அட்லெடிகோ மாட்ரிட் Real ரியல் மாட்ரிட்டுக்கு எதிரான பதிவு

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் Real ரியல் மாட்ரிட்டுக்கு எதிரான பதிவுநட்பு கிளப்புகள் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
தொலைவில் 1 1 0 0 7 : 3
& தொகை 1 1 0 0 7 : 3
சாம்பியன்ஸ் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 இரண்டு 1 0 3 : 1
தொலைவில் 3 0 0 3 1 : 6
நடுநிலை இடம் 3 0 1 இரண்டு 3 : 7
& தொகை 9 இரண்டு இரண்டு 5 7 : 14
யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 4 : இரண்டு
& தொகை 1 1 0 0 4 : இரண்டு
முதல் பிரிவு எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 83 24 24 35 122 : 132
தொலைவில் 84 பதினைந்து பதினைந்து 54 94 : 160
& தொகை 167 39 39 89 216 : 292
கோபா டெல் ரே எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 9 3 1 5 7 : 9
தொலைவில் 9 0 4 5 8 : 17
நடுநிலை இடம் 5 4 1 0 10 : 4
& தொகை 2. 3 7 6 10 25 : 30
சூப்பர் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 1 : 0
தொலைவில் 1 0 1 0 1 : 1
நடுநிலை இடம் 1 0 1 0 0 : 0
& தொகை 3 1 இரண்டு 0 இரண்டு : 1
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு இரண்டு 0 0 6 : 4
தொலைவில் இரண்டு 0 1 1 1 : 3
& தொகை 4 இரண்டு 1 1 7 : 7
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 98 32 26 40 139 : 146
தொலைவில் 100 16 இருபத்து ஒன்று 63 112 : 190
நடுநிலை இடம் 10 5 3 இரண்டு 17 : 13
& தொகை 208 53 ஐம்பது 105 268 : 349
நட்பு கிளப்புகள்
2019 வாரம் ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 7 (0: 5)
யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை
2018 இறுதி ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 4 (1: 1, 2: 2) ஏட்
முதல் பிரிவு
2020/2021 13. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (1: 0)
2019/2020 22. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 0 (0: 0)
2019/2020 7. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
2018/2019 23. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 3 (1: 2)
2018/2019 7. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
2017/2018 31. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (0: 0)
2017/2018 12. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
2016/2017 31. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (0: 0)
2016/2017 12. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 3 (0: 1)
2015/2016 26. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 1 (0: 0)
2015/2016 7. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (0: 1)
2014/2015 22. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 4: 0 (2: 0)
2014/2015 3. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 2 (1: 1)
2013/2014 26. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 2 (2: 1)
2013/2014 7. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 1 (0: 1)
2012/2013 33. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 2 (1: 1)
2012/2013 14. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (1: 0)
2011/2012 33. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 4 (0: 1)
2011/2012 14. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 1 (1: 1)
2010/2011 29. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 2 (0: 2)
2010/2011 10. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (2: 0)
2009/2010 29. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 2 (0: 1)
2009/2010 10. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 3 (0: 2)
2008/2009 26. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (0: 1)
2008/2009 7. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 2 (0: 1)
2007/2008 20. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 2 (0: 2)
2007/2008 1. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (1: 1)
2006/2007 24. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (1: 0)
2006/2007 5. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (1: 1)
2005/2006 26. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (2: 1)
2005/2006 7. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 3 (0: 1)
2004/2005 37. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
2004/2005 18. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 3 (0: 1)
2003/2004 33. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 2 (0: 1)
2003/2004 14. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (2: 0)
2002/2003 37. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 4 (0: 3)
2002/2003 18. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 2 (2: 1)
1999/2000 29. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (1: 1)
1999/2000 10. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 3 (1: 3)
1998/1999 37. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 3: 1 (2: 1)
1998/1999 18. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 2 (1: 0)
1997/1998 20. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (0: 0)
1997/1998 1. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (0: 1)
1996/1997 41. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 1 (2: 0)
1996/1997 20. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 4 (1: 0)
1995/1996 34. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 2 (0: 1)
1995/1996 13. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 0 (1: 0)
1994/1995 29. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 2 (0: 1)
1994/1995 10. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 2 (4: 2)
1993/1994 24. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 0 (0: 0)
1993/1994 5. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
1992/1993 37. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 0 (0: 0)
