பெனிக்டாஸுக்கு எதிரான ஃபெனர்பாஹே பதிவு

பெனிக்டாஸுக்கு எதிரான ஃபெனர்பாஹே பதிவுசூப்பர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 65 26 22 17 77 : 67
தொலைவில் 64 இருபத்து ஒன்று 19 24 70 : 80
& தொகை 129 47 41 41 147 : 147
துருக்கிய கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு 1 1 0 4 : 1
தொலைவில் 3 1 1 1 3 : 3
நடுநிலை இடம் இரண்டு 0 0 இரண்டு 4 : 7
& தொகை 7 இரண்டு இரண்டு 3 பதினொன்று : பதினொன்று
சூப்பர் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் இரண்டு இரண்டு 0 0 4 : 1
& தொகை இரண்டு இரண்டு 0 0 4 : 1
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 67 27 2. 3 17 81 : 68
தொலைவில் 67 22 இருபது 25 73 : 83
நடுநிலை இடம் 4 இரண்டு 0 இரண்டு 8 : 8
& தொகை 138 51 43 44 162 : 159
சூப்பர் லீக்
2020/2021 10. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 3: 4 (1: 2)
2019/2020 33. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 0 (0: 0)
2019/2020 16. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 3: 1 (2: 1)
2018/2019 23. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 3: 3 (3: 0)
2018/2019 6. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 1 (0: 1)
2017/2018 23. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 3: 1 (0: 1)
2017/2018 6. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 1 (1: 0)
2016/2017 30. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 1 (1: 0)
2016/2017 13. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 0 (0: 0)
2015/2016 23. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 0 (1: 0)
2015/2016 6. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 3: 2 (2: 1)
2014/2015 25. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 0 (0: 0)
2014/2015 8. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 2 (0: 1)
2013/2014 30. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 1 (1: 1)
2013/2014 13. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 3: 3 (2: 3)
2012/2013 24. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 3: 2 (1: 1)
2012/2013 7. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 3: 0 (2: 0)
2012 சாம்பியன்ஷிப் 4. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 0 (1: 0)
2012 சாம்பியன்ஷிப் 3. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 1 (0: 0)
2011/2012 25. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 0 (1: 0)
2011/2012 8. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 2 (1: 0)
2010/2011 22. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 4 (1: 1)
2010/2011 5. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 1 (1: 0)
2009/2010 30. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 0 (1: 0)
2009/2010 13. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 3: 0 (0: 0)
2008/2009 30. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 2 (0: 1)
2008/2009 13. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 1 (2: 1)
2007/2008 28. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 2 (0: 1)
2007/2008 11. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 1 (1: 1)
2006/2007 31. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 1 (0: 1)
2006/2007 14. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 0 (0: 0)
2005/2006 23. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 2 (0: 0)
2005/2006 6. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 2 (0: 1)
2004/2005 28. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 3: 4 (1: 2)
2004/2005 11. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 1 (0: 0)
2003/2004 31. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 3 (0: 1)
2003/2004 14. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 2 (0: 0)
2002/2003 28. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 0 (1: 0)
2002/2003 11. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 1 (0: 0)
2001/2002 31. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 2 (0: 1)
2001/2002 14. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 2 (0: 0)
2000/2001 22. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 3: 1 (0: 0)
2000/2001 5. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 3: 0 டிச.
