அட்லெடிகோ மாட்ரிட் Ray ரேயோ வலெக்கானோவுக்கு எதிரான பதிவுஅட்லெடிகோ மாட்ரிட் Ray ரேயோ வலெக்கானோவுக்கு எதிரான பதிவுமுதல் பிரிவு எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 16 12 இரண்டு இரண்டு 31 : பதினொன்று
தொலைவில் 16 7 4 5 24 : இருபத்து ஒன்று
& தொகை 32 19 6 7 55 : 32
கோபா டெல் ரே எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 4 1 இரண்டு 1 6 : 5
தொலைவில் 3 1 இரண்டு 0 5 : 3
& தொகை 7 இரண்டு 4 1 பதினொன்று : 8
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இருபது 13 4 3 37 : 16
தொலைவில் 19 8 6 5 29 : 24
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 39 இருபத்து ஒன்று 10 8 66 : 40


முதல் பிரிவு
2018/2019 24. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 1 (0: 0)
2018/2019 2. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 1: 0 (0: 0)
2015/2016 36. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 1: 0 (0: 0)
2015/2016 17. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 2 (0: 0)
2014/2015 20. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 3: 1 (2: 1)
2014/2015 1. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
2013/2014 21. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 4 (1: 3)
2013/2014 2. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 5: 0 (3: 0)
2012/2013 23. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (2: 0)
2012/2013 4. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 4: 3 (1: 0)
2011/2012 34. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 1 (0: 0)
2011/2012 15. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 3: 1 (1: 0)
2002/2003 27. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
2002/2003 8. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 2: 0 (1: 0)
1999/2000 20. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (1: 1)
1999/2000 1. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 0: 2 (0: 1)
1996/1997 30. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 2 (0: 0)
1996/1997 9. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 1: 3 (0: 1)
1995/1996 33. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 3 (0: 1)
1995/1996 12. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 0: 0 (0: 0)
1993/1994 38. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 2: 0 (0: 0)
1993/1994 19. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (2: 0)
1992/1993 27. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 1: 0 (0: 0)
1992/1993 8. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (2: 0)
1989/1990 32. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 2: 0 (1: 0)
1989/1990 13. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 4 (2: 3)
1979/1980 27. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 2: 1 (1: 1)
1979/1980 10. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 1 (0: 0)
1978/1979 23. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 0: 0 (0: 0)
1978/1979 6. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 3 (0: 2)
1977/1978 34. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - வலெக்கானோ ரே 4: 0 (1: 0)
1977/1978 17. சுற்று வலெக்கானோ ரே - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (1: 0)


அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்

மனிதன் நகரம் ஏன் தங்கள் பேட்ஜை மாற்றியது