ஆஸ்டன் வில்லா She ஷெஃபீல்டிற்கு எதிரான பதிவு புதன்கிழமை

ஆஸ்டன் வில்லா She ஷெஃபீல்டிற்கு எதிரான பதிவு புதன்கிழமைபிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 60 41 9 10 149 : 62
தொலைவில் 60 பதினைந்து 7 38 76 : 127
& தொகை 120 56 16 48 225 : 189
சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 7 5 0 இரண்டு 14 : 9
தொலைவில் 7 5 1 1 19 : 9
& தொகை 14 10 1 3 33 : 18
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
தொலைவில் இரண்டு 1 0 1 3 : 3
& தொகை இரண்டு 1 0 1 3 : 3
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 1 0 இரண்டு இரண்டு : 3
& தொகை 3 1 0 இரண்டு இரண்டு : 3
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 70 47 9 14 165 : 74
தொலைவில் 69 இருபத்து ஒன்று 8 40 98 : 139
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 139 68 17 54 263 : 213
பிரீமியர் லீக்
1999/2000 31. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 1 (0: 0)
1999/2000 18. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 1 (0: 1)
1998/1999 20. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 1 (1: 1)
1998/1999 3. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 1 (0: 1)
1997/1998 37. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 3 (0: 2)
1997/1998 9. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 2 (1: 2)
1996/1997 20. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 0: 1 (0: 0)
1996/1997 1. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1 (0: 0)
1995/1996 31. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (0: 0)
1995/1996 21. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 3: 2 (0: 1)
1994/1995 29. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 2 (0: 2)
1994/1995 16. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 1 (1: 0)
1993/1994 19. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 2 (1: 1)
1993/1994 2. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 0 (0: 0)
1992/1993 35. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 0 (1: 0)
1992/1993 18. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 2 (1: 1)
1991/1992 26. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 0: 1 (0: 0)
1991/1992 1. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 3 (2: 1)
1989/1990 25. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 0 (0: 0)
1989/1990 6. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0 (1: 0)
1988/1989 23. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 0 (2: 0)
1988/1989 6. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0 (1: 0)
1986/1987 41. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 2 (0: 2)
1986/1987 18. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1 (1: 1)
1985/1986 40. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (1: 0)
1985/1986 17. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 1 (1: 1)
1984/1985 35. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 3: 0 (1: 0)
1984/1985 21. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 1 (0: 1)
1966/1967 4. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (0: 0)
1966/1967 2. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 0: 1 (0: 0)
1965/1966 42. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0 (0: 0)
1965/1966 15. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 0 (0: 0)
1964/1965 28. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 1 (0: 0)
1964/1965 9. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 0 (0: 0)
1963/1964 33. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 2 (0: 0)
1963/1964 15. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0 (0: 0)
1962/1963 39. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 0: 2 (0: 0)
1962/1963 17. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 0 (0: 0)
1961/1962 32. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 0 (0: 0)
1961/1962 13. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 0 (0: 0)
1960/1961 42. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 4: 1 (0: 0)
1960/1961 19. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 2 (0: 0)
1957/1958 41. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 0 (0: 0)
1957/1958 20. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 5 (0: 0)
1956/1957 39. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 5: 0 (0: 0)
1956/1957 18. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1 (2: 1)
1954/1955 25. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 0: 0 (0: 0)
1954/1955 3. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 6: 3 (0: 0)
1953/1954 36. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 1 (2: 1)
1953/1954 17. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 1 (3: 1)
1952/1953 40. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 4: 3 (0: 0)
1952/1953 19. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 2 (0: 0)
1950/1951 38. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 1 (0: 0)
1950/1951 17. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 2 (0: 0)
1935/1936 23. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 5: 2
1935/1936 1. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 2
1934/1935 35. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1
1934/1935 14. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 4: 0
1933/1934 4. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 0
1933/1934 2. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 2
1932/1933 39. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 2
1932/1933 17. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 3: 6
1931/1932 29. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 3: 1
1931/1932 7. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0
1930/1931 42. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 0
1930/1931 2. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 0
1929/1930 25. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 0
1929/1930 5. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 3
1928/1929 42. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 4: 1
1928/1929 20. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 4: 1
1927/1928 42. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 0
1927/1928 20. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 5: 4
1926/1927 37. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 1
1926/1927 17. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 2: 2
1919/1920 41. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 1
1919/1920 38. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 3: 1
1914/1915 23. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 0: 0
1914/1915 4. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 5: 2
1913/1914 26. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 3
1913/1914 7. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 2: 0
1912/1913 25. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 1
1912/1913 8. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 10: 0
1911/1912 27. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 0
1911/1912 9. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 2: 3
1910/1911 27. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0
1910/1911 9. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 2: 1
1909/1910 27. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 5: 0
1909/1910 10. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 2
1908/1909 21. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 4: 2
1908/1909 2. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 1: 1
1907/1908 26. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 5: 0
1907/1908 9. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 3
1906/1907 27. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 8: 1
1906/1907 8. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 1
1905/1906 26. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 2
1905/1906 8. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 3: 0
1904/1905 24. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 0: 2
1904/1905 6. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 2
1903/1904 33. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 4: 2
1903/1904 17. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 2: 1
1902/1903 18. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 4: 0
1902/1903 16. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 1: 0
1901/1902 22. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0
1901/1902 7. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 4: 1
1900/1901 27. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 2: 1
1900/1901 13. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 2
1898/1899 27. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 3: 1
1898/1899 25. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 4: 1
1897/1898 6. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 0
1897/1898 1. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 5: 2
1896/1897 12. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 4: 0
1896/1897 11. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 3
1895/1896 27. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 2: 1
1895/1896 22. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 3
1894/1895 17. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 3: 1
1894/1895 11. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0
1893/1894 23. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 2
1893/1894 19. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 3: 0
1892/1893 22. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 5: 1
1892/1893 17. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 5: 3
சாம்பியன்ஷிப்
2018/2019 40. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 3 (1: 1)
2018/2019 9. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 2 (0: 0)
2017/2018 34. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 4 (2: 1)
2017/2018 16. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 2 (0: 2)
2016/2017 37. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 0 (1: 0)
2016/2017 1. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 0 (0: 0)
1974/1975 9. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 4
1974/1975 3. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 3: 1
1973/1974 9. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 4
1973/1974 4. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 0
1972/1973 9. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 1
1972/1973 5. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 2: 2
1937/1938 6. சுற்று ஆஸ்டன் வில்லா - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 4: 3
1937/1938 2. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஆஸ்டன் வில்லா 1: 2
FA கோப்பை
1913/1914 கால் இறுதி புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 0: 1
1893/1894 கால் இறுதி புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஆஸ்டன் வில்லா 3: 2

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்