெயின்லிச் ஜெர்மனி ஜெர்மனி மிட்ஃபீல்டர் 01/13/1972
ஜோ பென்னட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/28/1990
டாம் பென்னட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/12/1969
டேரன் பெண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/06/1984
கிறிஸ்டியன் பெண்டகே பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் முன்னோக்கி 12/03/1990
ஜோ பெரெஸ்போர்டு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/26/1906
பேட்ரிக் பெர்கர் செ குடியரசு செ குடியரசு மிட்ஃபீல்டர் 11/10/1973
மாத்தியூ பெர்சன் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 02/23/1980
ரியான் பெர்ட்ராண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/05/1989
டேவிட் பெவன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 06/24/1989
ஜொனாதன் பிவர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/10/1982
ஹபீப் பேய் செனகல் செனகல் பாதுகாக்க 10/19/1977
பிரெட் பிடில்ஸ்டோன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/26/1906
பால் பிர்ச் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/20/1962
ட்ரெவர் பிர்ச் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/20/1933
பிர்கிர் ஜார்னசன் ஐஸ்லாந்து ஐஸ்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/27/1988
ஜார்ஜ் பிளாக்பர்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/03/1899
ஆண்டி பிளேர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/18/1959
டேனி பிளேர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 02/02/1905
மார்க் பிளேக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/16/1970
நோயல் பிளேக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/12/1962
டேனி பிளாஞ்ச்ஃப்ளவர் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/10/1926
ரே ப்ளூம்ஃபீல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/15/1944
ஜார்ஜ் போடெங் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/05/1975
கிறிஸ்டோபர் போடன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/13/1973
லாமரே போகார்ட் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/05/2004
யானிக் போலாசி காங்கோ டி.ஆர் காங்கோ டி.ஆர் மிட்ஃபீல்டர் 05/24/1989
ஆஸ்கார் போர்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/05/1997
போர்ஜா பாஸ்டன் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் முன்னோக்கி 08/25/1992
மார்க் போஸ்னிச் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா கோல்கீப்பர் 01/13/1972
மைக்கேல் போல்டிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/08/1976
வில்பிரட் ப ou மா நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து பாதுகாக்க 06/15/1978
ஜோர்டான் போவரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/02/1991
டேரன் பிராட்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/24/1965
கீத் பிராட்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/31/1946
மைக்கேல் பிராட்லி பயன்கள் பயன்கள் மிட்ஃபீல்டர் 07/31/1987
வில்லியம் பிரான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/01/1878
ஜேம்ஸ் ப்ரீ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/11/1997
மத்தியாஸ் ப்ரீட்க்ரூட்ஸ் ஜெர்மனி ஜெர்மனி மிட்ஃபீல்டர் 05/12/1971
டெஸ் ப்ரெம்னர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/07/1952
முங்கோ பாலம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/12/2000
வில்சன் பிரிக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/15/1942
பீட்டர் பிராட்பெண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/15/1933
பாப் ப்ரோக்லேபேங்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/08/1908
ஃபிராங்க் ப்ரூம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/11/1915
ஆர்தர் பிரவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/15/1859
ஜார்ஜ் பிரவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/22/1903
மாலுமி பிரவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/07/1915
பால் பிரவுன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 02/17/1975
ஃபிராங்க் பக்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/03/1882
டெர்ரி புல்லிவண்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/23/1956
மார்க் பன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/16/1984
கிரஹாம் பர்க் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 09/21/1993
மார்க் பர்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/12/1969
ஜான் பர்ரிட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/03/1951
ஹாரி பர்ரோஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/17/1941
பிரெட் புட்சர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/14/1913
லீ பட்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 05/30/1966
மைக்கேல் பட்ரஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/23/1958
டேரன் பைஃபீல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/29/1976
சி
கேரி காஹில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/19/1985
ரிக்கார்டோ கால்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/26/1996
கொலின் கால்டர்வுட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 01/20/1965
முஷ் கல்லாகன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/21/1910
நைகல் கல்லாகன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/12/1962
பாபி காம்ப்பெல் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 09/13/1956
ஜான் காம்ப்பெல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 09/12/1871
லாரி கேனிங் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/01/1925
பெனிட்டோ கார்போன் இத்தாலி இத்தாலி முன்னோக்கி 08/14/1971
ஜான் கேர்வ் நோர்வே நோர்வே முன்னோக்கி 09/05/1979
கார்ல்ஸ் கில் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் முன்னோக்கி 11/22/1992
கார்லோஸ் குல்லர் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் பாதுகாக்க 08/23/1981
ஃபிரான்ஸ் கார் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/24/1966
ஃபிராங்க் கரோடஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/31/1949
டாம் கரோல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/28/1992
மார்ட்டின் கார்ருத்தர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/07/1972
சமீர் கார்ருத்தர்ஸ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/04/1993
ஸ்காட் கார்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/03/1985
டோனி காஸ்கரினோ அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 09/01/1962
மேட்டி ரொக்கம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/07/1997
ஹாரி சாப்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/04/1921
ராய் சாப்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/18/1934
