சிலி »அட்டவணையில் கோபா அமெரிக்கா 2015

சிலி அட்டவணையில் கோபா அமெரிக்கா 2015: கண்ணோட்டத்தில் அனைத்து போட்டிகளையும் இங்கே காணலாம்2024 ஈக்வடார் 2021 அர்ஜென்டினாவில் / கொலம்பியன் 2019 பிரேசில் 2016 யுஎஸ்ஏ 2015 சிலியில் 2011 அர்ஜென்டினா 2007 வெனிசுலா 2004 பெரு 2001 கொலம்பியா 1999 பராகுவே 1997 பொலிவியா 1995 உருகுவே 1993 ஈக்வடார் 1991 சிலி 1989 பிரேசில் 1987 அர்ஜென்டினா 1983 1979 1975 1967 உருகுவே 1963 பொலிவியா 1959-II ஈக்வடார் 1959-நான் அர்ஜென்டினா 1957 பெரு 1956 உருகுவே 1955 சிலி 1953 பெரு 1949 பிரேசில் 1947 ஈக்வடார் 1946 அர்ஜென்டினா 1945 சிலி 1942 உருகுவே 1941 சிலி 1939 பெரு 1937 அர்ஜென்டினா 1935 பெரு 1929 அர்ஜென்டினா 1927 பெரு 1926 சிலி 1925 அர்ஜென்டினா 1924 உருகுவே 1923 உருகுவே 1922 பிரேசில் 1922 அர்ஜென்டினா 1910 அர்ஜென்டினா
குழு A.
06/12/2015 00:30 மிளகாய் - ஈக்வடார் 2: 0 (0: 0)
06/13/2015 00:30 மெக்சிகோ - பொலிவியா 0: 0 (0: 0)
06/15/2015 22:00 ஈக்வடார் - பொலிவியா 2: 3 (0: 3)
06/16/2015 00:30 மிளகாய் - மெக்சிகோ 3: 3 (2: 2)
06/19/2015 22:00 மெக்சிகோ - ஈக்வடார் 1: 2 (0: 1)
06/20/2015 00:30 மிளகாய் - பொலிவியா 5: 0 (2: 0)
குழு பி
06/13/2015 20:00 உருகுவே - ஜமைக்கா 1: 0 (0: 0)
22:30 அர்ஜென்டினா - பராகுவே 2: 2 (2: 0)
06/16/2015 22:00 பராகுவே - ஜமைக்கா 1: 0 (1: 0)
06/17/2015 00:30 அர்ஜென்டினா - உருகுவே 1: 0 (0: 0)
06/20/2015 20:00 உருகுவே - பராகுவே 1: 1 (1: 1)
22:30 அர்ஜென்டினா - ஜமைக்கா 1: 0 (1: 0)
குழு சி
06/14/2015 20:00 கொலம்பியா - வெனிசுலா 0: 1 (0: 0)
22:30 பிரேசில் - பெரு 2: 1 (1: 1)
06/18/2015 01:00 பிரேசில் - கொலம்பியா 0: 1 (0: 1)
06/19/2015 00:30 பெரு - வெனிசுலா 1: 0 (0: 0)
06/21/2015 20:00 கொலம்பியா - பெரு 0: 0 (0: 0)
22:30 பிரேசில் - வெனிசுலா 2: 1 (1: 0)
கால் இறுதி
06/25/2015 00:30 மிளகாய் - உருகுவே 1: 0 (0: 0)
06/26/2015 00:30 பொலிவியா - பெரு 1: 3 (0: 2)
06/27/2015 00:30 அர்ஜென்டினா - கொலம்பியா 5: 4 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso
22:30 பிரேசில் - பராகுவே 3: 4 (1: 0, 1: 1, 1: 1) pso
அரை இறுதி
06/30/2015 00:30 மிளகாய் - பெரு 2: 1 (1: 0)
07/01/2015 00:30 அர்ஜென்டினா - பராகுவே 6: 1 (2: 1)
மூன்றாம் இடம்
07/04/2015 00:30 பெரு - பராகுவே 2: 0 (0: 0)
இறுதி
07/04/2015 இரவு 9:00 மணி மிளகாய் - அர்ஜென்டினா 4: 1 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso