க்ரூஸ் அஸுல் A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்

க்ரூஸ் அஸுல் A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்ஆட்டக்காரர் நாடு நிலை பிறந்தவர்
TO
செபாஸ்டியன் ஆப்ரே உருகுவே உருகுவே முன்னோக்கி 10/17/1976
ஹெக்டர் அடோமைடிஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 06/12/1970
ஆல்பர்டோ அகுய்லர் ஒதுக்கிட படம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 09/03/1960
ஜூலியோ அகுய்லர் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 04/12/1956
பப்லோ அகுய்லர் பராகுவே பராகுவே பாதுகாக்க 04/02/1987
அலெக்ஸ் அகுயினாகா ஈக்வடார் ஈக்வடார் மிட்ஃபீல்டர் 07/09/1968
லூயிஸ் அலனிஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 07/17/1990
அட்ரியன் ஆல்ட்ரேட் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 06/14/1988
ஜுவான் அலெஜாண்ட்ரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர்
ஜுவான் அலெஜான்ட்ரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 05/17/1944
ஜெர்மன் பிரேசில் பிரேசில் முன்னோக்கி 03/02/1989
வில்லியம் அலிசன் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 09/25/1990
செர்ஜியோ அல்மாகுர் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 05/16/1969
ஹெக்டர் அல்தாமிரானோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 03/17/1977
ராபர்டோ ஆல்வரடோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/07/1998
ஆர்ட்டுரோ அல்வாரெஸ் ஒதுக்கிட படம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 11/18/1959
ஜெரோம் அமியோன் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 03/31/1990
எட்கர் ஆண்ட்ரேட் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 03/02/1988
நோர்பர்டோ ஏஞ்சல்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 06/06/1977
பிரையன் கோணம் ஈக்வடார் ஈக்வடார் மிட்ஃபீல்டர் 11/30/1995
கோண சட்டகம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 05/22/1991
ஜேவியர் அக்வினோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 02/11/1990
நெஸ்டர் அராஜோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 08/29/1991
ரவுல் அரேலானோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 01/17/1939
ஜுவான் அரேடோண்டோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 05/14/1990
டேனியல் அஸ்டெஜியானோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 08/27/1952
மார்செலோ அஸ்டெஜியானோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா பாதுகாக்க 08/04/1965
ரோட்ரிகோ அஸ்டுடிலோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 11/23/1977
பி
ரஃபேல் பாக்கா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/11/1989
சேவியர் பேஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 07/22/1987
டேனியல் பால்டி உருகுவே உருகுவே முன்னோக்கி 11/23/1981
கார்லோஸ் பார்ரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 11/06/1968
டியாகோ பர்ராசா ஒதுக்கிட படம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/02/1999
பப்லோ பரேரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 06/21/1987
ஈவெரால்டோ தொடங்குகிறது மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 07/12/1971
அல்லம் பெல்லோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 06/08/1988
கோன்சலோ பெல்லோசோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 03/30/1974
பெர்னாண்டோ பெலுச்சி அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 09/10/1983
ஜோவாகின் பெல்ட்ரான் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 04/29/1977
கிறிஸ்டோபர் பெனிடெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 01/16/2005
ஜார்ஜ் பெனிடெஸ் பராகுவே பராகுவே முன்னோக்கி 09/02/1992
மார்சலினோ பெர்னல் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 05/27/1962
ஹெர்னன் பெர்னார்டெல்லோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 08/03/1986
நிக்கோலா பெர்டோலோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 01/02/1986
மாக்ஸி பியானுச்சி அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 09/15/1984
அல்போன்சோ பிளாங்கோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 07/31/1987
ஜெரார்டோ வெள்ளை மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 06/06/1979
ஜுவான் பிளாங்கோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 04/06/2002
கார்லோஸ் போனட் பராகுவே பராகுவே பாதுகாக்க 10/02/1977
ஜாரெட் போர்கெட்டி மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 08/14/1973
ஜொனாதன் போர்ஜா ஈக்வடார் ஈக்வடார் மிட்ஃபீல்டர் 04/05/1994
உமர் பிராவோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 03/04/1980