கேரி சார்லஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/13/1970
கிறிஸ் சார்ஸ்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/07/1864
ராபர்ட் சாட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/1870
லாசன் சாட்டர்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/15/1945
ஜேம்ஸ் செஸ்டர் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 01/23/1989
பெஞ்சமின் கிறிஸீன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/12/2004
கார்னி சுக்வுமேகா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/20/2003
அலி சிசோகோ பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 09/15/1987
சியரன் கிளார்க் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 09/26/1989
மிட்செல் கிளார்க் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 03/13/1999
நோபி கிளார்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/31/1934
கார்டன் கிளேட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/09/1910
டாம் கிளெவர்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/12/1989
பில் கோப்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/31/1913
கார்ல்டன் கோல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/12/1983
ஜோ கோல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/08/1981
ஜேம்ஸ் காலின்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 08/23/1983
ஸ்டான் கோலிமோர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/22/1971
ஆண்ட்ரூ காமின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/02/1968
ஸ்டீவ் குக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/15/1983
நீல் கூப்பர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 11/24/1963
வாட்டி கார்பெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/26/1880
ஜான் கோர்டெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/06/1928
ஜேம்ஸ் கோவன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/17/1868
கார்டன் கோவன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/27/1958
ஜோர்டான் காக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/04/1998
நீல் காக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/08/1971
ஜிம்மி க்ராப்ட்ரீ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/23/1871
மில்லர் க்ராடாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/21/1926
டாமி கிரேக் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/21/1950
பால் கிரிக்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/03/1968
அலெக்ஸ் க்ரோப்லி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/16/1951
பீட்டர் க்ரூச் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/30/1981
விக் க்ரோவ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 01/31/1932
ஸ்டான் க்ரோதர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/03/1935
ஜெஃப் க்ரட்ஜ்டிங்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 02/14/1952
ஜிம் கம்ப்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 05/04/1944
ஜார்ஜ் கம்மிங்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 06/05/1913
ஆலன் கர்பிஷ்லே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/08/1957
சாசா Ćurčić செர்பியா செர்பியா மிட்ஃபீல்டர் 02/14/1972
ஜார்ஜ் கர்டிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/05/1939
நீல் கட்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/03/1976
டி
டோனி டேலி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/18/1967
பாட் டேலி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 12/04/1927
கர்டிஸ் டேவிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/15/1985
ஜார்ஜ் டேவிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 1870
கெய்னன் டேவிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/13/1998
நீல் டேவிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/15/1973
ஸ்டீவன் டேவிஸ் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/01/1985
சைமன் டாக்கின்ஸ் ஜமைக்கா ஜமைக்கா மிட்ஃபீல்டர் 12/01/1987
மெர்வின் தினம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 06/26/1955
கில்லஸ் டி பில்டே பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் முன்னோக்கி 06/09/1971
உலிசஸ் டி லா க்ரூஸ் ஈக்வடார் ஈக்வடார் மிட்ஃபீல்டர் 02/08/1974
ரிச்சி டி லாட் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் பாதுகாக்க 11/28/1988
ஈமான் டீசி அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 08/01/1958
ஆலன் டீக்கின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/27/1941
ஜான் டீஹான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/06/1957
மார்க் டெலானி வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 05/13/1976
நாதன் டெல்ஃபவுனெசோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/02/1991
ஃபேபியன் டெல்ஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/21/1989
ஜான் டெவி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/26/1866
இயன் வில்லியம் டிக்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 09/1902
வில்லியம் டிக்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 08/27/1866
ரோனி பத்து இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/12/1912
ஜானி டிக்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/10/1923
எரிக் டிஜெம்பா-டிஜெம்பா கேமரூன் கேமரூன் மிட்ஃபீல்டர் 05/04/1981
டாமி டாட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/20/1918
ஜானோய் டொனாசியன் செயின்ட். லூசியா செயின்ட். லூசியா பாதுகாக்க 11/03/1993
டெர்ரி டோனோவன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 02/27/1958
டோனி டோரிகோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/31/1965
ஆர்தர் டோரல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/30/1896
டிக்கி டோர்செட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/03/1919
டெரெக் டோகன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 01/20/1938
டக்ளஸ் லூயிஸ் பிரேசில் பிரேசில் மிட்ஃபீல்டர் 05/09/1998
ஸ்டீவர்ட் டவுனிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/22/1984
ஜேக் டாய்ல்-ஹேய்ஸ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/30/1998
மார்க் டிராப்பர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/11/1970
சார்லி குடிநீர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/25/1914
டேனி குடிநீர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/05/1990
Václav Drobný செ குடியரசு செ குடியரசு பாதுகாக்க 09/09/1980
டியான் டப்ளின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/22/1969
ஆண்ட்ரூ டுகாட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/16/1886
டாரெல் டஃபி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/18/1971
ஜிம்மி டக்டேல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/15/1932
