FC உட்ரெக்ட் »வரலாற்று முடிவுகள்

FC உட்ரெக்ட் »வரலாற்று முடிவுகள்எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2020/2021 49 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2019/2020 49 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2018/2019 53 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2017/2018 50 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2016/2017 42 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 2015/2016 45 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 2014/2015 35 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 2013/2014 40 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 2012/2013 39 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 2011/2012 35 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2010/2011 51 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 2009/2010 39 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2008/2009 37 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 2007/2008 39 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2006/2007 44 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2005/2006 39 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2004/2005 42 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2003/2004 43 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2002/2003 40 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2001/2002 42 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 2000/2001 37 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1999/2000 38 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1998/1999 36 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 1997/1998 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1996/1997 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1995/1996 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1994/1995 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1993/1994 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1992/1993 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1991/1992 38 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1990/1991 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1989/1990 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1988/1989 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1987/1988 38 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1986/1987 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 1985/1986 36 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1984/1985 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1983/1984 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1982/1983 36 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 1981/1982 36 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 1980/1981 38 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1979/1980 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1978/1979 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 1977/1978 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 1976/1977 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 1975/1976 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1974/1975 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1973/1974 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 1972/1973 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் பருவம் 1971/1972 34 போட்டிகள்
எஃப்சி உட்ரெக்ட் சீசன் 1970/1971 34 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் சீசன் 1969/1970 34 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் சீசன் 1968/1969 36 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் சீசன் 1967/1968 36 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் பருவம் 1966/1967 38 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் பருவம் 1965/1966 32 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் சீசன் 1964/1965 34 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் சீசன் 1963/1964 32 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் சீசன் 1962/1963 30 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் சீசன் 1961/1962 34 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் சீசன் 1960/1961 34 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் பருவம் 1959/1960 34 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் பருவம் 1958/1959 36 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் பருவம் 1957/1958 34 போட்டிகள்
இரண்டு உட்ரெக்ட் பருவம் 1956/1957 34 போட்டிகள்