செல்டா விகோ F எஃப்சி பார்சிலோனா பி

செல்டா விகோ F எஃப்சி பார்சிலோனா பிஇரண்டாவது பிரிவு எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 7 5 1 1 18 : 6
தொலைவில் 7 1 4 இரண்டு 10 : பதினொன்று
& தொகை 14 6 5 3 28 : 17
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 7 5 1 1 18 : 6
தொலைவில் 7 1 4 இரண்டு 10 : பதினொன்று
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 14 6 5 3 28 : 17
இரண்டாவது பிரிவு
2011/2012 36. சுற்று செல்டிக் வைகோ - எஃப்சி பார்சிலோனா பி 4: 1 (0: 1)
2011/2012 15. சுற்று எஃப்சி பார்சிலோனா பி - செல்டிக் வைகோ 2: 1 (1: 0)
2010/2011 22. சுற்று எஃப்சி பார்சிலோனா பி - செல்டிக் வைகோ 1: 1 (1: 0)
2010/2011 1. சுற்று செல்டிக் வைகோ - எஃப்சி பார்சிலோனா பி 1: 2 (0: 2)
1991/1992 23. சுற்று செல்டிக் வைகோ - எஃப்சி பார்சிலோனா பி 2: 0
1991/1992 4. சுற்று எஃப்சி பார்சிலோனா பி - செல்டிக் வைகோ 4: 1
1986/1987 28. சுற்று செல்டிக் வைகோ - பார்சிலோனா அட்லாடிக் 5: 0
1986/1987 11. சுற்று பார்சிலோனா அட்லாடிக் - செல்டிக் வைகோ 0: 0
1984/1985 28. சுற்று செல்டிக் வைகோ - பார்சிலோனா அட்லாடிக் 3: 1
1984/1985 9. சுற்று பார்சிலோனா அட்லாடிக் - செல்டிக் வைகோ 2: 5
1983/1984 30. சுற்று செல்டிக் வைகோ - பார்சிலோனா அட்லாடிக் 2: 2
1983/1984 11. சுற்று பார்சிலோனா அட்லாடிக் - செல்டிக் வைகோ 1: 1
1975/1976 21. சுற்று செல்டிக் வைகோ - பார்சிலோனா அட்லாடிக் 1: 0
1975/1976 2. சுற்று பார்சிலோனா அட்லாடிக் - செல்டிக் வைகோ 1: 1

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்