1999/2000 33. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 3 (1: 1)
1999/2000 16. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 1 (2: 0)
1998/1999 26. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 2
1998/1999 9. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 3: 2
1997/1998 32. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 0
1997/1998 15. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 2
1996/1997 22. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 0
1996/1997 5. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 1
1995/1996 24. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 2
1995/1996 7. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 0
1994/1995 33. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 0
1994/1995 16. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 1
1993/1994 29. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 1
1993/1994 14. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 2
1992/1993 27. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 0
1992/1993 12. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 1
1991/1992 25. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 0
1991/1992 10. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 2
1990/1991 29. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 2
1990/1991 14. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 1
1989/1990 33. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 3: 1
1989/1990 16. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 5
1988/1989 28. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 1
1988/1989 9. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 0
1987/1988 32. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 1 (0: 1)
1987/1988 13. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 4 (0: 2)
1986/1987 35. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 4: 0 (2: 0)
1986/1987 16. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 1 (0: 1)
1985/1986 31. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 3: 1 (2: 0)
1985/1986 12. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 0 (0: 0)
1984/1985 32. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 2 (1: 1)
1984/1985 15. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 0 (0: 0)
1983/1984 33. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 1 (0: 1)
1983/1984 16. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 1 (0: 1)
1982/1983 22. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 1 (1: 1)
1982/1983 6. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 1 (0: 0)
1981/1982 29. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 0 (0: 0)
1981/1982 11. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 1 (0: 1)
1980/1981 23. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 0 (0: 0)
1980/1981 6. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 0 (0: 0)
1979/1980 23. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 1 (1: 1)
1979/1980 8. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 2 (0: 1)
1978/1979 20. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 1 (0: 1)
1978/1979 5. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 0 (0: 0)
1977/1978 23. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 1 (0: 1)
1977/1978 8. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 0 (0: 0)
1976/1977 23. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 1 (0: 0)
1976/1977 8. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 1 (0: 1)
1975/1976 19. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 3: 0 (1: 0)
1975/1976 4. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 1 (0: 1)
1974/1975 27. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 0 (0: 0)
1974/1975 12. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 1 (1: 0)
1973/1974 27. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 1 (1: 0)
1973/1974 12. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 0 (0: 0)
1972/1973 23. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 0 (0: 0)
1972/1973 8. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 0 (0: 0)
1971/1972 27. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 0 (0: 0)
1971/1972 12. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 0 (1: 0)
1970/1971 30. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 0 (0: 0)
1970/1971 15. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 2 (0: 2)
1969/1970 30. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 1 (0: 1)
1969/1970 15. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 1 (0: 0)
1968/1969 26. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 1 (0: 0)
1968/1969 11. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 2 (1: 1)
1967/1968 30. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 0 (0: 0)
1967/1968 13. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 3: 2 (1: 1)
1966/1967 34. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 0 (0: 0)
1966/1967 15. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 1 (0: 0)
1965/1966 31. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 0 (0: 0)
1965/1966 8. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 2 (0: 0)
1964/1965 34. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 0 (0: 0)
1964/1965 12. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 1 (1: 1)
1963/1964 22. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 1 (0: 0)
1963/1964 17. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 0 (0: 0)
1962/1963 சாம்பியன்ஷிப் 10. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 2 (0: 1)
1962/1963 சாம்பியன்ஷிப் 5. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 0 (1: 0)
1962/1963 குழு 2 24. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 1
1962/1963 குழு 2 10. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 1
1961/1962 40. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 0: 2 (0: 2)
1961/1962 14. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 0 (0: 0)
1960/1961 35. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 1 (0: 1)
1960/1961 17. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 3 (0: 0)
1959/1960 37. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 0 (0: 0)
1959/1960 19. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 0 (1: 0)
1959 10. சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 2 (0: 2)
1959 5. சுற்று ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 0 (0: 0)
துருக்கிய கோப்பை
2017/2018 அரை இறுதி ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 3: 0 டிச.
2017/2018 அரை இறுதி பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 2: 2 (1: 2)
2016/2017 16 வது சுற்று பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 1 (0: 0)
2008/2009 இறுதி ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 4 (1: 1)
2006/2007 அரை இறுதி ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 1: 1 ஏட்
2006/2007 அரை இறுதி பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 0
2005/2006 இறுதி ஃபெனர்பாஸ் - பெசிக்தாஸ் 2: 3 ஏட்
சூப்பர் கோப்பை
2009 இறுதி பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 0: 2 (0: 0)
2007 இறுதி பெசிக்தாஸ் - ஃபெனர்பாஸ் 1: 2 (1: 1)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்