கிரிஸ்டல் பேலஸ் St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவுகிரிஸ்டல் பேலஸ் St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவுபிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் பதினொன்று 8 இரண்டு 1 22 : பதினொன்று
தொலைவில் பதினொன்று 4 1 6 10 : 14
& தொகை 22 12 3 7 32 : 25
சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 17 9 இரண்டு 6 27 : 16
தொலைவில் 17 6 7 4 2. 3 : 22
& தொகை 3. 4 பதினைந்து 9 10 ஐம்பது : 38
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு 1 1 0 1 : 0
தொலைவில் இரண்டு 0 0 இரண்டு 1 : 5
& தொகை 4 1 1 இரண்டு இரண்டு : 5
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 30 18 5 7 ஐம்பது : 27
தொலைவில் 30 10 8 12 3. 4 : 41
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 60 28 13 19 84 : 68


பிரீமியர் லீக்
2017/2018 37. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 2 (1: 0)
2017/2018 13. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 1 (0: 0)
2016/2017 25. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 0 (0: 0)
2016/2017 5. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 4: 1 (2: 0)
2015/2016 37. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 1 (0: 1)
2015/2016 17. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 2 (0: 1)
2014/2015 30. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 2 (1: 2)
2014/2015 16. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (1: 1)
2013/2014 22. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0 (0: 0)
2013/2014 2. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 2: 1 (0: 1)
1980/1981 26. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (1: 0)
1980/1981 19. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 0 (0: 0)
1979/1980 28. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 1 (0: 0)
1979/1980 7. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 2 (1: 0)
1972/1973 30. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 2 (2: 0)
1972/1973 1. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 2: 0 (1: 0)
1971/1972 33. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 0 (0: 0)
1971/1972 3. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 3: 1 (2: 0)
1970/1971 35. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 2 (2: 0)
1970/1971 5. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 0: 0 (0: 0)
1969/1970 25. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 0 (0: 0)
1969/1970 8. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 1 (3: 0)


சாம்பியன்ஷிப்
2007/2008 42. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 2 (0: 2)
2007/2008 12. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 3 (0: 0)
2006/2007 42. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 2: 1 (2: 1)
2006/2007 17. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 1 (0: 1)
2005/2006 38. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 3 (0: 1)
2005/2006 5. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 0 (1: 0)
2003/2004 31. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 6: 3 (4: 2)
2003/2004 13. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 0: 1 (0: 1)
2002/2003 45. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0 (0: 0)
2002/2003 12. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 1 (0: 0)
1996/1997 26. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 0 (2: 0)
1996/1997 5. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 2: 2 (2: 2)
1995/1996 22. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 2
1995/1996 10. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1
1993/1994 8. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 0: 2
1993/1994 3. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 4: 1
1988/1989 10. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0
1988/1989 3. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 2: 1
1987/1988 9. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 1
1987/1988 4. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 0
1986/1987 7. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 3: 1
1986/1987 1. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0
1985/1986 8. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 1
1985/1986 2. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 0: 0
1978/1979 7. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1
1978/1979 2. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 1
1977/1978 8. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 1
1977/1978 3. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 0: 2
1924/1925 9. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 1
1924/1925 9. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 1
1923/1924 4. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 5: 1
1923/1924 4. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 1
1921/1922 5. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 2
1921/1922 5. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 5: 1


FA கோப்பை
2015/2016 4. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0 (1: 0)
2012/2013 3. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 4: 1 (0: 0, 1: 1) ஏட்
2012/2013 3. சுற்று கிரிஸ்டல் பேலஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 0 (0: 0)
1988/1989 3. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - கிரிஸ்டல் பேலஸ் 1: 0


அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

ஆஸ்திரேலியா »பெண்கள் டபிள்யூ-லீக்» புள்ளிவிவரம் »சாதனை வென்றது

ஆஸ்திரேலியா »பெண்கள் டபிள்யூ-லீக்» புள்ளிவிவரம் »சாதனை வென்றது

டாகென்ஹாம் & ரெட் பிரிட்ஜ்

டாகென்ஹாம் & ரெட் பிரிட்ஜ்

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2020 எம்.எல்.எஸ் என்பது பேக் போட்டி» குழு சி »நேரடி வர்ணனை: டி.சி. யுனைடெட் - புதிய இங்கிலாந்து புரட்சி 1: 1

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2020 எம்.எல்.எஸ் என்பது பேக் போட்டி» குழு சி »நேரடி வர்ணனை: டி.சி. யுனைடெட் - புதிய இங்கிலாந்து புரட்சி 1: 1

யாசின் பென்சியா

யாசின் பென்சியா

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2018» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2018» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

டோங்கா A A-Z இலிருந்து வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள்

டோங்கா A A-Z இலிருந்து வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள்

மார்கோ ரியஸ்

மார்கோ ரியஸ்

பனாமா »அணி உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா

பனாமா »அணி உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா

இத்தாலி »சீரி ​​ஏ 2019/2020» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

இத்தாலி »சீரி ​​ஏ 2019/2020» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்


வகைகள்