கார்லோஸ் பிரையன்ஸ் ஒதுக்கிட படம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 06/16/1968
மெல்வின் பிரவுன் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/28/1979
ரவுல் பஸ்டமெண்டே மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 02/11/1986
பெர்னாண்டோ புஸ்டோஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 08/01/1944
சி
ஜோஸ் நைட் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 06/21/1955
மார்வின் காப்ரேரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 05/01/1980
ராபர்டோ கேசரஸ் மிளகாய் மிளகாய் பாதுகாக்க 05/25/1978
ஜுவான் கச்சோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 05/03/1982
அட்ரியன் காமச்சோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 03/05/1957
ம au ரோ காமோரனேசி இத்தாலி இத்தாலி மிட்ஃபீல்டர் 10/04/1976
ஜேவியர் காம்போரா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 01/07/1980
ஜார்ஜ் காம்போஸ் பராகுவே பராகுவே மிட்ஃபீல்டர் 08/11/1970
ஜார்ஜ் காம்போஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 10/15/1966
மானுவல் காம்போஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 02/13/1993
பப்லோ காம்போஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 04/23/1980
தாமஸ் காம்போஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/14/1975
ஜோஸ் கேன்ஸ்லா உருகுவே உருகுவே மிட்ஃபீல்டர் 06/25/1976
அடோல்பினோ காசெட் பராகுவே பராகுவே மிட்ஃபீல்டர் 09/13/1956
டெனிஸ் கானிசா பராகுவே பராகுவே பாதுகாக்க 08/29/1974
ரூபன் காப்ரியா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 01/06/1970
மில்டன் காராக்லியோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 12/01/1988
ஜேவியர் கார்டனாஸ் ஒதுக்கிட படம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 12/08/1952
ஜோஸ் கார்டோசோ பராகுவே பராகுவே முன்னோக்கி 03/19/1971
சால்வடார் கார்மோனா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 08/22/1975
ஃபெடரிகோ கேரிசோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 05/17/1991
மார்செலோ கார்ருஸ்கா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 01/09/1983
ஜேவியர் காசோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 03/20/1986
குவாடலூப் காஸ்டாசீடா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 02/24/1965
ஜார்ஜ் காஸ்டாசீடா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 01/12/1970
சாண்ட்ரினோ காஸ்டெக் மிளகாய் மிளகாய் முன்னோக்கி 06/18/1959
அலெஜான்ட்ரோ காஸ்ட்ரோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 03/27/1987
அலெக்ஸ் காஸ்ட்ரோ கொலம்பியா கொலம்பியா மிட்ஃபீல்டர் 03/08/1994
காஸ்மி காஸ்ட்ரோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 01/01/1981
இஸ்ரேல் காஸ்ட்ரோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 12/20/1980
மார்ட்டின் காடெருசியோ உருகுவே உருகுவே முன்னோக்கி 04/14/1987
ஜோஸ் செபாலோஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 02/23/1953
செர்ஜியோ செபாலோஸ் ஒதுக்கிட படம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 02/15/1951
பப்லோ செப்பெலினி உருகுவே உருகுவே மிட்ஃபீல்டர் 09/11/1991
ஹொராசியோ செர்வாண்டஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/17/1981
ரோஜெலியோ சாவேஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/28/1984
ஆண்ட்ரஸ் சிட்டிவா கொலம்பியா கொலம்பியா மிட்ஃபீல்டர் 08/13/1979
செர்ஜியோ காம்பா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 10/15/1978
பெலிப்பெ ஒப்பீடு மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 05/10/1960
யூஜின் கான்ஸ்டன்டைன் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 05/21/1963
அலெக்சாண்டர் கிரீடம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 06/26/1976
ஜோஸ் கொரோனா மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 01/26/1981
அட்ரியன் கோர்டெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 11/19/1983
கில்லர்மோ கோசோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/15/1958
அகஸ்டின் காஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 05/23/1962
ரொசாரியோ கோட்டா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 09/12/1995
ஜொனாதன் கிறிஸ்டால்டோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 03/05/1989
டி
டானிலோ கோம்ஸ் பிரேசில் பிரேசில் மிட்ஃபீல்டர் 10/15/1981
ஃபிளாவியோ டேவினோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 08/15/1974
பிரான்சிஸ்கோ டி ஆண்டா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 06/05/1971
ஜோஸ் டி லா டோரே மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 11/13/1965
