கோபா அமெரிக்கா 2019 பிரேசில் »மூன்றாம் இடம்

கோபா அமெரிக்கா 2019 பிரேசில் »மூன்றாம் இடம் (அட்டவணை & முடிவுகள்)2021 இல் அர்ஜென்டினா / கொலம்பியன் 2019 பிரேசில் 2016 யுஎஸ்ஏ 2015 சிலியில் 2011 அர்ஜென்டினா 2007 வெனிசுலா 2004 பெரு 2001 கொலம்பியா 1999 பராகுவே 1997 பொலிவியா 1995 உருகுவே 1993 ஈக்வடார் 1991 சிலி 1989 பிரேசில் 1987 அர்ஜென்டினா 1983 1979 1975 1967 உருகுவே 1963 பொலிவியா 1959-II அர்ஜென்டினா 1959 பெரு 1956 உருகுவே 1955 சிலி 1953 பெரு 1949 பிரேசில் 1947 ஈக்வடார் 1946 அர்ஜென்டினா 1945 சிலி 1942 உருகுவே 1941 சிலி 1939 பெரு 1937 அர்ஜென்டினா 1935 பெரு 1929 அர்ஜென்டினா 1927 பெரு 1926 சிலி 1925 அர்ஜென்டினா 1924 உருகுவே 1923 உருகுவே 1922 பிரேசில் 1919 அர்ஜென்டினா 1910 அர்ஜென்டினா குழு A குழு B குழு C காலாண்டு இறுதிப் போட்டிகள் அரையிறுதி மூன்றாம் இடம் இறுதி