1992/1993 18. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (1: 1)
1991/1992 35. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 2 (1: 1)
1991/1992 16. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 0 (1: 0)
1990/1991 37. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 3 (0: 0)
1990/1991 18. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 3 (0: 2)
1989/1990 37. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 3: 3 (3: 1)
1989/1990 18. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 1 (2: 0)
1988/1989 33. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 3: 3 (2: 0)
1988/1989 14. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (1: 1)
1987/1988 29. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 3 (0: 2)
1987/1988 10. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 4 (0: 1)
1986/1987 முதல் கட்டம் 33. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 1 (3: 0)
1986/1987 முதல் கட்டம் 16. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (0: 0)
1985/1986 23. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 1 (0: 1)
1985/1986 6. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (1: 1)
1984/1985 32. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 4 (0: 2)
1984/1985 15. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 1 (0: 0)
1983/1984 26. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 0 (0: 0)
1983/1984 9. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 5: 0 (2: 0)
1982/1983 21. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
1982/1983 4. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 1 (1: 0)
1981/1982 19. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 3 (2: 1)
1981/1982 2. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (1: 0)
1980/1981 33. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (1: 0)
1980/1981 16. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 3: 1 (1: 1)
1979/1980 32. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 0 (0: 0)
1979/1980 15. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (0: 0)
1978/1979 28. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (1: 0)
1978/1979 11. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 2 (1: 1)
1977/1978 30. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 3 (0: 0)
1977/1978 13. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 2 (2: 1)
1976/1977 33. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (0: 1)
1976/1977 16. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 4: 0 (1: 0)
1975/1976 34. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 0 (0: 0)
1975/1976 17. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 0 (1: 0)
1974/1975 21. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (0: 1)
1974/1975 4. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 0 (0: 0)
1973/1974 26. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 2 (0: 0)
1973/1974 9. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (0: 0)
1972/1973 21. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 2 (0: 0)
1972/1973 4. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 1 (0: 1)
1971/1972 33. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 4: 1 (2: 1)
1971/1972 16. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 0 (1: 0)
1970/1971 23. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 0 (1: 0)
1970/1971 8. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 2 (0: 2)
1969/1970 25. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 3: 0 (1: 0)
1969/1970 10. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (0: 0)
1968/1969 23. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
1968/1969 8. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 1 (0: 0)
1967/1968 21. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (0: 0)
1967/1968 6. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
1966/1967 29. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 2 (1: 0)
1966/1967 14. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (2: 0)
1965/1966 21. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 1 (1: 1)
1965/1966 6. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (1: 1)
1964/1965 25. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 1 (0: 0)
1964/1965 10. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 1 (0: 0)
1963/1964 24. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 1 (0: 1)
1963/1964 10. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 5: 1 (1: 1)
1962/1963 25. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 3 (1: 2)
1962/1963 10. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (0: 0)
1961/1962 29. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 0 (1: 0)
1961/1962 14. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (1: 0)
1960/1961 16. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 1 (1: 1)
1960/1961 1. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 0 (0: 0)
1959/1960 23. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 2 (2: 1)
1959/1960 8. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 3: 3 (2: 2)
1958/1959 23. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 1 (1: 0)
1958/1959 8. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 5: 0 (2: 0)
1957/1958 29. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 1 (1: 0)
1957/1958 14. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
1956/1957 21. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 2 (0: 2)
1956/1957 6. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 4 (0: 2)