அகஸ்டின் டெல்கடோ ஈக்வடார் ஈக்வடார் முன்னோக்கி 12/23/1974
சீசர் டெல்கடோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 08/18/1981
மார்செலோ டெல்கடோ ஒதுக்கிட படம் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 03/24/1973
ஜோஸ் தேசாச்சி மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 04/24/1944
டேனியல் டயஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா பாதுகாக்க 03/13/1979
மரியோ டயஸ் பெரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 03/12/1960
Iñaki Dominguez மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 03/29/1994
ஜோசு டொமான்ஜுவேஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 10/27/1999
ஜூலியோ டொமிங்குவேஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 11/08/1987
ஹ்யூகோ ட்ரோகெட் மிளகாய் மிளகாய் மிட்ஃபீல்டர் 09/02/1982
பருத்தித்துறை துவானா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 10/23/1966
இருக்கிறது
எட்கார்லோஸ் பிரேசில் பிரேசில் பாதுகாக்க 05/10/1985
எட்கர் மெண்டஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மிட்ஃபீல்டர் 01/02/1990
அச்சில் இமானே கேமரூன் கேமரூன் மிட்ஃபீல்டர் 06/05/1982
பால் எர்பின் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா பாதுகாக்க 10/07/1965
ஜுவான் எஸ்கோபார் பராகுவே பராகுவே பாதுகாக்க 07/03/1995
சில்வினோ எஸ்கோபெடோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 01/26/1961
ஹெக்டர் எஸ்பார்சா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/31/1960
ரூபன் எஸ்பினோசா மிளகாய் மிளகாய் பாதுகாக்க 06/01/1961
லூயிஸ் எஸ்ட்ராடா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 07/07/1948
ஸ்டீபன் யூஸ்டுவியோ கனடா கனடா மிட்ஃபீல்டர் 12/21/1996
எஃப்
மார்கோ ஃபேபியன் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 07/21/1989
ஃபெபியோ சாண்டோஸ் பிரேசில் பிரேசில் பாதுகாக்க 09/16/1985
மைக்கேல் ஃபர்பான் பயன்கள் பயன்கள் மிட்ஃபீல்டர் 06/23/1988
அலெக்சாண்டர் ஃபார்லின் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 08/09/1986
எட்வர்டோ பெர்னாண்டஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 12/21/1964
போல் பெர்னாண்டஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 10/11/1991
ரோட்ரிகோ பெர்னாண்டஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 10/28/1993
வால்டர் பெர்னாண்டஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 03/14/1960
ரிக்கார்டோ ஃபெர்ரெரோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா கோல்கீப்பர் 04/05/1955
கார்லோஸ் ஃபியரோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 07/24/1994
லூசியானோ ஃபிகியூரோவா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 05/19/1981
பிரான்சிஸ்கோ புளோரஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 01/17/1994
ஜெரார்டோ புளோரஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 02/05/1986
இக்னாசியோ புளோரஸ் ஒதுக்கிட படம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 02/08/1978
இக்னாசியோ ஃப்ளோரஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 07/31/1953
லூயிஸ் புளோரஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 07/18/1961
யூசோஃப் ஃபோபனா ஐவரி கோஸ்ட் ஐவரி கோஸ்ட் முன்னோக்கி 07/26/1966
சில்வியோ ஃபோகல் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 07/08/1949
பிரான்சிஸ்கோ பொன்சேகா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 10/02/1979
ம au ரோ ஃபார்மிகா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 04/04/1988
டியாகோ பிராங்கோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/13/1992
எட்கார்டோ ஃபியூண்டஸ் மிளகாய் மிளகாய் பாதுகாக்க 08/18/1958
எட்வர்டோ ஃபியூண்டஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா பாதுகாக்க 02/15/1973
ஜி
பப்லோ கால்டேம்ஸ் மிளகாய் மிளகாய் மிட்ஃபீல்டர் 06/26/1974
ஆரோன் கலிண்டோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 05/08/1982
பெஞ்சமின் கலிண்டோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 12/11/1960
எமிலியோ கேலிகோஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 03/20/1954
ஜான் கல்லிகியோ பெரு பெரு பாதுகாக்க 01/12/1979
மார்ட்டின் கால்வன் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 02/14/1993
மார்கோ கார்சஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 07/11/1972
ஜீனிர் கார்சியா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/08/1989
ஜெய்ர் கார்சியா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 10/25/1978
இயேசு கார்சியா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 08/07/1994
ஜார்ஜ் கார்சியா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 04/22/1955