ஜான் டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 06/21/1944
ரிச்சர்ட் டன்னே அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 09/21/1979
இருக்கிறது
பிரான்கி ஈலிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/14/2004
ஜார்ஜ் எட்வர்ட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/01/1918
ராப் எட்வர்ட்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 12/25/1982
யுகோ எஹியோகு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/03/1972
கரீம் எல் அஹ்மதி மொராக்கோ மொராக்கோ மிட்ஃபீல்டர் 01/27/1985
அன்வர் எல் காசி நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து முன்னோக்கி 05/03/1995
பால் எலியட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/18/1964
அகமது எல்மோஹமடி எகிப்து எகிப்து பாதுகாக்க 09/09/1987
டாமி எல்பிக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/07/1987
பீட்டர் என்கெல்மேன் பின்லாந்து பின்லாந்து கோல்கீப்பர் 03/10/1977
Björn Engels பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் பாதுகாக்க 09/15/1994
ஆலன் எவன்ஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 10/12/1956
அலுன் எவன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/30/1949
பில்லி எவன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/05/1921
டேவிட் எவன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/20/1958
கிரஹாம் எவன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 06/16/1980
வால்டர் எவன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 1867
டாமி எவிங் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/02/1937
எஃப்
கீத் பாஹே அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/15/1983
டேவிட் ஃபாரெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/11/1971
கரேத் ஃபாரெல்லி அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/28/1975
ஜான் பாஷானு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/18/1962
கென் ஃபென்காட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/27/1943
கிரஹாம் ஃபென்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/22/1974
மைக் பெர்குசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/09/1943
ஃபேபியோ ஃபெரரேசி இத்தாலி இத்தாலி மிட்ஃபீல்டர் 05/24/1979
ஜேக் ஃபைன்ட்லே ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 07/13/1954
ஸ்டீவன் ஃபோலே அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/10/1986
எடி ஃபக் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 10/03/1929
ட்ரெவர் ஃபோர்டு வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 10/01/1923
ஸ்டீவ் ஃபாஸ்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/24/1957
கம்மி ஃப்ரேசர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 05/24/1941
பிராட் ஃப்ரீடெல் பயன்கள் பயன்கள் கோல்கீப்பர் 05/18/1971
ஸ்டீவ் ஃப்ரோகட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/09/1973
ஆஸ்கார் புல்லோனா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 04/04/1939
ஜி
கெவின் கேஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/21/1964
பெர்னார்ட் கல்லச்சர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 03/22/1967
கிரேக் கார்ட்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/25/1986
கேரி கார்ட்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/29/1992
டாமி கார்ட்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/28/1910
பில்லி காரட்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/06/1878
ஜான் கவன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/08/1939
டேவிட் கெடிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/12/1958
வில்லியம் ஜார்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 06/29/1874
ரூடி கெஸ்டீட் பெனின் பெனின் முன்னோக்கி 10/10/1988
நஜ்வான் கிரைப் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் பாதுகாக்க 01/30/1974
கொலின் கிப்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/16/1923
கொலின் கிப்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/06/1960
டேவிட் கிப்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/23/1938
ஜேம்ஸ் கிப்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/12/1901
ஜான் கிட்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/10/1954
டேவிட் ஜினோலா பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் முன்னோக்கி 01/25/1967
கொடுக்கப்பட்ட ஷே அயர்லாந்து அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 04/20/1976
டீன் குளோவர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/29/1963
பிரையன் காட்ஃப்ரே வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 05/01/1940
பில்லி கோஃபின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/12/1920
பியர்லூகி கோலினி இத்தாலி இத்தாலி கோல்கீப்பர் 03/18/1995
ஆர்ச்சி குடால் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/03/1865
லூயிஸ் கிராபன் ஜமைக்கா ஜமைக்கா முன்னோக்கி 01/12/1988
ஜார்ஜ் கிரஹாம் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/30/1944
ஜான் கிரஹாம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/26/1926
ஆண்டி கிரே ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 11/30/1955
ஆண்டி கிரே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/22/1964
ஸ்டூவர்ட் கிரே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/19/1960
ரே கிரேடன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/21/1947
சைமன் கிரேசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/16/1969
ஜாக் கிரேலிஷ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/10/1995
ஆண்ட்ரே கிரீன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/26/1998
ஆர்தர் கிரீன் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 12/05/1881
பிரையன் கிரீன்ஹால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/20/1947
ஹாரி கிரிகோரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/23/1943
ஜான் கிரிகோரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/11/1954
டாம் கிரிஃபித்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 02/21/1906
ஜஹன்னஸ் குஜான்சன் ஐஸ்லாந்து ஐஸ்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/25/1980
இத்ரிஸா குய்யே செனகல் செனகல் மிட்ஃபீல்டர் 09/26/1989
ஃப்ரெடெரிக் கில்பர்ட் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் பாதுகாக்க 12/24/1994
ரொனால்ட் குட்ரிட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/28/1916
பிராட் குசன் பயன்கள் பயன்கள் கோல்கீப்பர் 09/09/1984
எச்
முஸ்தபா ஹட்ஜி மொராக்கோ மொராக்கோ மிட்ஃபீல்டர் 11/16/1971
ஆல்ஃபி ஹேல் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 08/28/1939
பெர்ட் ஹால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/21/1882
