எஃப்சி பார்சிலோனா »அணி 2019/2020

எஃப்சி பார்சிலோனா »அணி 2019/2020படை அணி ------------------------------------------------- ------------- 2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013 / 2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980 / 1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963 / 1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1 932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/ 1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- சி. லீக் 2020/2021 பிரி பிரிவு 2020/2021 கோபா டெல் ரே 2020/2021 சூப்பர் கோப்பை 2020 சி. லீக் 2019/2020 பிரி. பிரிவு 2019/2020 கோபா டெல் ரே 2019 / 2020 சூப்பர் கோப்பை 2019 சி. லீக் 2018/2019 பிரி பிரிவு 2018/2019 கோபா டெல் ரே 2018/2019 சூப்பர் கோப்பை 2018 சி. லீக் 2017/2018 ப்ரா பிரிவு 2017/2018 கோபா டெல் ரே 2017/2018 சூப்பர் கோப்பை 2017 சி.எச். 2016/2017 Pr Division 2016/2017 கோபா டெல் ரே 2016/2017 சூப்பர் கோப்பை 2016 Ch. லீக் 2015/2016 Pr. பிரிவு 2015/2016 கோபா டெல் ரே 2015/2016 கிளப் WC 2015 UEFA சூப்பர் கோப்பை 2015 சூப்பர் கோப்பை 2015 Ch. லீக் 2014 / 2015 பிரி. பிரிவு 2014/2015 கோபா டெல் ரே 2014/2015 சி. லீக் 2013/2014 பிரி பிரிவு 2013/2014 கோபா டெல் ரே 2013/2014 சூப்பர் கோப்பை 2013 சி. லீக் 2012/2013 பிரி பிரிவு 2012/2013 கோபா டெல் ரே 2012 / 2013 சூப்பர் கோப்பை 2012 சி. லீக் 2011/2012 பிரி பிரிவு 2011/2012 கோபா டெல் ரே 2011/2012 கிளப் டபிள்யூசி 2011 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 2011 சூப்பர் கோப்பை 2011 சி. லீக் 2010/2011 பிரி பிரிவு 2010/2011 கோபா டெல் ரே 2 010/2011 சூப்பர் கோப்பை 2010 சி. லீக் 2009/2010 பிரி பிரிவு 2009/2010 கோபா டெல் ரே 2009/2010 கிளப் டபிள்யூசி 2009 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர்.கப் 2009 சூப்பர் கோப்பை 2009 சி. லீக் 2008/2009 சிஎல் கியூஎஃப் 2008/2009 பிரி பிரிவு 2008 / 2009 கோபா டெல் ரே 2008/2009 சி. லீக் 2007/2008 பிரி. பிரிவு 2007/2008 கோபா டெல் ரே 2007/2008 சி. லீக் 2006/2007 பிரி. பிரிவு 2006/2007 கோபா டெல் ரே 2006/2007 கிளப் டபிள்யூசி 2006 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 2006 சூப்பர் கோப்பை 2006 சி. லீக் 2005/2006 பிரி பிரிவு 2005/2006 கோபா டெல் ரே 2005/2006 சூப்பர் கோப்பை 2005 சி. லீக் 2004/2005 பிரி. பிரிவு 2004/2005 கோபா டெல் ரே 2004/2005 இஎல் 2003/2004 ப்ரா பிரிவு. 2003/2004 கோபா டெல் ரே 2003/2004 சி. லீக் 2002/2003 சிஎல் கியூஎஃப் 2002/2003 பிரி பிரிவு 2002/2003 கோபா டெல் ரே 2002/2003 சி. லீக் 2001/2002 சிஎல் கியூஎஃப் 2001/2002 ப்ரா பிரிவு 2001/2002 கோபா டெல் ரே 2001/2002 சி. லீக் 2000/2001 EL 2000/2001 Pr. பிரிவு 2000/2001 கோபா டெல் ரே 2000/2001 Ch. லீக் 1999/2000 Pr. பிரிவு 1999/2000 கோபா டெல் ரே 1999/2000 சூப்பர்கப் 1999 Ch. லீக். 1998/1999 பிரி பிரிவு 1998/1999 கோபா டெல் ரே 1998/19 99 சூப்பர் கோப்பை 1998 சி. லீக் 1997/1998 சி.எல். கியூ.எஃப் 1997/1998 பிரி பிரிவு 1997/1998 கோபா டெல் ரே 1997/1998 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 1997 சூப்பர் கோப்பை 1997 சி.டபிள்யூ.சி 1996/1997 பிரி. பிரிவு 1996/1997 கோபா டெல் ரே 1996/1997 சூப்பர் கோப்பை 1996 EL 1995/1996 Pr. பிரிவு 1995/1996 கோபா டெல் ரே 1995/1996 Ch. லீக் 1994/1995 Pr. பிரிவு 1994/1995 கோபா டெல் ரே 1994/1995 சூப்பர்கப் 1994 Ch. லீக் 1993/1994 Pr. பிரிவு 1993 / 1994 கோப்பை டெல் ரே 1993/1994 சூப்பர் கோப்பை 1993 சி. லீக் 1992/1993 பிரி. பிரிவு 1992/1993 கோபா டெல் ரே 1992/1993 இன்டர். கோப்பை 1992 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 1992 சூப்பர் கோப்பை 1992 சி. லீக் 1991/1992 பிரி பிரிவு 1991/1992 கோபா டெல் ரே 1991/1992 சூப்பர் கோப்பை 1991 சி.டபிள்யூ.சி 1990/1991 பிரி. பிரிவு 1990/1991 கோபா டெல் ரே 1990/1991 சூப்பர் கோப்பை 1990 சி.டபிள்யூ.சி 1989/1990 பிரி. பிரிவு 1989/1990 கோபா டெல் ரே 1989/1990 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 1989 சி.டபிள்யூ.சி 1988/1989 பிரி. பிரிவு 1988/1989 இ.