1955/1956 21. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 0 (1: 0)
1955/1956 6. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 2 (1: 1)
1954/1955 29. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 4 (0: 3)
1954/1955 14. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 0 (1: 0)
1953/1954 23. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (1: 1)
1953/1954 8. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 3: 4 (2: 2)
1952/1953 25. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (0: 0)
1952/1953 10. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 2 (0: 1)
1951/1952 20. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (0: 0)
1951/1952 5. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 3: 2 (1: 1)
1950/1951 25. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 4: 0 (2: 0)
1950/1951 10. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 6 (1: 4)
1949/1950 20. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 5: 1 (3: 1)
1949/1950 7. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 2 (2: 1)
1948/1949 17. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 2 (0: 2)
1948/1949 4. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 2 (0: 0)
1947/1948 22. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (1: 1)
1947/1948 9. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 5: 0 (3: 0)
1946/1947 26. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 3 (2: 1)
1946/1947 13. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - தடகள விமான போக்குவரத்து 1: 2 (1: 0)
1945/1946 25. சுற்று தடகள விமான போக்குவரத்து - ரியல் மாட்ரிட் 3: 1 (2: 0)
1945/1946 12. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - தடகள விமான போக்குவரத்து 2: 1 (1: 0)
1944/1945 20. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - தடகள விமான போக்குவரத்து 3: 1 (1: 1)
1944/1945 7. சுற்று தடகள விமான போக்குவரத்து - ரியல் மாட்ரிட் 0: 1 (0: 0)
1943/1944 17. சுற்று தடகள விமான போக்குவரத்து - ரியல் மாட்ரிட் 3: 1 (2: 1)
1943/1944 4. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - தடகள விமான போக்குவரத்து 3: 2 (0: 2)
1942/1943 20. சுற்று தடகள விமான போக்குவரத்து - ரியல் மாட்ரிட் 2: 1 (1: 0)
1942/1943 7. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - தடகள விமான போக்குவரத்து 1: 3 (1: 2)
1941/1942 25. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - தடகள விமான போக்குவரத்து 4: 1 (3: 1)
1941/1942 12. சுற்று தடகள விமான போக்குவரத்து - ரியல் மாட்ரிட் 2: 0 (0: 0)
1940/1941 14. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - தடகள விமான போக்குவரத்து 1: 4 (0: 2)
1940/1941 3. சுற்று தடகள விமான போக்குவரத்து - ரியல் மாட்ரிட் 3: 1 (1: 1)
1939/1940 17. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - தடகள விமான போக்குவரத்து 2: 0 (1: 0)
1939/1940 6. சுற்று தடகள விமான போக்குவரத்து - ரியல் மாட்ரிட் 2: 1 (1: 1)
1935/1936 14. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 1 (1: 0)
1935/1936 3. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 3 (1: 0)
1934/1935 14. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 2 (1: 1)
1934/1935 3. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (1: 0)
1929/1930 12. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 1 (4: 0)
1929/1930 3. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 1 (2: 0)
1928/1929 14. சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 3 (0: 2)
1928/1929 3. சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 1 (1: 1)
கோபா டெல் ரே
2014/2015 16 வது சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 2 (1: 1)
2014/2015 16 வது சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 0 (0: 0)
2013/2014 அரை இறுதி அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 2 (0: 2)
2013/2014 அரை இறுதி ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 0 (1: 0)
2012/2013 இறுதி ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 2 (1: 1, 1: 1) ஏட்
2010/2011 கால் இறுதி அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 1 (0: 1)
2010/2011 கால் இறுதி ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 1 (1: 1)
1993/1994 16 வது சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 3 (1: 1)
1993/1994 16 வது சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 2 (1: 1)
1991/1992 இறுதி அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 0 (2: 0)
1990/1991 16 வது சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 0 (0: 0)
1990/1991 16 வது சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (0: 1)
1989/1990 16 வது சுற்று ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 2: 0 (1: 0)
1989/1990 16 வது சுற்று அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 0 (0: 0)
1988/1989 அரை இறுதி ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 0
1988/1989 அரை இறுதி அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 2
1986/1987 அரை இறுதி அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 2: 0
1986/1987 அரை இறுதி ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3: 2
1981/1982 கால் இறுதி அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 0: 1
1981/1982 கால் இறுதி ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 0: 0
1974/1975 இறுதி ரியல் மாட்ரிட் - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 4: 3 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso
1960/1961 இறுதி அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 3: 2 (1: 1)
1959/1960 இறுதி அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - ரியல் மாட்ரிட் 3: 1 (0: 1)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்