பிரான்ஸ் »அணி உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா

பிரான்ஸ் தேசிய அணி »அணி உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யாபடை அணி ------------------------------------------------- ------------- நேஷன்ஸ் லீக் A 2020/2021 நட்பு 2020 யூரோ தகுதி 2019/2020 நட்பு 2019 நாடுகள் லீக் A 2018/2019 உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா நட்பு 2018 நட்பு 2017 WC தகுதி ஐரோப்பா 2016/2017 EURO 2016 in Frankreich Friendslies 2016 நட்பு 2015 யூரோ தகுதி 2014/2015 உலகக் கோப்பை 2014 பிரேசில் நட்பு 2014 நட்பு 2013 WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப் 2013 WC தகுதி ஐரோப்பா 2012/2013 யூரோ 2012 போலந்து / உக்ரைன் நட்பு 2012 நட்பு 2011 2011 யூரோ தகுதி 2010/2011 உலகக் கோப்பை 2010 தென்னாப்பிரிக்கா நட்பு 2010 நட்பு 2009 WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப்ஸ் 2009 WC தகுதி ஐரோப்பா 2008/2009 யூரோ 2008 ஆஸ்திரியா / சுவிட்சர்லாந்து நட்பு 2008 நட்பு 2007 யூரோ தகுதி 2006/2007 உலகக் கோப்பை 2006 ஜெர்மனி நட்பு 2006 நட்பு 2005 WC தகுதி ஐரோப்பா 2004/2005 யூரோ 2004 போர்ச்சுகல் நட்பு 2004 கோப்பை 2003 பிரான்ஸ் நட்பு 2003 யூரோ தகுதி 2002/2003 உலகக் கோப்பை 2002 ஜப்பான் / தென் கொரியா நட்பு 2002 கான் எடிரேஷன்ஸ் கோப்பை 2001 ஜப்பான் / தென் கொரியா நட்பு 2001 யூரோ 2000 ஹாலந்து / பெல்ஜியம் நட்பு 2000 நட்பு 1999 யூரோ தகுதி 1998/1999 உலகக் கோப்பை 1998 பிரான்ஸ் நட்பு 1998 நட்பு 1997 யூரோ 1996 இங்கிலாந்து நட்பு 1996 நட்பு 1995 யூரோ தகுதி 1994/1995 நட்பு 1994 நட்பு 1993 WC தகுதி ஐரோப்பா 1992/1993 யூரோ 1992 ஸ்வீடன் நட்பு 1992 நட்பு 1991 யூரோ தகுதி 1990/1991 நட்பு 1990 நட்பு 1989 WC தகுதி ஐரோப்பா 1988/1989 நட்பு 1988 நட்பு 1987 யூரோ தகுதி 1986/1987 உலகக் கோப்பை 1986 மெக்சிகோ நட்பு 1986 1986 நட்பு 1985 WC தகுதி ஐரோப்பா 1984/1985 பிரான்ஸ் நட்பு 1984 நட்பு 1983 உலகக் கோப்பை 1982 ஸ்பெயின் நண்பர்கள் 1982 நட்பு 1981 WC தகுதி ஐரோப்பா 1980/1981 நட்பு 1980 நட்பு 1979 யூரோ தகுதி 1978/1979 உலகக் கோப்பை 1978 அர்ஜென்டினா நட்பு 1978 1978 நட்பு 1977 WC தகுதி ஐரோப்பா 1976/1977 நட்பு 1976 1976 யூரோ தகுதி 1974 / 1975 நட்பு 1974 நட்பு 1973 WC தகுதி யூரோப் e 1972/1973 நட்பு 1972 நட்பு 1971 யூரோ தகுதி 1970/1971 நட்பு 1970 நட்பு 1969 WC தகுதி ஐரோப்பா 1968/1969 நட்பு 1968 நட்பு 1967 யூரோ தகுதி 1966/1967 உலகக் கோப்பை 1966 இங்கிலாந்து நட்பு 1966 நட்பு 1965 WC தகுதி ஐரோப்பா 1964/1965 நட்பு 1964 யூரோ தகுதி 1962/1963 நட்பு 1962 நட்பு 1961 WC தகுதி ஐரோப்பா 1960/1961 யூரோ 1960 பிரான்ஸ் நட்பு 1960 நட்பு 1959 யூரோ தகுதி 1958/1959 உலகக் கோப்பை 1958 ஸ்வீடன் நட்பு 1958 நட்பு 1957 WC தகுதி ஐரோப்பா 1956/1957 நட்பு 195 நட்பு 1955 1954 WC தகுதி ஐரோப்பா 1953/1954 நட்பு 1953 நட்பு 1952 நட்பு 1951 நட்பு 1950 WC தகுதி ஐரோப்பா 1949/1950 நட்பு 1949 நட்பு 1948 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 1948 நட்பு 1947 நட்பு 1946 நட்பு 1945 நண்பர்கள் 1944 நட்பு 194 நட்பு 1939 நட்பு 1939 நட்பு 1939 நட்பு 1939 நட்பு நட்பு 1936 ஃப்ரெண்ட்லி es 1935 உலகக் கோப்பை 1934 இத்தாலி நட்பு 1934 WC