டினாமோ மின்ஸ்க் »வரலாற்று குழுக்கள்

டினாமோ மின்ஸ்க் »வரலாற்று குழுக்கள்டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2020/2021 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2019/2020 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2018/2019 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2017/2018 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2016/2017 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 2015/2016 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 2014/2015 31 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 2013/2014 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 2012/2013 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 2011/2012 32 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2010/2011 34 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 2009/2010 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2008/2009 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 2007/2008 23 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2006/2007 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2005/2006 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2004/2005 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2003/2004 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2002/2003 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2001/2002 31 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 2000/2001 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1999/2000 17 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1998/1999 20 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1997/1998 22 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1996/1997 23 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1995/1996 21 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1994/1995 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1993/1994 22 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1992/1993 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1991/1992 18 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1990/1991 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1989/1990 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1988/1989 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1987/1988 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1986/1987 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1985/1986 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1984/1985 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1983/1984 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1982/1983 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1981/1982 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1980/1981 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1979/1980 22 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1978/1979 20 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1977/1978 19 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1976/1977 19 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1975/1976 15 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1974/1975 11 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1973/1974 12 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1972/1973 7 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1971/1972 5 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1970/1971 5 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1969/1970 6 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1968/1969 6 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1967/1968 6 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1966/1967 6 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1965/1966 7 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1964/1965 6 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1963/1964 6 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் சீசன் 1962/1963 6 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
பெலாரஸ் மின்ஸ்க் சீசன் 1961/1962 5 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
பெலாரஸ் மின்ஸ்க் சீசன் 1960/1961 3 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஸ்பார்டக் மின்ஸ்க் பருவம் 1954/1955 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1953/1954 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1952/1953 2 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1951/1952 2 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ மின்ஸ்க் பருவம் 1940/1941 2 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்