யூரோபா லீக் 2017/2018 »அரையிறுதி

யூரோபா லீக் 2017/2018 »அரையிறுதி (அட்டவணை & முடிவுகள்)2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1958/1960 1955/1958 குரூப் ஏ குரூப் பி குரூப் டி குரூப் டி குரூப் ஈ குரூப் எச் குரூப் ஐ குரூப் ஐ குரூப் ஜே குரூப் கே குரூப் எல் ரவுண்ட் 32 சுற்று 16 காலாண்டு இறுதிப் போட்டிகள் அரையிறுதி இறுதி
1 வது (1 வது கால்) ஒலிம்பிக் மார்சேய் - ஆர்.பி. சால்ஸ்பர்க் 2: 0 (1: 0)
2 வது (2 வது கால்) ஆர்.பி. சால்ஸ்பர்க் - ஒலிம்பிக் மார்சேய் 2: 1 (0: 0, 2: 0) ஏட்
1 வது (1 வது கால்): 26/04/2018 20:05 2 வது (2 வது கால்): 03/05/2018 20:05 வெற்றி: ஒலிம்பிக் மார்சேய்
1 வது (1 வது கால்) அர்செனல் எஃப்சி - அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 1: 1 (0: 0)
2 வது (2 வது கால்) அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1 வது (1 வது கால்): 26/04/2018 20:05 2 வது (2 வது கால்): 03/05/2018 20:05 வெற்றி: அட்லெடிகோ மாட்ரிட்