டினாமோ ஜாக்ரெப் »வரலாற்று குழுக்கள்

டினாமோ ஜாக்ரெப் »வரலாற்று குழுக்கள்டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2020/2021 42 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2019/2020 36 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2018/2019 34 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2017/2018 36 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2016/2017 35 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 2015/2016 40 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 2014/2015 37 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 2013/2014 36 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 2012/2013 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 2011/2012 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2010/2011 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 2009/2010 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2008/2009 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 2007/2008 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2006/2007 34 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2005/2006 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2004/2005 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2003/2004 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2002/2003 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2001/2002 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
டினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 2000/2001 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
குரோஷியா ஜாக்ரெப் சீசன் 1999/2000 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
குரோஷியா ஜாக்ரெப் சீசன் 1998/1999 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
குரோஷியா ஜாக்ரெப் பருவம் 1997/1998 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
குரோஷியா ஜாக்ரெப் சீசன் 1996/1997 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
குரோஷியா ஜாக்ரெப் சீசன் 1995/1996 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
குரோஷியா ஜாக்ரெப் சீசன் 1994/1995 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
குரோஷியா ஜாக்ரெப் சீசன் 1993/1994 23 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஹாஸ்க்-சிவில் சீசன் 1992/1993 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
ஹாஸ்க்-சிவில் சீசன் 1991/1992 20 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1990/1991 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1989/1990 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1988/1989 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1987/1988 22 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1986/1987 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1985/1986 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1984/1985 27 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1983/1984 28 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1982/1983 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1981/1982 32 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1980/1981 31 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1979/1980 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1978/1979 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1977/1978 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1976/1977 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1975/1976 22 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1974/1975 23 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1973/1974 23 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1972/1973 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1971/1972 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1970/1971 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1969/1970 21 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1968/1969 22 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1967/1968 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1966/1967 23 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1965/1966 20 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1964/1965 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1963/1964 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1962/1963 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1961/1962 25 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் சீசன் 1960/1961 26 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1959/1960 24 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1958/1959 19 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1957/1958 16 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1956/1957 20 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1955/1956 17 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1954/1955 17 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1953/1954 16 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1952/1953 15 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1951/1952 15 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
என்.கே.தினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1950/1951 12 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
எஃப்.டி டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1949/1950 10 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
எஃப்.டி டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1948/1949 9 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
எஃப்.டி டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1947/1948 11 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
எஃப்.டி டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1946/1947 15 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
எஃப்.டி டினாமோ ஜாக்ரெப் பருவம் 1945/1946 13 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1944/1945 8 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1943/1944 8 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1942/1943 10 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1941/1942 8 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1940/1941 7 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski சீசன் 1939/1940 9 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1938/1939 7 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1937/1938 9 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1936/1937 7 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1935/1936 5 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1934/1935 6 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1933/1934 7 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1932/1933 8 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1931/1932 5 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1930/1931 7 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1929/1930 7 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1928/1929 8 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1927/1928 8 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1926/1927 9 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1925/1926 10 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1924/1925 10 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1923/1924 10 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1922/1923 11 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1921/1922 9 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1920/1921 9 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1919/1920 9 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1918/1919 4 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1917/1918 2 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1916/1917 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1915/1916 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1914/1915 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
1. HŠK Građanski பருவம் 1913/1914 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்