ஆஸ்திரேலியா American அமெரிக்கன் சமோவாவுக்கு எதிரான பதிவு

ஆஸ்திரேலியா தேசிய அணி American அமெரிக்கன் சமோவாவுக்கு எதிரான பதிவுWC தகுதி ஓசியானியா எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 31 : 0
& தொகை 1 1 0 0 31 : 0
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 31 : 0
தொலைவில் 0 0 0 0 0 : 0
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 1 1 0 0 31 : 0
WC தகுதி ஓசியானியா
2001 குழு 1 ஆஸ்திரேலியா - அமெரிக்கன் சமோவா 31: 0 (16: 0)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்