இங்கிலாந்து »அணி உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா

இங்கிலாந்து தேசிய அணி »அணி உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா



படை அணி ------------------------------------------------- ------------- நேஷன்ஸ் லீக் ஏ 2020/2021 நட்பு 2020 யூரோ தகுதி 2019/2020 நேஷன்ஸ் லீக் ஏ 2018/2019 உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா நட்பு 2018 நட்பு 2017 WC தகுதி ஐரோப்பா 2016/2017 யூரோ 2016 பிராங்க்ரிச்சில் நட்பு 2016 நட்பு 2015 யூரோ தகுதி 2014/2015 உலகக் கோப்பை 2014 பிரேசில் நட்பு 2014 நட்பு 2013 WC தகுதி ஐரோப்பா 2012/2013 யூரோ 2012 போலந்து / உக்ரைன் நட்பு 2012 நட்பு 2011 யூரோ தகுதி 2010/2011 உலகக் கோப்பை 2010 தென்னாப்பிரிக்கா நட்பு 2010 நட்பு 2009 WC தகுதி ஐரோப்பா 2008 / 2009 நட்பு 2008 நட்பு 2007 யூரோ தகுதி 2006/2007 உலகக் கோப்பை 2006 ஜெர்மனி நட்பு 2006 நட்பு 2005 WC தகுதி ஐரோப்பா 2004/2005 யூரோ 2004 போர்ச்சுகல் நட்பு 2004 நட்பு 2003 2003 யூரோ தகுதி 2002/2003 உலகக் கோப்பை 2002 ஜப்பான் / தென் கொரியா நண்பர்கள் 2002 WC தகுதி ஐரோப்பா 2000/2001 யூரோ 2000 ஹாலந்து / பெல்ஜியம் நட்பு 2000 நட்பு 1999 யூரோ தகுதி 1998/1999 உலக கியூ ப 1998 பிரான்ஸ் நட்பு 1998 நட்பு 1997 WC தகுதி ஐரோப்பா 1996/1997 யூரோ 1996 இங்கிலாந்து நட்பு 1996 நட்பு 1995 நட்பு 1994 WC தகுதி ஐரோப்பா 1992/1993 யூரோ 1992 ஸ்வீடன் நட்பு 1992 நட்பு 1991 யூரோ தகுதி 1990/1991 உலகக் கோப்பை 1990 இத்தாலி நட்பு 1990 WC தகுதி ஐரோப்பா 1988/1989 யூரோ 1988 ஜெர்மனி நட்பு 1988 நட்பு 1987 யூரோ தகுதி 1986/1987 உலகக் கோப்பை 1986 மெக்ஸிகோ நண்பர்கள் 1986 நண்பர்கள் 1985 WC தகுதி ஐரோப்பா 1984/1985 நட்பு 1984 நட்பு 1983 யூரோ தகுதி 1982/1983 உலகக் கோப்பை 1982 ஸ்பெயின் நண்பர்கள் 1982 WC தகுதி ஐரோப்பா 1980/1981 யூரோ 1980 இத்தாலி நட்பு 1980 நட்பு 1979 யூரோ தகுதி 1978/1979 நட்பு 1978 நட்பு 1977 WC தகுதி ஐரோப்பா 1976/1977 நட்பு 1976 நட்பு 1975 1975 யூரோ தகுதி 1974/1975 நட்பு 1974 நட்பு 1973 WC தகுதி ஐரோப்பா 1972/1973 நண்பர்கள் யூரோ தகுதி 1970/1971 உலகக் கோப்பை 1970 மெக்சிகோ நட்பு 1970 நட்பு 1969 யூரோ 1968 இத்தாலி நட்பு 1968 நட்பு 1967 யூரோ தகுதி 1966/1967 உலகக் கோப்பை 1966 இங்கிலாந்து நட்பு 1966 நட்பு 1965 நட்பு 1964 நட்பு 1963 யூரோ தகுதி 1962/1963 உலகக் கோப்பை 1962 சிலி நட்பு 1962 நட்பு 1961 WC தகுதி ஐரோப்பா 1960/1961 நண்பர்கள் 1959 உலகக் கோப்பை 1958 ஸ்வீடன் நட்பு 1958 நட்பு 1957 WC தகுதி ஐரோப்பா 1956/1957 நட்பு 1956 நட்பு 1955 உலகக் கோப்பை 1954 சுவிட்சர்லாந்து நட்பு 1954 WC தகுதி ஐரோப்பா 1953/1954 நட்பு 1953 நட்பு 1952 நட்பு 1951 உலகக் கோப்பை 1950 பிரேசில் நண்பர்கள் 1950 WC தகுதி உலகம் 1949 நட்பு 1948 நட்பு 1947 நட்பு 1946 நட்பு 1939 நட்பு 1938 நட்பு 1937 