இயன் ஹாமில்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/31/1950
வில்லி ஹாமில்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 02/16/1938
ஹாரி ஹாம்ப்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/21/1885
சாம் ஹார்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 08/26/1883
மார்லன் ஹேர்வூட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/25/1979
ஜிம்மி ஹாரிசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/12/1921
டோனி ஹேட்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/13/1941
கோர்ட்னி வீடு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/16/1995
ஃப்ரெடி ஹேகாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/19/1912
கைன் ஹேடன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர்
ஆர்தர் ஹெய்ன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/23/1924
வாலி ஹேசல்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/13/1941
பாட் கேட்டது இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/17/1960
அட்ரியன் ஹீத் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/11/1961
டாம் ஹீடன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 04/15/1986
நிக்லஸ் ஹெலினியஸ் டென்மார்க் டென்மார்க் முன்னோக்கி 05/08/1991
வெய்ன் ஹென்டர்சன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து கோல்கீப்பர் 09/16/1983
லீ ஹெண்ட்ரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/18/1977
ருஷியன் ஹெப்பர்ன்-மர்பி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/28/1998
கிறிஸ் ஹெர்ட் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா மிட்ஃபீல்டர் 04/04/1989
எமிலி ஹஸ்கி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/11/1978
டேவ் ஹிக்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/30/1929
ஜான் ஹிஞ்ச்லிஃப் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 06/04/1938
ஜாக் ஹிண்டில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/10/1921
ஜெர்ரி ஹிச்சன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/08/1934
தாமஸ் ஹிட்ஸ்ஸ்பெர்கர் ஜெர்மனி ஜெர்மனி மிட்ஃபீல்டர் 04/05/1982
ட்ரெவர் ஹாக்கி வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 05/01/1943
ஸ்டீவ் ஹாட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/25/1962
டென்னிஸ் ஹோட்ஜெட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/28/1863
கார்டன் ஹோட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/16/1904
ஸ்காட் ஹோகன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 04/13/1992
ஜொனாதன் ஹாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/06/1988
ரே ஹாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/11/1929
பாரி ஹோல் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 09/16/1942
பிரட் ஹோல்மன் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா மிட்ஃபீல்டர் 03/27/1984
கிராண்ட் ஹோல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/12/1981
ராபர்ட் ஹாப்கின்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/25/1961
ஸ்டான்லி ஹார்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/17/1944
எரிக் ஹ ought க்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/29/1910
ரே ஹ ought க்டன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/09/1962
கோனார் ஹூரிஹேன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/02/1991
சிட் ஹோவர்ட் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 06/28/1923
ஆரோன் ஹியூஸ் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து பாதுகாக்க 11/08/1979
டேவிட் ஹியூஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 02/01/1978
டேவிட் ஹியூஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/19/1958
தாமஸ் ஹியூஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து கோல்கீப்பர் 07/11/1947
டேவிட் ஹன்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/17/1959
ஸ்டீவ் ஹன்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/04/1956
ஆண்ட்ரூ ஹண்டர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 08/1864
ஆர்ச்சி ஹண்டர் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 09/23/1859
ஆலன் ஹட்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 11/30/1984
நான்
ஸ்டீபன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/22/1986
பாப் ஐவர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/17/1910
ஜெ
டென்னிஸ் ஜாக்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/08/1932
டேவிட் ஜேம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 08/01/1970
டாமி ஜாஸ்ஸுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/16/1977
டெய்லர் ஜே-ஹார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/18/2003
மைல் ஜெடினக் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா மிட்ஃபீல்டர் 08/03/1984
ரான் ஜெஃப்ரீஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/24/1930
ஜெர்மைன் ஜெனாஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/18/1983
லீ ஜென்கின்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/17/1961
ஜூலியன் ஜோச்சிம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/20/1974
ரோனி ஜான்சன் நோர்வே நோர்வே பாதுகாக்க 06/10/1969
டேனியல் ஜான்சன் ஜமைக்கா ஜமைக்கா மிட்ஃபீல்டர் 10/08/1992
டாமி ஜான்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/15/1971
சாம் ஜான்ஸ்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 03/25/1993
ஆலன் ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/03/1941
கீத் ஜோன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் கோல்கீப்பர் 10/23/1928
லெஸ்லி ஜோன்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 01/01/1930
மார்க் ஜோன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/22/1961
யாரை ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் முன்னோக்கி 06/16/1991
TO
ஹசன் கச்ல ou ல் மொராக்கோ மொராக்கோ மிட்ஃபீல்டர் 02/19/1973
லோவ்ரே கலினிக் குரோஷியா குரோஷியா கோல்கீப்பர் 04/03/1990
ராபி கீன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 07/08/1980
கெவின் கீலன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 01/05/1941
மார்க் கெண்டல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/10/1961
மைக்கேல் கென்னிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/18/1940
மார்ட்டின் கீவ்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/24/1966
ஆல்பர்ட் கெர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/11/1917
பால் கெர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/09/1964
கைன் கெஸ்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/23/2002
வால்டர் கிம்பர்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/28/1884
பில் கிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/28/1967
