செல்டா விகோ At அட்லெடிகோ மாட்ரிட் பி க்கு எதிரான பதிவுசெல்டா விகோ At அட்லெடிகோ மாட்ரிட் பி க்கு எதிரான பதிவுஇரண்டாவது பிரிவு எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 3 0 0 6 : 0
தொலைவில் 3 இரண்டு 0 1 3 : 1
& தொகை 6 5 0 1 9 : 1
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 3 0 0 6 : 0
தொலைவில் 3 இரண்டு 0 1 3 : 1
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 6 5 0 1 9 : 1


இரண்டாவது பிரிவு
1984/1985 25. சுற்று தடகள மாட்ரிட் - செல்டிக் வைகோ 0: 2
1984/1985 6. சுற்று செல்டிக் வைகோ - தடகள மாட்ரிட் 2: 0
1983/1984 31. சுற்று தடகள மாட்ரிட் - செல்டிக் வைகோ 0: 1
1983/1984 12. சுற்று செல்டிக் வைகோ - தடகள மாட்ரிட் 2: 0
1981/1982 28. சுற்று தடகள மாட்ரிட் - செல்டிக் வைகோ 1: 0
1981/1982 9. சுற்று செல்டிக் வைகோ - தடகள மாட்ரிட் 2: 0


அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்