எல் 1987/1988 பிரி. பிரிவு 1987/1988 கோபா டெல் ரே 1987/1988 பிரி பிரிவு 1986 / 1987 முதல் கட்ட Pr. 1986/1987 பிரிவு பிளேஆஃப் 1-6 EL 1986/1987 Ch. லீக் 1985/1986 Pr. பிரிவு 1985/1986 கோபா டெல் ரே 1985/1986 CWC 1984/1985 Pr. பிரிவு 1984/1985 CWC 1983/1984 Pr பிரிவு 1983/1984 கோபா டெல் ரே 1983/1984 சி.டபிள்யூ.சி 1982/1983 பிரி பிரிவு 1982/1983 கோபா டெல் ரே 1982/1983 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 1982 சி.டபிள்யூ.சி 1981/1982 ப்ரா பிரிவு 1981/1982 இ.எல் 1980/1981 பிரி பிரிவு 1980/ 1981 கோபா டெல் ரே 1980/1981 சி.டபிள்யூ.சி 1979/1980 பிரி. பிரிவு 1979/1980 யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை 1979 சி.டபிள்யூ.சி 1978/1979 பிரி. பிரிவு 1978/1979 இ.எல் 1977/1978 பிரி. பிரிவு 1977/1978 கோபா டெல் ரே 1977/1978 EL 1976 / 1977 Pr. பிரிவு 1976/1977 EL 1975/1976 Pr. Di பார்வை 1975/1976 சி. லீக் 1974/1975 Pr. பிரிவு 1974/1975 EL 1973/1974 Pr. பிரிவு 1973/1974 கோபா டெல் ரே 1973/1974 EL 1972/1973 Pr. பிரிவு 1972/1973 CWC 1971/1972 Pr. பிரிவு 1971 / 1972 EL 1970/1971 Pr. பிரிவு 1970/1971 கோபா டெல் ரே 1970/1971 EL 1969/1970 Pr. பிரிவு 1969/1970 CWC 1968/1969 Pr. பிரிவு 1968/1969 EL 1967/1968 Pr. பிரிவு 1967/1968 கோபா டெல் ரே 1967/1968 EL 1966/1967 Pr. பிரிவு 1966/1967 EL 1965/1966 Pr. பிரிவு 1965/1966 EL 1964/1965 Pr. பிரிவு 1964/1965 CWC 1963/1964 Pr. பிரிவு 1963/1964 EL 1962/1963 Pr. பிரிவு 1962/1963 கோபா டெல் ரே 1962/1963 EL 1961/1962 Pr. பிரிவு 1961/1962 Ch. League 1960/1961 EL 1960/1961 Pr. Division 1960/1961 Ch. League 1959/1960 Pr. Division 1959/1960 EL 1958 / 1960 Pr. பிரிவு 1958/1959 கோபா டெல் ரே 1958/1959 Pr. பிரிவு 1957/1958 Pr. பிரிவு 1956/1957 கோபா டெல் ரே 1956/1957 EL 1955/1958 Pr. பிரிவு 1955/1956 Pr. பிரிவு 1954/1955 Pr. பிரிவு 1953/1954 Pr. பிரிவு 1952/1953 Pr. பிரிவு 1951/1952 Pr. பிரிவு 1950/1 951 Pr. பிரிவு 1949/1950 Pr. பிரிவு 1948/1949 Pr. பிரிவு 1947/1948 Pr. பிரிவு 1946/1947 Pr. பிரிவு 1945/1946 Pr. பிரிவு 1944/1945 Pr. பிரிவு 1943/1944 Pr. பிரிவு 1942/1943 Pr பிரிவு 1941/1942 Pr. பிரிவு 1940/1941 Pr. பிரிவு 1939/1940 Pr. பிரிவு 1935/1936 கோபா டெல் ரே 1935/1936 Pr. பிரிவு 1934/1935 Pr. பிரிவு 1933/1934 Pr. பிரிவு 1932/1933 Pr. பிரிவு 1931 / 1932 Pr. பிரிவு 1930/1931 Pr. பிரிவு 1929/1930 Pr. பிரிவு 1928/1929
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்
கோல்கீப்பர்
26 Iñaki Peña ஸ்பெயின் 03/02/1999
13 நிகர பிரேசில் 07/19/1989
1 மார்க்-ஆண்ட்ரே டெர் ஸ்டீகன் ஜெர்மனி 04/30/1992
பாதுகாக்க
39 அகீம் எக்குவடோரியல் கினியா 12/16/1997
33 ரொனால்ட் அராஜோ உருகுவே 03/07/1999
40 பத்து ஸ்பெயின் 03/02/1999
35 டானி மோரேர் ஸ்பெயின் 02/05/1998
24 ஜூனியர் ஃபிர்போ ஸ்பெயின் 08/22/1996
18 ஜோர்டி ஆல்பா ஸ்பெயின் 03/21/1989
43 ஜார்ஜ் குயெங்கா ஸ்பெயின் 11/17/1999
பதினைந்து கிளெமென்ட் லெங்லெட் பிரான்ஸ் 06/17/1995
இரண்டு நால்சன் செமடோ போர்ச்சுகல் 11/16/1993
3 பிக் ஸ்பெயின் 02/02/1987
இருபது செர்கி ராபர்டோ ஸ்பெயின் 02/07/1992
2. 3 சாமுவேல் உம்திடி பிரான்ஸ் 11/14/1993
மிட்ஃபீல்டர்
8 ஆர்தர் பிரேசில் 08/12/1996
5 பஸ்கெட் ஸ்பெயின் 07/16/1988
இருபத்து ஒன்று ஃப்ரெங்கி டி ஜாங் நெதர்லாந்து 05/12/1997
42 மோஞ்சு ஸ்பெயின் 09/13/1999
4 இவான் ராகிடிக் குரோஷியா 03/10/1988
28 ரிக்கி புய்க் ஸ்பெயின் 08/13/1999
அர்தா துரான் துருக்கி 01/30/1987
22 ஆர்ட்டுரோ விடல் மிளகாய் 05/22/1987
முன்னோக்கி
30 அலெக்ஸ் கொலாடோ ஸ்பெயின் 04/22/1999
19 மார்ட்டின் ப்ரைத்வைட் டென்மார்க் 06/05/1991
பதினொன்று உஸ்மேன் டெம்பலே பிரான்ஸ் 05/15/1997
31 அன்சு ஃபாத்தி ஸ்பெயின் 10/31/2002
17 அன்டோயின் க்ரீஸ்மேன் பிரான்ஸ் 03/21/1991
41 மன்னர் மனாஜ் அல்பேனியா 02/24/1997
10 லியோனல் மெஸ்ஸி அர்ஜென்டினா 06/24/1987
38 கிக் சேவியர் ஈக்வடார் 06/19/1999
9 லூயிஸ் சுரேஸ் உருகுவே 01/24/1987
மேலாளர்
குயிக் செட்டியன் ஸ்பெயின் 09/27/1958
ஆஸ். மேலாளர்
ஈடர் சரபியா ஸ்பெயின் 01/12/1981
கோல்கீப்பர்-பயிற்சியாளர்
மூலத்திலிருந்து ஸ்பெயின் 12/22/1970
ஜான் ஈஸ்டர் ஸ்பெயின் 07/25/1972
ஃபிரான் சோட்டோ ஸ்பெயின் 01/15/1974