ஜார்ஜ் கார்சியா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/22/2002
லூயிஸ் கார்சியா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 04/04/1964
ரஃபேல் கார்சியா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 08/14/1974
ஜுவான் கார்சியா சாஞ்சோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 11/10/1994
க uch சின்ஹோ பிரேசில் பிரேசில் முன்னோக்கி 05/07/1976
ரூபன் ஜிகேனா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 10/02/1980
கிறிஸ்டியன் கிமினெஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 02/01/1981
சாண்டியாகோ கிமினெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 04/18/2001
ஆல்பர்டோ கோம்ஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 03/18/1950
மிகுவல் கோம்ஸ் ஒதுக்கிட படம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/05/1957
மிகுவல் கோம்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/06/1974
ஜார்ஜ் கோன்சால்வ்ஸ் உருகுவே உருகுவே பாதுகாக்க 03/02/1967
இம்மானுவேல் கோன்சலஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 12/25/1972
பெலிக்ஸ் கோன்சலஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/25/1985
ஹெக்டர் கோன்சலஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 10/21/1999
ஹ்யூகோ கோன்சலஸ் மிளகாய் மிளகாய் பாதுகாக்க 03/11/1963
ஜோஸ் கோன்சலஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 09/14/1942
மார்கரிட்டோ கோன்சலஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 03/03/1979
செர்ஜியோ கோன்சலஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 08/11/1997
ஆலன் குவாடர்ரமா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/22/1975
அலன் குவாடர்ரமா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 08/07/1997
ஜோஸ் குவாடர்ராமா மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 05/08/1972
ஆண்ட்ரஸ் குடினோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 01/27/1997
ஜோஃப்ரே குரான் ஈக்வடார் ஈக்வடார் முன்னோக்கி 04/28/1985
அலெக்சிஸ் குட்டரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 02/26/2000
ஹெக்டர் குட்டரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 08/29/1986
டீஃபிலோ குட்டரெஸ் கொலம்பியா கொலம்பியா முன்னோக்கி 05/17/1985
விக்டர் குட்டரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/27/1978
யோஸ்கார்ட் குட்டரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 03/15/1981
ஜேவியர் குஸ்மான் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/09/1945
எச்
இயேசு ஹெனெஸ்ட்ரோசா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 06/19/1994
ஓலாஃப் ஹெரேடியா மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 10/19/1957
கார்லோஸ் ஹெர்மோசிலோ ஒதுக்கிட படம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 08/24/1964
ஆல்பர்டோ ஹெர்னாண்டஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 06/06/1977
அன்டோனியோ ஹெர்னாண்டஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 04/01/1955
பிரையன் ஹெர்னாண்டஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/14/2000
எலியா ஹெர்னாண்டஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 04/29/1988
எமிலியோ ஹெர்னாண்டஸ் மிளகாய் மிளகாய் முன்னோக்கி 09/14/1984
ஜுவான் ஹெர்னாண்டஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 01/04/1986
பாட்ரிசியோ ஹெர்னாண்டஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 08/16/1956
இக்னாசியோ ஹெர்ரெரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/10/1967
ஜோஸ் ஹெர்ரெரா உருகுவே உருகுவே பாதுகாக்க 06/17/1965
கெவின் ஹெர்ரெரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 09/16/1999
ஜுவான் ஹூர்டா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 09/08/1974
ஜோயல் ஹுய்கி மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 02/18/1983
நான்
ரோட்ரிகோ இன்செரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 12/14/1978
ஒஸ்வால்டோ இங்க்ராவ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 11/01/1957
எடோர்டோ இசெல்லா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/09/1980
ஹெக்டர் இஸ்லாஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/08/1967
லூயிஸ் இட்டர்பைட் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 05/08/2002
ஜெ
கார்லோஸ் ஜாரா சாகுவியர் பராகுவே பராகுவே மிட்ஃபீல்டர் 11/01/1950
கிறிஸ்டியன் ஜிமெனெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 07/18/2002
டியாகோ ஜிமெனெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 09/18/1988
கில்பர்டோ ஜிமெனெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 02/04/1973