வில்லியம் கிங்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/25/1907
லூயிஸ் கின்செல்லா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/02/1994
மார்க் கின்செல்லா அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/12/1972
கிங் கோபர் ஹங்கேரி ஹங்கேரி கோல்கீப்பர் 04/01/1976
பில்லி கிர்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/02/1896
ஜாட் நைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/02/1980
ஜொனாதன் கோட்ஜியா ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் முன்னோக்கி 10/22/1989
எஸ்ரி கோன்சா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/23/1997
லிபோர் கோசக் செ குடியரசு செ குடியரசு முன்னோக்கி 05/30/1989
டேரியஸ் குபிகி போலந்து போலந்து பாதுகாக்க 06/06/1963
எல்
எனவே லாம்ப்டே கானா கானா மிட்ஃபீல்டர் 12/10/1974
ஹென்றி லான்ஸ்பரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/12/1990
ஹென்ரிக் லார்சன் டென்மார்க் டென்மார்க் மிட்ஃபீல்டர் 05/17/1966
மார்ட்டின் லார்சன் டென்மார்க் டென்மார்க் பாதுகாக்க 07/26/1977
அலெக் லீக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/11/1871
ஆலன் லீ அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 08/21/1978
கார்டன் லீ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/13/1934
கீத் லியோனார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/10/1950
ஐவிந்த் லியோன்ஹார்ட்சன் நோர்வே நோர்வே மிட்ஃபீல்டர் 08/17/1970
ஆரோன் லெஸ்காட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/02/1978
ஜோலியன் லெஸ்காட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/16/1982
எரிக் லிச்சாஜ் பயன்கள் பயன்கள் பாதுகாக்க 11/17/1988
மார்க் லில்லிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/17/1960
ஹேடன் லிண்ட்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/02/2002
ஐவர் லிண்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/20/1959
ஆலன் லிட்டில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/05/1955
பிரையன் லிட்டில் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/25/1953
ஆண்டி லோச்ஹெட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 03/09/1941
நார்மன் லோகார்ட் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 03/04/1924
எடி லோவ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/11/1925
ரெக் லோவ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/15/1926
ஷேன் லோரி ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா பாதுகாக்க 06/12/1989
மத்தேயு லோட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/09/1989
ஜோர்டான் லிடன் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா மிட்ஃபீல்டர் 01/30/1996
ஸ்டான் லின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/18/1928
எம்
ஜானி மேக்லியோட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/23/1938
ஜீன் மாகவுன் கேமரூன் கேமரூன் மிட்ஃபீல்டர் 05/29/1983
ஷான் மலோனி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/24/1983
ஆண்டி மார்ஷல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 04/14/1975
மார்ட்டினுடன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 03/20/1923
ஜாக்கி மார்ட்டின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/05/1914
ஜான் மார்ட்டின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/04/1946
லியோனல் மார்டின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/15/1947
எமிலியானோ மார்டினெஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா கோல்கீப்பர் 09/02/1992
கீத் மேஸ்ஃபீல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/26/1957
நியால் மேசன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/10/1997
அலெக்ஸ் மாஸி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/13/1906
ஃபிராங்க் மெக்காவென்னி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 11/22/1959
கவின் மெக்கான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/10/1978
ரோஸ் மெக்கார்மேக் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 08/18/1986
பாபி மெக்டொனால்ட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 04/13/1955
ஜேம்ஸ் மெக்வான் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/22/1929
ஜான் மெக்கின் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/18/1994
ஜான் மெக்ராத் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/27/1980
பால் மெக்ராத் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 12/04/1959
ஆலன் மெக்கினலி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 02/10/1963
ஹாரி மெக்கிர்டி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/29/1997
ஆலன் மெக்லொஹ்லின் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/20/1967
பாட் மக்மஹோன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/19/1945
ஸ்டீவ் மக்மஹோன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/20/1961
ஜேம்ஸ் மெக்மோரன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 10/29/1942
கென் மெக்நாட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 01/11/1955
பீட்டர் மெக்பார்லாந்து வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 04/25/1934
ஓலோஃப் மெல்பெர்க் சுவீடன் சுவீடன் பாதுகாக்க 09/03/1977
பால் மெர்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/20/1968
ஜேம்ஸ் மில்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/04/1986
சவோ மிலோசெவிக் செர்பியா செர்பியா முன்னோக்கி 09/02/1973
டைரோன் மிங்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/13/1993
டாமி மிட்சின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/24/1943
டாமி மூனி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/11/1971
லூக் மூர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/13/1986
ஸ்டீபன் மூர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/28/1983
மாட் மொராலி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/21/1912
சமி மோர்கன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 12/03/1946
டோனி மோர்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/26/1954
டெர்ரி மோரால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/24/1938
தாமஸ் மோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/01/1897
டென்னிஸ் மோர்டிமர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/05/1952
பால் மோர்டிமர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/08/1968
ஹாரி மோர்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 01/09/1909
கிரஹாம் மோஸ்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/16/1953
அமோஸ் மோஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/28/1921
பிராங்க் மோஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/17/1895
பிராங்க் மோஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/16/1917
