பெல்ஜியம் »ஸ்குவாட் நேஷன்ஸ் லீக் ஏ 2020/2021

பெல்ஜியம் தேசிய அணி »ஸ்குவாட் நேஷன்ஸ் லீக் A 2020/2021படை அணி ------------------------------------------------- ------------- நேஷன்ஸ் லீக் A 2020/2021 யூரோ 2020 நட்பு 2020 யூரோ தகுதி 2019/2020 நேஷன்ஸ் லீக் A 2018/2019 உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா நட்பு 2018 நட்பு 2017 WC தகுதி ஐரோப்பா 2016/2017 யூரோ 2016 in Frankreich Friendlies 2016 நட்பு 2015 யூரோ தகுதி 2014/2015 உலகக் கோப்பை 2014 பிரேசில் நட்பு 2014 நட்பு 2013 WC தகுதி ஐரோப்பா 2012/2013 நட்பு 2012 நட்பு 2011 2011 யூரோ தகுதி 2010/2011 நட்பு 2010 நட்பு 2009 WC தகுதி ஐரோப்பா 2008/2009 நட்பு 2008 நட்பு 2007 நட்பு 2007 2006/2007 நட்பு 2006 நட்பு 2005 WC தகுதி ஐரோப்பா 2004/2005 நட்பு 2004 நட்பு 2003 யூரோ தகுதி 2002/2003 உலகக் கோப்பை 2002 ஜப்பான் / தென் கொரியா நட்பு 2002 நட்பு 2001 WC தகுதி பிளே-ஆஃப் 2001 WC தகுதி ஐரோப்பா 2000/2001 யூரோ 2000 ஹாலந்து / பெல்ஜியம் நட்பு 2000 நட்பு 1999 உலகக் கோப்பை 1998 பிரான்ஸ் நட்பு 1998 நட்பு 1997 WC தகுதி ஆட்டங்கள் 1997 WC தரம் ifiers Europe 1996/1997 நட்பு 1996 நட்பு 1995 யூரோ தகுதி 1994/1995 உலகக் கோப்பை 1994 அமெரிக்கா நட்பு 1994 நட்பு 1993 WC தகுதி ஐரோப்பா 1992/1993 நட்பு 1992 நட்பு 1991 யூரோ தகுதி 1990/1991 உலகக் கோப்பை 1990 இத்தாலி நட்பு 1990 நட்பு 1989 WC தகுதி ஐரோப்பா 1988 / 1989 நட்பு 1988 நட்பு 1987 யூரோ தகுதி 1986/1987 உலகக் கோப்பை 1986 மெக்ஸிகோ நட்பு 1986 1986 WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப் 1985 WC தகுதி ஐரோப்பா 1984/1985 யூரோ 1984 பிரான்ஸ் நட்பு 1984 நட்பு 1983 யூரோ தகுதி 1982/1983 உலகக் கோப்பை 1982 ஸ்பெயின் நண்பர்கள் 1982 WC தகுதி ஐரோப்பா 1980/1981 யூரோ 1980 இத்தாலி நட்பு 1980 நட்பு 1979 யூரோ தகுதி 1978/1979 நட்பு 1978 நட்பு 1977 WC தகுதி ஐரோப்பா 1976/1977 நட்பு 1975 1975 யூரோ தகுதி 1974/1975 நட்பு 1974 நட்பு 1973 WC தகுதி ஐரோப்பா 1972/1973 யூரோ 1972 பெல்ஜியம் நட்பு 1970/1971 உலகக் கோப்பை 1970 மெக்ஸிகோ நட்பு 1970 நட்பு 1969 WC தகுதி ஐரோப்பா 19 68/1969 நட்பு 1968 நட்பு 1967 யூரோ தகுதி 1966/1967 நட்பு 1966 நட்பு 1965 WC தகுதி ஐரோப்பா 1964/1965 நட்பு 1964 நட்பு 1963 யூரோ தகுதி 1962/1963 நட்பு 1962 நட்பு 1961 WC தகுதி ஐரோப்பா 1960/1961 நட்பு 195 நட்பு 1959 தகுதி ஐரோப்பா 1956/1957 நட்பு 1956 உலகக் கோப்பை 1954 சுவிட்சர்லாந்து நட்பு 1954 WC தகுதி ஐரோப்பா 1953/1954 நட்பு 1953 நட்பு 1952 நட்பு 1951 நட்பு 1950 நட்பு 1949 நட்பு 1948 நண்பர்கள் 1946 நண்பர்கள் 1945 நண்பர்கள் 1944 நண்பர்கள் 1944 1938 WC தகுதி ஐரோப்பா 1937/1938 நண்பர்கள் 1937 நட்பு 1936 நட்பு 1935 உலகக் கோப்பை 1934 இத்தாலி நட்பு 1934 WC தகுதி ஐரோப்பா 1933/1934 நட்பு 1933 நட்பு 1932 நட்பு 1931 உலகக் கோப்பை 1930 உருகுவே நட்பு 1930 நட்பு 1929 நட்பு 1928 