ஜெய்பர் ஜிமெனெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/07/1995
ஜோஸ் ஜிமெனெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 10/19/1960
ஜோஸ் ஜிமெனெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 09/05/1951
போர்பிரியோ ஜிமெனெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/15/1965
ராபர்டோ ஜுவரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 07/04/1987
செபாஸ்டியன் ஜுராடோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 09/28/1997
TO
கிளீ கூய்மன் பயன்கள் பயன்கள் பாதுகாக்க 07/04/1963
எல்
மானுவல் லாஜுத் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 12/25/1993
லூயிஸ் லாண்டின் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 07/23/1986
இயேசு லாரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 04/08/1994
பப்லோ லாரியோஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 07/31/1960
டியாகோ லடோரே அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 08/04/1969
அடோல்போ லாசரினி அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 05/07/1952
மரின்ஹோ லீடெஸ்மா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 04/23/1977
கிறிஸ்டியன் லீவா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 09/26/1977
ஜுவான் லெட்டிலியர் மிளகாய் மிளகாய் முன்னோக்கி 05/20/1959
இகோர் லிச்னோவ்ஸ்கி மிளகாய் மிளகாய் பாதுகாக்க 03/07/1994
ஜார்ஜ் லிமா மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 01/13/2000
கார்லோஸ் லிசராசோ கொலம்பியா கொலம்பியா மிட்ஃபீல்டர் 04/26/1991
இமானுவேல் லோஷ்ச்போர் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/16/1986
டேனியல் லோபஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 07/12/2000
ஹெக்டர் லோபஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 06/07/1971
ஹொராசியோ லோபஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/15/1948
இஸ்ரேல் லோபஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/29/1974
ஜோஸ் லோபஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 10/19/1979
ஜார்ஜ் லோபஸ் பேட் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 08/14/1957
ஜெய்ம் லோசானோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/29/1979
லூகாஸ் சில்வா பிரேசில் பிரேசில் மிட்ஃபீல்டர் 08/26/1984
எட்கர் லுகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 12/31/1984
ஃபெடரிகோ லுசென்ஹாஃப் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா பாதுகாக்க 01/14/1974
எம்
ஆல்பர்டோ மாகியாஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 12/28/1969
மானுவல் மாட்ரிட் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 08/29/1993
ஜோஸ் மடுவேனா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 05/29/1990
மரன்ஹாவ் பிரேசில் பிரேசில் மிட்ஃபீல்டர் 05/03/1990
மார்க் க்ரோசா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மிட்ஃபீல்டர் 01/09/1988
இவான் மார்கோன் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 06/03/1988
மானுவல் மரியாக்கா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/04/1986
எரிக் மரின் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 03/27/1977
ஜியோவானி மரின் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 02/18/1987
மிகுவல் மரின் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா கோல்கீப்பர் 05/15/1945
டியாகோ மார்டினெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 08/06/1993
ஜோவாகின் மார்டினெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 02/22/1987
எட்கர் மார்டினி மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 07/14/1986
மாஸா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/20/1981
ஜுவான் மதீனா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 11/16/1948
ஏஞ்சல் மேனா ஈக்வடார் ஈக்வடார் மிட்ஃபீல்டர் 01/21/1988
ஜோஸ் மெண்டிபுரு மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 04/24/1960
கில்லர்மோ மெண்டிசாபல் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 10/08/1954
டேவிட் மெண்டோசா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 05/25/1978
உமர் மெண்டோசா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/28/1988
மரியானோ மெசெரா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 02/23/1978
என்ரிக் மீசா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 11/14/1979
கெவின் மொன்டானோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 04/06/1995
கிறிஸ்டியன் மாண்டெசினோஸ் மிளகாய் மிளகாய் முன்னோக்கி 12/29/1970
ரோடோல்போ மோன்டோயா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 11/19/1954