டெரெக் மவுண்ட்ஃபீல்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/02/1962
டாமி முல்தூன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/10/1901
ஜாக் முல்ரேனி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 05/18/1916
ஸ்காட் முர்ரே ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/26/1974
பில் மியர்ஸ்கோ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/22/1930
போவாஸ் மைஹில் வேல்ஸ் வேல்ஸ் கோல்கீப்பர் 11/09/1982
என்
சார்லஸ் என்'சோக்பியா பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 05/28/1986
அற்புதமான நகாம்பா ஜிம்பாப்வே ஜிம்பாப்வே மிட்ஃபீல்டர் 01/19/1994
ஜான் நீல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/13/1932
நால்சன் போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் பாதுகாக்க 11/05/1971
தாமஸ் நிப்லோ ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 09/24/1877
கிறிஸ் நிக்கோல் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து பாதுகாக்க 10/12/1946
கென்ட் நீல்சன் டென்மார்க் டென்மார்க் பாதுகாக்க 12/28/1961
லூக் நிலிஸ் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் முன்னோக்கி 05/25/1967
டேவிட் நார்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/03/1965
அர்ஜன் நைலாண்ட் நோர்வே நோர்வே கோல்கீப்பர் 09/10/1990
அல்லது
ஜேம்ஸ் ஓ'கானர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/20/1984
ஃபிராங்க் ஓ டோனெல் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 08/31/1911
callum O'Hare இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/01/1998
ஆலன் ஓ நீல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/13/1937
மைக்கேல் ஓக்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 10/30/1973
ஜோர்ஸ் ஒகோர் டென்மார்க் டென்மார்க் பாதுகாக்க 08/11/1992
ராபர்ட் ஒலெஜ்னிக் ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா கோல்கீப்பர் 11/26/1986
பெஞ்சமின் ஓல்னி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 03/30/1899
இயன் ஓல்னி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/17/1969
ஸ்கோஸ் ஒனடி ஹங்கேரி ஹங்கேரி கோல்கீப்பர் 09/02/2001
யோசுவா ஒனோமா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/27/1997
இயன் ஓர்மண்ட்ராய்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/22/1964
பிரெண்டன் ஆர்ம்ஸ்பி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/01/1960
ஏசாயா ஆஸ்போர்ன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/15/1987
ஜான் ஓவர்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/02/1956
அல்பே ஓசலான் துருக்கி துருக்கி பாதுகாக்க 05/29/1973
பி
டெரெக் பேஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/11/1932
எலியட் பாரிஷ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 05/20/1990
பாபி பார்க் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/03/1946
கேரி பார்க்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/07/1965
கிரஹாம் பார்க்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/23/1946
ஹாரி பார்க்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/04/1920
டென்னிஸ் பார்சன்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 05/29/1925
மைக்கேல் பெஜிக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/25/1950
கேரி பென்ரைஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/23/1964
பெப்பே ரீனா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் கோல்கீப்பர் 08/31/1982
ஸ்டிலியன் பெட்ரோவ் பல்கேரியா பல்கேரியா மிட்ஃபீல்டர் 07/05/1979
சார்லி பிலிப்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 06/23/1910
ஜான் பிலிப்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் கோல்கீப்பர் 07/07/1951
கெவின் பிலிப்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 07/25/1973
லைட்டன் பிலிப்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 09/25/1949
ஃபிராங்க் பிம்பிள்ட் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா மிட்ஃபீல்டர் 03/12/1957
மைக் பின்னர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 02/16/1934
ராபர்ட் பைரஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 10/29/1973
டேவிட் பிளாட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/10/1966
கெவின் பூல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 07/21/1963
ஸ்டீபன் போஸ்ட்மா நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து கோல்கீப்பர் 10/06/1976
பிரெட் பாட்டர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/29/1940
விக்டர் பாட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/20/1915
டேவிட் பவுண்ட்னி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/12/1939
ஐவர் பவல் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 07/05/1916
கிறிஸ்டோபர் விலை இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/30/1960
அயோன் விலை வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 1883
ராய் பிரிட்சார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/09/1925
ஆர்தர் பிர roud ட்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/03/1929
ஆர்
ஆடம் ரேச்சல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/10/1976
அர்ஜன் ரெய்கி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/20/2002
ஜார்ஜ் ராம்சே ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/01/1855
ஜேக்கப் ராம்சே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/28/2001
டோனி ரீஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 08/01/1964
சிரில் ரெஜிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/09/1958
பில் ரென்னெவில்லே அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 04/16/1884
நைகல் ரியோ-கோக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/14/1984
டொமினிக் ரேவன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/19/2000
ஜாக் ரெனால்ட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/21/1869
மைக்கா ரிச்சர்ட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/24/1988
கெவின் ரிச்சர்ட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/04/1962
கீரன் ரிச்சர்ட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/21/1984
பால் ரைட்அவுட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/14/1964
லியாம் ரிட்ஜ்வெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/21/1984
ஜிம்மி ரிம்மர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 02/10/1948
புரூஸ் ரியோச் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/06/1947
ஸ்டூவர்ட் ரிச்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/20/1968
டேவிட் ராபர்ட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/21/1946
கென் ராபர்ட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/10/1931