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 1928 நட்பு 1928 iendlies 1925 நட்பு 1924 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 1924 நட்பு 1923 நட்பு 1922 நட்பு 1921 நட்பு 1920 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 1920 நட்பு 1919 நட்பு 1914 நட்பு 1913 நட்பு 1912 நட்பு 1911 நட்பு 1910 நட்பு 1909 நட்பு 1908 நட்பு 1906 நண்பர்கள் 1906 நண்பர்கள் 1905 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா உலகக் கோப்பை 2014 பிரேசில் உலகக் கோப்பை 2002 ஜப்பான் / தென் கொரியா உலகக் கோப்பை 1998 பிரான்ஸ் உலகக் கோப்பை 1994 அமெரிக்கா உலகக் கோப்பை 1990 இத்தாலி உலகக் கோப்பை 1986 மெக்சிகோ உலகக் கோப்பை 1982 ஸ்பெயின் உலகக் கோப்பை 1970 மெக்ஸிகோ உலகக் கோப்பை 1954 சுவிட்சர்லாந்து உலகக் கோப்பை 1938 பிரான்ஸ் உலகக் கோப்பை 1934 இத்தாலி உலகக் கோப்பை 1930 உருகுவே WCQ ஐரோப்பா 2016/2017 WCQ ஐரோப்பா 2012/2013 WCQ ஐரோப்பா 2008/2009 WCQ ஐரோப்பா 2004/2005 WCQ ஐரோப்பா 2000/2001 WCQ ஐரோப்பா 1996/1997 WCQ ஐரோப்பா 1992/1993 WCQ ஐரோப்பா 1988/1989 WCQ ஐரோப்பா 1984/1985 WCQ ஐரோப்பா 1980/1981 WCQ ஐரோப்பா 1976/1977 WCQ ஐரோப்பா 1972/1973 WCQ ஐரோப்பா 1968/1969 WCQ ஐரோப்பா 1964/1965 WCQ ஐரோப்பா 1960/1961 WCQ ஐரோப்பா 1956/1957 WCQ ஐரோப்பா 1953/1954 WCQ ஐரோப்பா 1937/1938 WCQ ஐரோப்பா 1933/1934 WCQ பிளே-ஆஃப் 1997 WCQ பிளே-ஆஃப் 1997 WCQ பிளே-ஆஃப் 1985 ஒலிம்பிக் 1928 ஒலிம்பிக் 1924 ஒலிம்பிக் 1920 நண்பர்கள் 2020 நட்பு 2018 நட்பு 2017 நட்பு 2016 நட்பு 2015 நட்பு 2014 நட்பு 2014 ஃப்ரியன் dlies 2011 நட்பு 2010 நட்பு 2009 நட்பு 2008 நட்பு 2007 நட்பு 2006 நட்பு 2005 நட்பு 2004 நட்பு 2002 நட்பு 2001 நட்பு 2000 நட்பு 1999 நட்பு 1998 நட்பு 1997 நட்பு 1996 நட்பு 1995 நட்பு 1994 நட்பு 1993 நட்பு 1991 நட்பு 1990 நண்பர்கள் நட்பு 1986 நட்பு 1984 நட்பு 1983 நட்பு 1982 நட்பு 1980 நட்பு 1979 நட்பு 1978 நட்பு 1977 நட்பு 1975 நட்பு 1974 நட்பு 1973 நட்பு 1971 நட்பு 1970 நட்பு 1969 நட்பு 1968 நட்பு 1967 நட்பு 1966 நட்பு 1964 நட்பு 1962 நட்பு 1969 நட்பு 1961 நட்பு 1958 நட்பு 1957 நட்பு 1956 நட்பு 1955 நட்பு 1954 நட்பு 1953 நட்பு 1952 நட்பு 1951 நட்பு 1950 நட்பு 1949 நட்பு 1948 நட்பு 1947 நட்பு 1947 நட்பு 19 46 நண்பர்கள் 1945 நட்பு 1944 நண்பர்கள் 1940 நண்பர்கள் 1939 நட்பு 1938 நட்பு 1937 நட்பு 1936 நட்பு 1934 நட்பு 1933 நட்பு 1932 நட்பு 1931 நட்பு 1930 நட்பு 1929 நட்பு 1928 நண்பர்கள் 1926 நண்பர்கள் 1924 நண்பர்கள் 1921 நண்பர்கள் 1924 நண்பர்கள் 1921 நண்பர்கள் 1924 நண்பர்கள் 1921 1914 நட்பு 1913 நட்பு 1912 நட்பு 1911 நட்பு 1909 நட்பு 1908 நட்பு 1907 நட்பு 1906 நட்பு 1905 நட்பு 1904 யூரோ 2016 பிராங்க்ரிச் யூரோ 2000 ஹாலந்து / பெல்ஜியம் யூரோ 1984 பிரான்ஸ் யூரோ 1980 இத்தாலி யூரோ 1972 பெல்ஜியம் யூரோ தகுதி. 2019/2020 யூரோ தகுதி. 2014/2015 யூரோ தகுதி. 2010/2011 யூரோ தகுதி. 2006/2007 யூரோ தகுதி. 2002/2003 யூரோ தகுதி. 1994/1995 யூரோ தகுதி. 1990/1991 யூரோ தகுதி. 1986/1987 யூரோ தகுதி. 1982/1983 யூரோ தகுதி. 1978/1979 யூரோ தகுதி. 1974/1975 யூரோ தகுதி. 1970/1971 யூரோ தகுதி. 1966/1967 யூரோ தகுதி. 1962/1963 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்