வால்டர் மோன்டோயா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 07/21/1993
லூயிஸ் மோன்சோன் பராகுவே பராகுவே மிட்ஃபீல்டர் 05/26/1970
எமிலியோ மோரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 03/07/1978
பெலிப்பெ மோரா மிளகாய் மிளகாய் முன்னோக்கி 08/02/1993
பிரான்சிஸ்கோ மோரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 04/02/1958
ஆக்டேவியோ மோரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 11/28/1965
அகஸ்டின் மோரல்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 01/13/1971
ஏஞ்சல் மோரல்ஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 06/14/1975
செலஸ்டினோ மோரல்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 09/13/1959
ஜுவான் மோரல்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 02/22/1964
ஜார்ஜ் மொரலஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 06/16/1960
இவான் மோரேனோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 05/17/1981
ஜோவாகின் மோரேனோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 05/22/1973
ஆக்டேவியோ முசியானோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 05/14/1950
அன்டோனியோ முங்குனா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 06/27/1942
என்
ரஃபேல் நஜேரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 03/05/1995
செர்ஜியோ நேபிள்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 11/23/1989
நிக்கோலா நவரோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 09/17/1963
ஜோசப் நமேக் செ குடியரசு செ குடியரசு மிட்ஃபீல்டர் 07/24/1972
கார்லோஸ் நெட்டோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 07/24/1970
நிக்கோலா நிக்கோலே அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 10/09/1979
ஜோஸ் நோரிகா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 12/29/1969
ரமோன் நுனேஸ் ஹோண்டுராஸ் ஹோண்டுராஸ் மிட்ஃபீல்டர் 11/14/1985
ரிச்சர்ட் நுனேஸ் உருகுவே உருகுவே மிட்ஃபீல்டர் 02/16/1976
அல்லது
பெர்சி ஆலிவேர்ஸ் பெரு பெரு பாதுகாக்க 06/05/1968
ஜுவான் மானுவல் ஒலிவேரா உருகுவே உருகுவே முன்னோக்கி 08/14/1981
ஜெய்ம் ஆர்டியேல்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 12/23/1963
மரியோ ஆர்டியேல்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/24/1967
ஜேவியர் ஓரோஸ்கோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 11/16/1987
லூயிஸ் ஓரோஸ்கோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 03/01/1984
மரியோ ஆர்டிஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 06/04/1983
ரிக்கார்டோ ஒசோரியோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 03/30/1980
சாண்டியாகோ ஓஸ்டோலாசா உருகுவே உருகுவே மிட்ஃபீல்டர் 07/10/1962
ராபர்டோ ஓவெலர் பராகுவே பராகுவே முன்னோக்கி 12/01/1985
ஜேம்ஸ் ஓவுசு-அன்சா கானா கானா மிட்ஃபீல்டர் 12/02/1981
பி
செர்ஜியோ பச்சேகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 10/25/1965
மார்செலோ பலாவ் உருகுவே உருகுவே மிட்ஃபீல்டர் 08/01/1985
பிரான்சிஸ்கோ பாலென்சியா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 04/28/1973
ஜூலியோ பர்தினி மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 04/25/1984
ஃபேபியன் பார்ட்டிடா பயன்கள் பயன்கள் மிட்ஃபீல்டர் 06/18/2000
லூகாஸ் பாசெரினி அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 07/16/1994
கார்லோஸ் பாவோன் ஹோண்டுராஸ் ஹோண்டுராஸ் முன்னோக்கி 10/09/1973
மரியானோ பாவோன் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 05/27/1982
அன்டோனியோ பெட்ரோசா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து முன்னோக்கி 02/20/1991
அலெஜான்ட்ரோ பெலீஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 02/04/1994
அலெக்சிஸ் பெனா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/13/1996
கார்லோஸ் பெனா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 03/29/1990
குஸ்டாவோ பெனா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 11/22/1941
கேப்ரியல் பெனால்பா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 09/23/1984
எடிக்சன் பெரியா கொலம்பியா கொலம்பியா முன்னோக்கி 04/20/1984
லூயிஸ் பெரியா கொலம்பியா கொலம்பியா பாதுகாக்க 01/30/1979
ரமோன் பெரேடா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 02/06/1962
ஜெய்ர் பெரேரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 07/07/1986
கேப்ரியல் பெரேரா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 02/28/1978
கார்லோஸ் பெரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 07/12/1968
லூயிஸ் பெரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 04/11/2000
ஆஸ்கார் பெரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 02/01/1973
