சாம்பியன்ஸ் லீக் 2016/2017 »காலாண்டு இறுதிப் போட்டிகள்சாம்பியன்ஸ் லீக் 2016/2017 »காலாண்டு இறுதிப் போட்டிகள் (அட்டவணை & முடிவுகள்)2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 குழு A குழு B குழு C குழு D குழு E குழு F குழு G குழு H சுற்று 16 காலாண்டு இறுதிப் போட்டிகள் அரையிறுதி இறுதி


1 வது (1 வது கால்) ஜுவென்டஸ் - FC பார்சிலோனா 3: 0 (2: 0)
2 வது (2 வது கால்) FC பார்சிலோனா - ஜுவென்டஸ் 0: 0 (0: 0)
1 வது (1 வது கால்): 11/04/2017 19:45 2 வது (2 வது கால்): 19/04/2017 19:45 வெற்றி: ஜுவென்டஸ்
1 வது (1 வது கால்) போருசியா டார்ட்மண்ட் - ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 2: 3 (0: 2)
2 வது (2 வது கால்) ஏ.எஸ் மொனாக்கோ - போருசியா டார்ட்மண்ட் 3: 1 (2: 0)
1 வது (1 வது கால்): 12/04/2017 17:45 2 வது (2 வது கால்): 19/04/2017 19:50 வெற்றி: ஏ.எஸ் மொனாக்கோ
1 வது (1 வது கால்) அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 0 (1: 0)
2 வது (2 வது கால்) லெய்செஸ்டர் சிட்டி - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (0: 1)
1 வது (1 வது கால்): 12/04/2017 19:45 2 வது (2 வது கால்): 18/04/2017 19:45 வெற்றி: அட்லெடிகோ மாட்ரிட்
1 வது (1 வது கால்) பேயர்ன் முனிச் - ரியல் மாட்ரிட் 1: 2 (1: 0)
2 வது (2 வது கால்) ரியல் மாட்ரிட் - பேயர்ன் முனிச் 4: 2 (0: 0, 1: 2) ஏட்
1 வது (1 வது கால்): 12/04/2017 19:45 2 வது (2 வது கால்): 18/04/2017 19:45 வெற்றி: ரியல் மாட்ரிட்