கென் ராபர்ட்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 03/27/1936
காலம் ராபின்சன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/02/1995
பிலிப் ராபின்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/06/1967
ஜான் ராப்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/15/1950
கெவின் ரோஜர்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 09/23/1963
லே ரூஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் கோல்கீப்பர் 11/27/1877
இயன் ரோஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 01/26/1947
வெய்ன் ரூட்லெட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/07/1985
காலம் ரோவ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/02/1999
எட்வர்ட் ரோவ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/17/2003
டேவிட் ரூட்ஜ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/21/1948
ஜோ ரதர்ஃபோர்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/20/1914
எஸ்
ஆர்தர் சபின் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 01/25/1939
ம ou ஸ்தபா சாலிஃபோ போவதற்கு போவதற்கு மிட்ஃபீல்டர் 06/01/1983
திரு சமட்டா தான்சானியா தான்சானியா முன்னோக்கி 12/23/1992
கிறிஸ்டோபர் சம்பா காங்கோ காங்கோ பாதுகாக்க 03/28/1984
ஜல்லாய்ட் சாமுவேல் டிரினிடாட் & டொபாகோ டிரினிடாட் & டொபாகோ பாதுகாக்க 03/29/1981
கார்லோஸ் சான்செஸ் கொலம்பியா கொலம்பியா மிட்ஃபீல்டர் 02/06/1986
மோர்கன் சான்சன் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 08/18/1994
மதிஜா Šarkić மாண்டினீக்ரோ மாண்டினீக்ரோ கோல்கீப்பர் 07/23/1997
டீன் சாண்டர்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 06/21/1964
பாட் சாவர்ட் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 08/17/1928
பீட்டர் ஷ்மிச்செல் டென்மார்க் டென்மார்க் கோல்கீப்பர் 11/18/1963
ரிக்கார்டோ சிமேகா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/13/1975
டோனி ஸ்காட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/01/1941
தி சீலீஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/29/1957
ஜெரெல் செல்லர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/28/1995
ஜெஃப் விற்பனையாளர்கள் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 05/20/1930
பிலிப் செண்டரோஸ் சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து பாதுகாக்க 02/14/1985
ஜாக்கி செவெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/24/1927
ஜாக் ஷார்ப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/15/1878
ஜான் ஷார்பில்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/08/1934
கேரி ஷா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/21/1961
பிராங்க் ஷெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/02/1912
கேரி ஷெல்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/21/1958
நிக்கி ஷோரே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/19/1981
ஜெஃப் சைட்போட்டம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 12/29/1936
ஸ்டீவன் சிட்வெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/14/1982
நைகல் சிம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 08/09/1931
ஸ்டீவ் சிம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/02/1957
ஸ்காட் சின்க்ளேர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/25/1989
டிடியர் சிக்ஸ் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் முன்னோக்கி 08/21/1954
ஜான் ஸ்லீவன்ஹோக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/26/1944
பிரையன் ஸ்மால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/15/1971
தாமஸ் ஸ்மார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/20/1896
கார்டன் ஸ்மித் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 07/03/1954
ஹெர்பி ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/17/1922
ஜே ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/24/1981
ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/13/1918
ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/24/1927
ஸ்டீவ் ஸ்மித் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/14/1874
ராபர்ட் ஸ்னோத்கிராஸ் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/07/1987
ஹாரிசன் சோஹ்னா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 2001
நோல்பர்டோ சோலனோ பெரு பெரு மிட்ஃபீல்டர் 12/12/1974
கரேத் சவுத்கேட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/03/1970
டாமி சவுத்ரென் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/01/1927
தாமஸ் சோரன்சென் டென்மார்க் டென்மார்க் கோல்கீப்பர் 06/12/1976
ஹோவர்ட் ஸ்பென்சர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 08/23/1875
நைகல் ஸ்பிங்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 08/08/1958
சைமன் ஸ்டெயின்ரோட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/01/1959
மைக்கேல் ஸ்டாண்டிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/20/1981
ரோனி ஸ்டார்லிங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/11/1909
ஐவோ ஸ்டாஸ் செ குடியரசு செ குடியரசு பாதுகாக்க 02/10/1965
ஸ்டீவ் ஸ்டாண்டன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 01/19/1969
ஜெட் ஸ்டியர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/23/1992
கிளெம் ஸ்டீபன்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/06/1890
ஜார்ஜ் ஸ்டீபன்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/03/1900
ஸ்டீவன்ஸ் கூட அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 07/09/1990
சோல்டன் ஸ்டீபர் ஹங்கேரி ஹங்கேரி மிட்ஃபீல்டர் 10/16/1988
பாரி ஸ்டோபார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/06/1938
ஸ்டீவ் ஸ்டோன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/20/1971
ஈசா சுலிமான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/26/1998
கிறிஸ் சுட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 03/10/1973
மெல் சுட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 02/12/1946
கென்னி ஸ்வைன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 01/28/1952
வில் ஸ்விங்கல்ஸ் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து பாதுகாக்க 01/06/2004
மமடோ டயல்லா சில்லா கினியா கினியா மிட்ஃபீல்டர் 08/12/2002
யாக ou பா சில்லா மாலி மாலி மிட்ஃபீல்டர் 11/29/1990
டி
மைக்கேல் டைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/29/2001
மாட் டார்கெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/18/1995
நீல் டாரன்ட் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 06/24/1979
ஜோ டேட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/04/1904
கோரே டெய்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 09/23/1997
இயன் டெய்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/04/1968
நீல் டெய்லர் வேல்ஸ் வேல்ஸ் பாதுகாக்க 02/07/1989