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்பீனிக்ஸ் ரைசிங் எஃப்சி சாக்கர் காம்ப்ளக்ஸ், ஸ்காட்ஸ்டேல், ஏஇசட் (அமெரிக்கா)

பீனிக்ஸ் ரைசிங் எஃப்சி சாக்கர் காம்ப்ளக்ஸ், ஸ்காட்ஸ்டேல், ஏஇசட் (அமெரிக்கா)

சாம்பியன்ஷிப் பந்தய உதவிக்குறிப்புகள் 2020/21: முரண்பாடுகள் & கணிப்புகள்

சாம்பியன்ஷிப் பந்தய உதவிக்குறிப்புகள் 2020/21: முரண்பாடுகள் & கணிப்புகள்

நியூயார்க் ஆர்.பி. »வரலாற்று குழுக்கள்

நியூயார்க் ஆர்.பி. »வரலாற்று குழுக்கள்

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் V வில்லார்ரியல் சி.எஃப்

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் V வில்லார்ரியல் சி.எஃப்

AS மொனாக்கோ L லில்லி OSC க்கு எதிரான பதிவு

AS மொனாக்கோ L லில்லி OSC க்கு எதிரான பதிவு

FC உட்ரெக்ட் »வரலாற்று முடிவுகள்

FC உட்ரெக்ட் »வரலாற்று முடிவுகள்

பர்டன் ஆல்பியன்

பர்டன் ஆல்பியன்

கிளப் லியோன் [பெண்கள்] F எஃப்சி ஜூரெஸுக்கு எதிரான பதிவு

கிளப் லியோன் [பெண்கள்] F எஃப்சி ஜூரெஸுக்கு எதிரான பதிவு

இலவச பந்தய குறியீடுகள் (மார்ச் 2021 க்கு செல்லுபடியாகும்)

இலவச பந்தய குறியீடுகள் (மார்ச் 2021 க்கு செல்லுபடியாகும்)

செல்சியா எஃப்சி

செல்சியா எஃப்சி


வகைகள்