நட்பு 1935 நட்பு 1934 நட்பு 1933 நட்பு 1932 நட்பு 1931 நட்பு 1930 நட்பு 1929 நட்பு 1928 நட்பு 1927 நட்பு 1926 நண்பர்கள் 19225 நட்பு 1921 நண்பர்கள் 1920 நண்பர்கள் 1919 நண்பர்கள் 1914 நண்பர்கள் 1913 நண்பர்கள் 1912 நட்பு 1911 நண்பர்கள் 1910 நண்பர்கள் 1909 நண்பர்கள் 1908 நண்பர்கள் 1907 நண்பர்கள் 1906 நண்பர்கள் 1905 நண்பர்கள் 1904 நண்பர்கள் 1903 நண்பர்கள் 1902 நண்பர்கள் 1909 நண்பர்கள் 1899 நண்பர்கள் 1893 நண்பர்கள் 1893 நண்பர்கள் 1893 நண்பர்கள் 1893 நண்பர்கள் 1893 நட்பு 1891 நட்பு 1890 நட்பு 1889 நட்பு 1888 நட்பு 1886 நட்பு 1886 நட்பு 1884 நட்பு 1883 நட்பு 1882 நட்பு 1881 நட்பு 1880 நட்பு 1879 நட்பு 1878 நட்பு 1877 நட்பு 1875 நண்பர்கள் 1874 நண்பர்கள் 1872 நண்பர்கள் 1872 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா உலகக் கோப்பை 2014 பிரேசில் உலகக் கோப்பை 2010 தென்னாப்பிரிக்கா உலகக் கோப்பை 2006 ஜெர்மனி உலகக் கோப்பை 2002 ஜப்பான் / தென் கொரியா உலகக் கோப்பை 1998 பிரான்ஸ் உலகக் கோப்பை 1990 இத்தாலி உலகக் கோப்பை 1986 மெக்சிகோ உலகம் கோப்பை 1982 ஸ்பெயின் உலகக் கோப்பை 1970 மெக்ஸிகோ உலகக் கோப்பை 1966 இங்கிலாந்து உலகக் கோப்பை 1962 சிலி உலகக் கோப்பை 1958 சுவீடன் உலகக் கோப்பை 1954 சுவிட்சர்லாந்து உலகக் கோப்பை 1950 பிரேசில் WCQ ஐரோப்பா 2016/2017 WCQ ஐரோப்பா 2012/2013 WCQ ஐரோப்பா 2008/2009 WCQ ஐரோப்பா 2004/2005 WCQ ஐரோப்பா 2000 / 2001 WCQ ஐரோப்பா 1996/1997 WCQ ஐரோப்பா 1992/1993 WCQ ஐரோப்பா 1988/1989 WCQ ஐரோப்பா 1984/1985 WCQ ஐரோப்பா 1980/1981 WCQ ஐரோப்பா 1976/1977 WCQ ஐரோப்பா 1972/1973 WCQ ஐரோப்பா 1960/1961 WCQ ஐரோப்பா 1956/1957 WCQ ஐரோப்பா 1953 / 1954 WCQ ஐரோப்பா 1949/1950 நட்பு 2020 நட்பு 2018 நட்பு 2017 நட்பு 2016 நட்பு 2015 நட்பு 2014 நட்பு 2013 நட்பு 2012 நட்பு 2011 நட்பு 2010 நட்பு 2009 நட்பு 2008 நட்பு 2008 நட்பு 2007 நட்பு 200 5 நட்பு 2004 நட்பு 2003 நட்பு 2002 நட்பு 2001 நட்பு 2000 நட்பு 1999 நட்பு 199 நட்பு 1996 நட்பு 1995 நட்பு 1994 நட்பு 1993 நட்பு 1992 நட்பு 1991 நட்பு 1990 நட்பு 1989 நட்பு 1988 நட்பு 1987 நட்பு 1986 நட்பு 1985 நட்பு 1982 நட்பு 1982 நண்பர்கள் 1982 1980 நட்பு 1979 நட்பு 1978 நட்பு 1977 நட்பு 1976 நட்பு 1974 நட்பு 1973 நட்பு 1972 நட்பு 1971 நட்பு 1970 நட்பு 1969 நட்பு 1968 நட்பு 1967 நட்பு 1966 நட்பு 1965 நட்பு 1964 நட்பு 1962 நட்பு 1961 நட்பு 1960 நட்பு 1959 1959 நட்பு 1958 1955 நட்பு 1954 நட்பு 1953 நட்பு 1952 நட்பு 1950 நட்பு 1949 நட்பு 1948 நட்பு 1947 நட்பு 1946 நட்பு 1939 நட்பு 1938 நட்பு 1937 நட்பு 1937 நட்பு பொய்கள் 1936 நட்பு 1935 நட்பு 1934 நட்பு 1932 நட்பு 1931 நட்பு 1930 நட்பு 1929 நட்பு 1928 நட்பு 1927 நட்பு 1926 நட்பு 1925 நண்பர்கள் 1924 நட்பு 1923 நட்பு 1922 நட்பு 1921 நட்பு 1919 நண்பர்கள் 