ஸ்டூவர்ட் டெய்லர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/28/1980
ஷான் டீல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/10/1964
பாபி டெம்பிள்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 03/29/1880
ஜான் டெர்ரி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/07/1980
மார்ட்டின் தாமஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் கோல்கீப்பர் 11/28/1959
ஆலன் தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 12/22/1973
ஹாரி தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/07/1959
டாமி தாம்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/10/1928
பாபி தாம்சன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 03/21/1937
தியாகோ இலோரி போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் பாதுகாக்க 02/26/1993
பிரையன் டைலர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/15/1943
கார்ல் டைலர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/11/1970
மைக் டிண்டால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/05/1941
கெவின் டோனர் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 07/18/1996
அலெக்சாண்டர் டோனேவ் பல்கேரியா பல்கேரியா மிட்ஃபீல்டர் 02/03/1990
ஆண்டி டவுன்சென்ட் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/23/1963
அடாமா ட்ரோர் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் முன்னோக்கி 01/25/1996
பெர்ட்ராண்ட் ட்ரோர் புர்கினா பாசோ புர்கினா பாசோ முன்னோக்கி 09/06/1995
ட்ரெஸ்குயெட் எகிப்து எகிப்து முன்னோக்கி 10/01/1994
ஆரோன் சிபோலா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/02/1995
ஆக்செல் துவான்செப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 11/14/1997
பிரெட் டர்ன்புல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/28/1946
ஜோ டைரெல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/21/1932
யு
டேவிட் அன்ஸ்வொர்த் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 10/16/1973
வி
டேரியஸ் வாஸல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 06/13/1980
இந்தியானா வஸிலெவ் பயன்கள் பயன்கள் முன்னோக்கி 02/16/2001
ஹோவர்ட் வொட்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/09/1861
ஜோர்டான் வெரெட்அவுட் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 03/01/1993
ஆல்பர்ட் வினால் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 03/06/1922
ரான் விளார் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து பாதுகாக்க 02/16/1985
ஜெஃப் வவுடன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 04/27/1941
IN
ஆலன் வேக்மேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 11/20/1920
பில்லி வாக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 10/29/1897
ஜேக் வாக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/03/2000
கைல் வாக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 05/28/1990
ரே வாக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/23/1953
ரிச்சர்ட் வாக்கர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/08/1977
சார்லஸ் வாலஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/20/1885
டேவி வால்ஷ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து முன்னோக்கி 04/28/1923
மார்க் வால்டர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 06/02/1964
ஜேமி வார்டு வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 05/12/1986
ஜோ வார்டு ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 11/25/1954
நான் வேரிங் வைத்தேன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 10/12/1906
ஸ்டீபன் வார்னாக் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 12/12/1981
பிராட்லி வாட்கின்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 09/11/1994
ஒல்லி வாட்கின்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 12/30/1995
பீட்டர் வாட்சன் வட அயர்லாந்து வட அயர்லாந்து முன்னோக்கி 03/03/1944
ஸ்டீவ் வாட்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 04/01/1974
ஆண்ட்ரியாஸ் வீமன் ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா முன்னோக்கி 08/05/1991
வெஸ்லி பிரேசில் பிரேசில் முன்னோக்கி 11/26/1996
ஆஷ்லே வெஸ்ட்வுட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/01/1990
ஆலிவர் வாட்லி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/08/1861
க்ளென் வீலன் அயர்லாந்து அயர்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 01/13/1984
பிரெட் வெல்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/01/1869
கை வைட்டிங்ஹாம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 11/10/1964
பீட்டர் விட்டிங்ஹாம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 09/08/1984
ஆல்பர்ட் வில்கேஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 11/10/1874
டெரிக் வில்லியம்ஸ் அயர்லாந்து அயர்லாந்து பாதுகாக்க 01/17/1993
கரேத் வில்லியம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 03/12/1967
கேரி வில்லியம்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 06/17/1960
ஜாக்கி வில்லியம்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் 03/29/1911
சாம் வில்லியம்ஸ் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 06/09/1987
ஜான் வில்லிஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 05/28/1934
பாப் வில்சன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 05/23/1943
டக் விண்டன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து பாதுகாக்க 10/06/1929
பீட்டர் வித்தே இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/30/1951
கொலின் விதர்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கோல்கீப்பர் 03/21/1940
ஜான் உட்வார்ட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 01/16/1947
பில் வூஸ்னம் வேல்ஸ் வேல்ஸ் முன்னோக்கி 12/22/1932
ஆலன் ரைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/28/1971
மிக் ரைட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 09/25/1946
ரான் வைலி ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து மிட்ஃபீல்டர் 08/06/1933
ஒய்
ஹாரி யேட்ஸ் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/1861
ரிச்சர்ட் யார்க் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 04/25/1899
டுவைட் யார்க் டிரினிடாட் & டொபாகோ டிரினிடாட் & டொபாகோ முன்னோக்கி 11/03/1971
ஆஷ்லே யங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து மிட்ஃபீல்டர் 07/09/1985
பிராட் யங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 08/04/2002
சார்லஸ் யங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 02/14/1958
லூக் யங் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து பாதுகாக்க 07/19/1979
வில்லியம் யங் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்து முன்னோக்கி 02/24/1956
உடன்
ஆலிவர் ஸிச் போலந்து போலந்து கோல்கீப்பர் 06/28/2004