யூரியல் பெரெஸ் உருகுவே உருகுவே முன்னோக்கி 02/28/1976
கோன்சலோ பினெடா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/19/1982
ஆர்பெலன் பினெடா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 03/24/1996
பருத்தித்துறை பினெடா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 11/30/1971
ஜூலியோ பின்ஹிரோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 08/22/1976
வர்ணம் பூசப்பட்டது பிரேசில் பிரேசில் மிட்ஃபீல்டர் 09/17/1965
ஃபாஸ்டோ பிண்டோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 08/08/1983
வால்டோ போன்ஸ் மிளகாய் மிளகாய் பாதுகாக்க 12/04/1982
இயேசு பிராடோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 03/06/1946
ரோட்ரிகோ பிரீட்டோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 02/08/1983
ஹெக்டர் புலிடோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 12/20/1942
மரியானோ புயோல் மிளகாய் மிளகாய் முன்னோக்கி 08/03/1959
கே
ஆல்பர்டோ குவிண்டானோ மிளகாய் மிளகாய் பாதுகாக்க 04/26/1946
ஆர்
ரொனால்ட் ரால்டஸ் பொலிவியா பொலிவியா பாதுகாக்க 04/20/1981
ஆல்டோ ராமிரெஸ் கொலம்பியா கொலம்பியா மிட்ஃபீல்டர் 04/18/1981
பிரான்சிஸ்கோ ராமிரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 11/28/1965
ஜோஸ் ராமிரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 07/27/1982
மரியோ ராமிரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 06/22/1976
நிக்கோலா ராமிரெஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 02/16/1974
டேவிட் ரேங்கல் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 11/12/1969
ஆண்ட்ரஸ் ரெண்டேரியா கொலம்பியா கொலம்பியா முன்னோக்கி 03/06/1993
பருத்தித்துறை ரெசாண்டிஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 12/15/1974
ஜேவியர் ரெஸ்ட்ரெபோ கொலம்பியா கொலம்பியா மிட்ஃபீல்டர் 08/22/1977
ஜோசு ரெய்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 12/10/1997
ஜுவான் ரெய்னோசோ பெரு பெரு பாதுகாக்க 12/28/1969
மார்செலோ ரியோஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 02/23/1971
ஆரேலியோ ரிவேரா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 10/25/1965
டியாகோ ரிவேரோ அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 08/11/1981
இக்னாசியோ ரிவேரோ உருகுவே உருகுவே மிட்ஃபீல்டர் 04/10/1992
கிறிஸ்டியன் ரிவேரோஸ் பராகுவே பராகுவே மிட்ஃபீல்டர் 10/16/1982
யூஸ்டாசியோ ரிசோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 09/30/1971
என்ஸோ ரோகோ மிளகாய் மிளகாய் பாதுகாக்க 08/16/1992
ஆல்பர்டோ ரோட்ரிக்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 04/01/1974
டேனியல் ரோட்ரிக்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 12/29/1982
ஜெர்மன் ரோட்ரிக்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 01/07/1989
ஹ்யூகோ ரோட்ரிக்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 03/14/1959
ஜோஹன் ரோட்ரிக்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 08/15/1975
ஜொனாதன் ரோட்ரிக்ஸ் உருகுவே உருகுவே முன்னோக்கி 07/06/1993
மார்ட்டின் ரோட்ரிக்ஸ் மிளகாய் மிளகாய் முன்னோக்கி 08/05/1994
உமர் ரோட்ரிக்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 08/15/1975
விக்டர் ரோட்ரிக்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 12/05/1959
ஏரியல் ரோஜாஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 01/16/1986
ஜோவா ரோஜாஸ் ஈக்வடார் ஈக்வடார் மிட்ஃபீல்டர் 06/14/1989
அர்மாண்டோ ரோமெரோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 10/27/1960
ஐசக் ரோமோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 03/23/1983
லூயிஸ் ரோமோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 06/05/1995
எட்வர்டோ ரூபியோ மிளகாய் மிளகாய் முன்னோக்கி 11/07/1983
ரேமுண்டோ ரூபியோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 02/13/2001
செர்ஜியோ ரூபியோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 11/27/1958
ஜெய்ம் ரூயிஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 12/24/1975
ரிச்சர்ட் ரூயிஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/14/1986
விக்டர் ரூயிஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 06/07/1969
எஸ்
மிகுவல் சபா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 11/14/1979
ஜேவியர் சலாஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 08/20/1993
அட்ரியன் சான்செஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 07/09/1978
அன்டோனியோ சான்செஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 09/19/1998
ஜேவியர் சான்செஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 11/26/1947
ரோக் சாண்டா குரூஸ் பராகுவே பராகுவே முன்னோக்கி 08/16/1981
