யூரோபா லீக் »சாம்பியன்ஸ்

யூரோபா லீக் »சாம்பியன்ஸ்ஆண்டு வெற்றி நாடு
2020 செவில்லா எஃப்சி செவில்லா எஃப்சி ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2019 செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2018 அட்லெடிகோ மாட்ரிட் அட்லெடிகோ மாட்ரிட் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2017 மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2016 செவில்லா எஃப்சி செவில்லா எஃப்சி ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2015 செவில்லா எஃப்சி செவில்லா எஃப்சி ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2014 செவில்லா எஃப்சி செவில்லா எஃப்சி ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2013 செல்சியா எஃப்சி செல்சியா எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2012 அட்லெடிகோ மாட்ரிட் அட்லெடிகோ மாட்ரிட் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2011 எஃப்சி போர்டோ எஃப்சி போர்டோ போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல்
2010 அட்லெடிகோ மாட்ரிட் அட்லெடிகோ மாட்ரிட் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2009 ஷக்தார் டொனெட்ஸ்க் ஷக்தார் டொனெட்ஸ்க் உக்ரைன் உக்ரைன்
2008 ஜெனிட் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் ஜெனிட் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் ரஷ்யா ரஷ்யா
2007 செவில்லா எஃப்சி செவில்லா எஃப்சி ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2006 செவில்லா எஃப்சி செவில்லா எஃப்சி ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2005 சி.எஸ்.கே.ஏ மாஸ்கோ சி.எஸ்.கே.ஏ மாஸ்கோ ரஷ்யா ரஷ்யா
2004 வலென்சியா சி.எஃப் வலென்சியா சி.எஃப் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
2003 எஃப்சி போர்டோ எஃப்சி போர்டோ போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல்
2002 ஃபெயினூர்ட் ஃபெயினூர்ட் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து
2001 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
2000 கலாடசரய் கலாடசரய் துருக்கி துருக்கி
1999 பர்மா ஏ.சி. பர்மா ஏ.சி. இத்தாலி இத்தாலி
1998 இன்டர் இன்டர் இத்தாலி இத்தாலி
1997 எஃப்சி ஷால்கே 04 எஃப்சி ஷால்கே 04 ஜெர்மனி ஜெர்மனி
பத்தொன்பது தொண்ணூற்று ஆறு பேயர்ன் முனிச் பேயர்ன் முனிச் ஜெர்மனி ஜெர்மனி
பத்தொன்பது தொண்ணூற்று ஐந்து பர்மா ஏ.சி. பர்மா ஏ.சி. இத்தாலி இத்தாலி
1994 இன்டர் இன்டர் இத்தாலி இத்தாலி
1993 ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் இத்தாலி இத்தாலி
1992 AFC அஜாக்ஸ் AFC அஜாக்ஸ் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து
1991 இன்டர் இன்டர் இத்தாலி இத்தாலி
1990 ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் இத்தாலி இத்தாலி
1989 எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி இத்தாலி இத்தாலி
1988 பேயர் லெவர்குசென் பேயர் லெவர்குசென் ஜெர்மனி ஜெர்மனி
1987 ஐ.எஃப்.கே கோதன்பர்க் ஐ.எஃப்.கே கோதன்பர்க் சுவீடன் சுவீடன்
1986 ரியல் மாட்ரிட் ரியல் மாட்ரிட் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
1985 ரியல் மாட்ரிட் ரியல் மாட்ரிட் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
1984 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1983 ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் பெல்ஜியம் பெல்ஜியம்
1982 ஐ.எஃப்.கே கோதன்பர்க் ஐ.எஃப்.கே கோதன்பர்க் சுவீடன் சுவீடன்
1981 இப்ஸ்விச் டவுன் இப்ஸ்விச் டவுன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1980 ஐன்ட்ராச் பிராங்பேர்ட் ஐன்ட்ராச் பிராங்பேர்ட் ஜெர்மனி ஜெர்மனி
1979 போர். முன்செங்கலாட்பாக் போர். முன்செங்கலாட்பாக் ஜெர்மனி ஜெர்மனி
1978 பி.எஸ்.வி ஐன்ட்ஹோவன் பி.எஸ்.வி ஐன்ட்ஹோவன் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து
1977 ஜுவென்டஸ் ஜுவென்டஸ் இத்தாலி இத்தாலி
1976 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1975 போர். முன்செங்கலாட்பாக் போர். முன்செங்கலாட்பாக் ஜெர்மனி ஜெர்மனி
1974 ஃபெயினூர்ட் ஃபெயினூர்ட் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து
1973 லிவர்பூல் எஃப்சி லிவர்பூல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1972 டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1971 (கண்காட்சி கோப்பை) லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1970 (கண்காட்சி கோப்பை) அர்செனல் எஃப்சி அர்செனல் எஃப்சி இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1969 (கண்காட்சி கோப்பை) நியூகேஸில் யுனைடெட் நியூகேஸில் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1968 (கண்காட்சி கோப்பை) லீட்ஸ் யுனைடெட் லீட்ஸ் யுனைடெட் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து
1967 (கண்காட்சி கோப்பை) டினாமோ ஜாக்ரெப் டினாமோ ஜாக்ரெப் குரோஷியா குரோஷியா
1966 (கண்காட்சி கோப்பை) FC பார்சிலோனா FC பார்சிலோனா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
1965 (கண்காட்சி கோப்பை) Ferencváros TC Ferencváros TC ஹங்கேரி ஹங்கேரி
1964 (கண்காட்சி கோப்பை) உண்மையான சராகோசா உண்மையான சராகோசா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
1963 (கண்காட்சி கோப்பை) வலென்சியா சி.எஃப் வலென்சியா சி.எஃப் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
1962 (கண்காட்சி கோப்பை) வலென்சியா சி.எஃப் வலென்சியா சி.எஃப் ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
1961 (கண்காட்சி கோப்பை) ஏ.எஸ் ரோமா ஏ.எஸ் ரோமா இத்தாலி இத்தாலி
1960 (கண்காட்சி கோப்பை) FC பார்சிலோனா FC பார்சிலோனா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்
1958 (கண்காட்சி கோப்பை) FC பார்சிலோனா FC பார்சிலோனா ஸ்பெயின் ஸ்பெயின்