மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் »வரலாற்று குழுக்கள்

மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் »வரலாற்று குழுக்கள்மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் சீசன் 2020/2021 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் சீசன் 2019/2020 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் சீசன் 2018/2019 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் சீசன் 2017/2018 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் சீசன் 2016/2017 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் பருவம் 2015/2016 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் பருவம் 2014/2015 31 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் பருவம் 2013/2014 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் பருவம் 2012/2013 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் பருவம் 2011/2012 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் சீசன் 2010/2011 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் பருவம் 2009/2010 21 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் சீசன் 2008/2009 23 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் பருவம் 2007/2008 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் சீசன் 2006/2007 22 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை மரைனர்ஸ் சீசன் 2005/2006 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 2004/2005 13 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 2003/2004 3 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 2002/2003 3 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 2001/2002 8 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 2000/2001 2 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 1999/2000 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 1998/1999 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி பருவம் 1997/1998 3 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 1996/1997 4 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 1995/1996 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 1994/1995 2 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 1993/1994 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 1992/1993 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
மத்திய கடற்கரை யுனைடெட் எஃப்சி சீசன் 1991/1992 2 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்