ஜார்ஜ் சாண்டிலனா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 06/05/1969
நோர்பர்டோ ஸ்கோபோனி அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா கோல்கீப்பர் 01/13/1961
ரவுல் செர்வன் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 04/29/1963
மிகுவல் செசேனா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 05/29/2002
ராபர்ட் சிபோல்டி உருகுவே உருகுவே கோல்கீப்பர் 09/24/1965
பிரான்சிஸ்கோ சில்வா மிளகாய் மிளகாய் மிட்ஃபீல்டர் 02/11/1986
ஜோர்டான் சில்வா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 07/30/1994
லூயிஸ் சோசா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 10/05/1967
லூயிஸ் சோட்டோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 06/19/2001
லூயிஸ் சோட்டோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 02/10/1971
டேவிட் ஸ்ட்ரிங்கல் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 03/26/1986
டி
அன்டோனியோ தபோடா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/11/1967
ஹெக்டர் டாபியா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 07/11/1954
ஆல்ஃபிரடோ தேனா மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 04/28/1985
ரஃபேல் டோரிபியோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 08/21/1953
ஜெரார்டோ டொராடோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 04/30/1979
எரிக் டோரஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 01/19/1993
கிரிகோரியோ டோரஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 09/03/1985
பப்லோ டோரஸ் ஒதுக்கிட படம் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 03/10/1984
எமிலியானோ ட்ரெஜோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/11/2002
மார்கோ ட்ரெஜோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 12/08/1958
மரியோ ட்ரெஜோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 08/02/1971
வி
இஸ்மாயில் வலடாஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 09/14/1985
ஜூலியோ வால்டிவியா மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 06/05/1982
குஸ்டாவோ வர்காஸ் ஒதுக்கிட படம் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 01/24/1955
மானுவல் வேலா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 03/28/1984
காபினோ வெலாஸ்கோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 04/09/1984
ஜூலியன் வெலாஸ்குவேஸ் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா பாதுகாக்க 10/23/1990
செர்ஜியோ வெர்டிராம் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 08/18/1970
எமிலியோ வியேட்ஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/10/1978
விக்டர் வாஸ்குவேஸ் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் மிட்ஃபீல்டர் 01/20/1987
செசெரியோ விக்டோரினோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 03/19/1979
செசெரியோ விக்டோரினோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 02/08/1947
ஆலன் விடல் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 03/18/1993
ரவுல் விடல் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 08/12/1994
நிக்கோலா விக்னேரி உருகுவே உருகுவே முன்னோக்கி 07/06/1983
வால்டர் வால்செஸ் பெரு பெரு பாதுகாக்க 02/20/1982
இமானுவேல் வில்லா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 02/24/1982
சீசர் வில்லலுஸ் மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 07/18/1988
ஜோஸ் வில்லார்ரியல் பயன்கள் பயன்கள் மிட்ஃபீல்டர் 09/10/1993
ஜெய்ரோ வில்டா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 01/19/1987
பார்டோமியன் நர்சரிகள் மெக்சிகோ மெக்சிகோ பாதுகாக்க 01/10/1954
விசென்ட் வூசோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 11/03/1981
ஒய்
ஜூலியோ யெக்ரோஸ் பராகுவே பராகுவே முன்னோக்கி 01/31/1971
யோஷிமர் யோடான் பெரு பெரு மிட்ஃபீல்டர் 04/07/1990
உடன்
ஜூலியோ ஜமோரா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா முன்னோக்கி 03/11/1966
ஜுவான் ஜான்டோனா அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா மிட்ஃபீல்டர் 07/22/1975
பப்லோ செபாலோஸ் பராகுவே பராகுவே முன்னோக்கி 03/04/1986
மிகுவல் செபெடா மெக்சிகோ மெக்சிகோ மிட்ஃபீல்டர் 05/25/1976
அட்ரியன் ஜெர்மெனோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ கோல்கீப்பர் 05/01/1979
மார்ட்டின் ஜூனிகா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 04/14/1993
விக்டர் ஜூனிகா மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 03/21/1996
Ysrael Zuñiga பெரு பெரு முன்னோக்கி 08/27/1976
ஹன்னிபால் ஸுர்டோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ முன்னோக்கி 12/03/1982