1919 நண்பர்கள் 1919 நண்பர்கள் நட்பு 1907 நட்பு 1906 நட்பு 1905 நட்பு 1903 நட்பு 1902 நட்பு 1901 நட்பு 1900 நட்பு 1899 நட்பு 1898 நட்பு 1897 நண்பர்கள் 1896 நண்பர்கள் 1895 நண்பர்கள் 1894 நண்பர்கள் 1893 நண்பர்கள் 1893 நண்பர்கள் 1883 நண்பர்கள் 1885 நட்பு 1885 நண்பர்கள் 1885 நண்பர்கள் 1885 நட்பு 1882 நட்பு 1881 நட்பு 1880 நட்பு 1879 நட்பு 1878 நட்பு 1877 நட்பு 1876 நட்பு 1875 நட்பு 1874 நட்பு 1873 நட்பு 1872 யூரோ 2016 இல் பிராங்க்ரிச் யூரோ 2 012 போலந்து / உக்ரைன் யூரோ 2004 போர்ச்சுகல் யூரோ 2000 ஹாலந்து / பெல்ஜியம் யூரோ 1996 இங்கிலாந்து யூரோ 1992 ஸ்வீடன் யூரோ 1988 ஜெர்மனி யூரோ 1980 இத்தாலி யூரோ 1968 இத்தாலி யூரோ தகுதி. 2019/2020 யூரோ தகுதி. 2014/2015 யூரோ தகுதி. 2010/2011 யூரோ தகுதி. 2006/2007 யூரோ தகுதி. 2002/2003 யூரோ தகுதி. 1998/1999 யூரோ தகுதி. 1990/1991 யூரோ தகுதி. 1986/1987 யூரோ தகுதி. 1982/1983 யூரோ தகுதி. 1978/1979 யூரோ தகுதி. 1974/1975 யூரோ தகுதி. 1970/1971 யூரோ தகுதி. 1966/1967 யூரோ தகுதி. 1962/1963 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்
கோல்கீப்பர்
13 ஜாக் பட்லேண்ட் ஸ்டோக் சிட்டி 03/10/1993
1 ஜோர்டான் பிக்போர்ட் எவர்டன் எஃப்சி 03/07/1994
2. 3 நிக் போப் பர்ன்லி எஃப்சி 04/19/1992
பாதுகாக்க
22 ட்ரெண்ட் அலெக்சாண்டர்-அர்னால்ட் லிவர்பூல் எஃப்சி 10/07/1998
பதினைந்து கேரி காஹில் செல்சியா எஃப்சி 12/19/1985
17 ஃபேபியன் டெல்ஃப் மன்செஸ்டர் நகரம் 11/21/1989
16 பில் ஜோன்ஸ் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 02/21/1992
6 ஹாரி மாகுவேர் லெய்செஸ்டர் சிட்டி 03/05/1993
3 டேனி ரோஸ் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 07/02/1990
5 ஜான் ஸ்டோன்ஸ் மன்செஸ்டர் நகரம் 05/28/1994
12 கீரன் டிரிப்பியர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 09/19/1990
இரண்டு கைல் வாக்கர் மன்செஸ்டர் நகரம் 05/28/1990
18 ஆஷ்லே யங் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 07/09/1985
மிட்ஃபீல்டர்
இருபது டெலி அல்லி டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 04/11/1996
4 எரிக் டயர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 01/15/1994
8 ஜோர்டான் ஹென்டர்சன் லிவர்பூல் எஃப்சி 06/17/1990
7 ஜெஸ்ஸி லிங்கார்ட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 12/15/1992
இருபத்து ஒன்று ரூபன் லோஃப்டஸ்-கன்னம் செல்சியா எஃப்சி 01/23/1996
முன்னோக்கி
9 ஹாரி கேன் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 07/28/1993
19 மார்கஸ் ராஷ்போர்ட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 10/31/1997
10 ரஹீம் ஸ்டெர்லிங் மன்செஸ்டர் நகரம் 12/08/1994
பதினொன்று ஜேமி வர்டி லெய்செஸ்டர் சிட்டி 01/11/1987
14 டேனி வெல்பெக் அர்செனல் எஃப்சி 11/26/1990
மேலாளர்
கரேத் சவுத்கேட் 09/03/1970