கோல்கீப்பர்
கோயன் காஸ்டல்கள் வி.எஃப்.எல் வொல்ஃப்ஸ்பர்க் 06/25/1992
க an டன் கூக்கே கே.வி. மெச்செலன் 11/03/1998
திபாட் கோர்டோயிஸ் ரியல் மாட்ரிட் 05/11/1992
தாமஸ் காமின்ஸ்கி பிளாக்பர்ன் ரோவர்ஸ் 10/23/1992
சைமன் மிக்னோலெட் கிளப் ப்ரூஜ் கே.வி. 03/06/1988
டேவி ரோஃப் KAA ஏஜென்ட் 02/06/1994
ஹென்ட்ரிக் வான் குரோம்ப்ரூஜ் ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் 04/30/1993
பாதுகாக்க
டோபி ஆல்டர்வீல்ட் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 03/02/1989
செபாஸ்டியன் போர்னாவ் 1. எஃப்சி கொலோன் 03/22/1999
டெட்ரிக் போயாட்டா ஹெர்தா பி.எஸ்.சி. 11/28/1990
திமோதி கஷ்கொட்டை லெய்செஸ்டர் சிட்டி 12/05/1995
எலியாஸ் கோபாட் ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் 11/24/1997
ஹேன்ஸ் டெல்க்ராயிக்ஸ் ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் 02/28/1999
ஜேசன் டெனாயர் ஒலிம்பிக் லியோன் 06/28/1995
தாமஸ் ஃபோக்கெட் ரீம்ஸ் மைதானம் 09/25/1994
பிராண்டன் மெச்செல் கிளப் ப்ரூஜ் கே.வி. 01/28/1993
தாமஸ் மியூனியர் போருசியா டார்ட்மண்ட் 09/12/1991
ஜின்ஹோ வான்ஹீஸ்டன் நிலையான கார்க் 07/29/1999
ஜான் வெர்டோங்கென் எஸ்.எல். பென்ஃபிகா 04/24/1987
மிட்ஃபீல்டர்
கெவின் டி ப்ரூய்ன் மன்செஸ்டர் நகரம் 06/28/1991
லியாண்டர் டெண்டன்கர் வால்வர்ஹாம்டன் வாண்டரர்ஸ் 04/15/1995
தோர்கன் ஆபத்து போருசியா டார்ட்மண்ட் 03/29/1993
டென்னிஸ் பிரீட் லெய்செஸ்டர் சிட்டி 05/14/1994
அலெக்சிஸ் சேலேமேக்கர்ஸ் ஏ.சி மிலன் 06/27/1999
யூரி டைல்மேன்ஸ் லெய்செஸ்டர் சிட்டி 05/07/1997
யாரி வெர்சேரன் ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் 07/12/2001
ஆக்செல் விட்செல் போருசியா டார்ட்மண்ட் 01/12/1989
முன்னோக்கி
மிச்சி பாட்ஷுவாய் கிரிஸ்டல் பேலஸ் 10/02/1993
கிறிஸ்டியன் பெண்டகே கிரிஸ்டல் பேலஸ் 12/03/1990
யானிக் கராஸ்கோ அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 09/04/1993
சட்லி பிறந்தார் இஸ்தான்புல் பாசக்ஷீர் 08/02/1989
லாண்ட்ரி கண்கள் ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் 09/01/1997
ஜெரமி டோகு ரென்ஸ் மைதானம் 05/27/2002
ஈடன் தீங்கு ரியல் மாட்ரிட் 01/07/1991
ஜோரிஸ் கயெம்பே விளையாட்டு சார்லிரோய் 08/08/1994
ரொமேலு லுகாகு இன்டர் 05/13/1993
டோடி லுக்பாகியோ ஹெர்தா பி.எஸ்.சி. 09/24/1997
ட்ரீஸ் மெர்டென்ஸ் எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி 05/06/1987
டிவாக் ஓரிகி லிவர்பூல் எஃப்சி 04/18/1995
லியாண்ட்ரோ ட்ரோசார்ட் பிரைட்டன் & ஹோவ் ஆல்பியன் 12/04/1994
ஹான்ஸ் வானகன் கிளப் ப்ரூஜ் கே.வி. 08/24/1992
மேலாளர்
ராபர்டோ மார்டினெஸ் 07/13/1973