தகுதி ஐரோப்பா 1933/1934 நட்பு 1933 நட்பு 1932 நட்பு 1931 உலகக் கோப்பை 1930 உருகுவே நட்பு 1930 நண்பர்கள் 1929 நட்பு 1928 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 1928 நட்பு 1927 நண்பர்கள் 1926 நண்பர்கள் 1924 நண்பர்கள் 1924 நட்பு 1922 நட்பு 1920 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 1920 நட்பு 1919 நட்பு 1914 நட்பு 1913 நட்பு 1911 நட்பு 1910 நட்பு 1909 நட்பு 1908 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 1908 நட்பு 1907 நட்பு 1906 நட்பு 1905 நட்பு 1904 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா உலகக் கோப்பை 2014 பிரேசில் உலகக் கோப்பை 2010 தென்னாப்பிரிக்கா உலகக் கோப்பை 2006 ஜெர்மனி உலகக் கோப்பை 2002 ஜப்பான் / தென் கொரியா உலகக் கோப்பை 1998 பிரான்ஸ் உலகக் கோப்பை 1986 மெக்சிகோ உலகக் கோப்பை 1982 ஸ்பெயின் உலகம் கோப்பை 1978 அர்ஜென்டினா உலகக் கோப்பை 1966 இங்கிலாந்து உலகக் கோப்பை 1958 சுவீடன் உலகக் கோப்பை 1954 சுவிட்சர்லாந்து உலகக் கோப்பை 1938 பிரான்ஸ் உலகக் கோப்பை 1934 இத்தாலி உலகக் கோப்பை 1930 உருகுவே WCQ ஐரோப்பா 2016/2017 WCQ ஐரோப்பா 2012/2013 WCQ ஐரோப்பா 2008/2009 WCQ ஐரோப்பா 2004/2005 WCQ ஐரோப்பா 1992 / 1993 WCQ ஐரோப்பா 1988/1989 WCQ ஐரோப்பா 1984/1985 WCQ ஐரோப்பா 1980/1981 WCQ ஐரோப்பா 1976/1977 WCQ ஐரோப்பா 1972/1973 WCQ ஐரோப்பா 1968/1969 WCQ ஐரோப்பா 1964/1965 WCQ ஐரோப்பா 1960/1961 WCQ ஐரோப்பா 1956/1957 WCQ ஐரோப்பா 1953 / 1954 WCQ ஐரோப்பா 1949/1950 WCQ ஐரோப்பா 1933/1934 WCQ பிளே-ஆஃப் 2013 WCQ பிளே-ஆஃப் 2009 ஒலிம்பிக் 1948 ஒலிம்பிக் 1928 ஒலிம்பிக் 1924 ஒலிம்பிக் 1920 ஒலிம்பிக் 1908 நட்பு 2020 நட்பு 2019 நட்பு 2018 நட்பு 2017 நட்பு 2016 நட்பு 2015 2014 நட்பு 2013 நட்பு 2012 நட்பு 2011 நட்பு 2010 நட்பு 2009 நட்பு 2008 நட்பு 2007 நட்பு 2006 நட்பு 2005 நட்பு 2004 நட்பு 2003 நட்பு 2002 நட்பு 2001 நட்பு 2000 நட்பு 1999 நட்பு 1998 நட்பு 1996 நட்பு 1995 நட்பு 1994 நட்பு 199 நட்பு 199 1989 நட்பு 1988 நட்பு 1987 நட்பு 1986 நட்பு 1985 நட்பு 1983 நட்பு 1982 நட்பு 1981 நட்பு 1980 நட்பு 1979 நட்பு 1978 நட்பு 1977 நட்பு 1976 நட்பு 1975 நட்பு 1974 நட்பு 1972 நட்பு 1971 நட்பு 1970 நட்பு 1969 நட்பு 1969 நட்பு 1969 நண்பர்கள் 1964 நட்பு 1963 நட்பு 1962 நட்பு 1961 நட்பு 1960 நட்பு 1959 நட்பு 1958 நட்பு 1957 நட்பு 1956 நட்பு 1955 நட்பு 1954 நட்பு 1953 நட்பு 1953 நட்பு 1952 Fr iendlies 1951 நட்பு 1950 நட்பு 1949 நட்பு 1948 நட்பு 1946 நட்பு 1946 நட்பு 1944 நட்பு 1942 நட்பு 1940 நட்பு 1939 நட்பு 1938 நட்பு 1937 நட்பு 1936 நட்பு 1935 நண்பர்கள் 1932 நண்பர்கள் 1939 நண்பர்கள் 1939 நண்பர்கள் 1939 நண்பர்கள் 1939 நண்பர்கள் 1939 நண்பர்கள் 1939 நண்பர்கள் நட்பு 1924 நட்பு 1923 நட்பு 1922 நட்பு 1920 நட்பு 1919 நட்பு 1914 நட்பு 1913 நட்பு 1912 நட்பு 1911 நட்பு 1910 நட்பு 1909 நட்பு 1908 நட்பு 1906 நட்பு 1906 நட்பு 1905 நட்பு 1904 நட்பு கோப்பை 2003 பிரான்ஸ் கான்ஃபெட் கோப்பை 2003 2012 போலந்து / உக்ரைன் யூரோ 2008 ஆஸ்திரியா / சுவிட்சர்லாந்து யூரோ 2004 போர்ச்சுகல் யூரோ 2000 ஹாலந்து / பெல்ஜியம் யூரோ 1996 இங்கிலாந்து யூரோ 1992 ஸ்வீடன் யூரோ 1984 பிரான்ஸ் யூரோ 1960 பிரான்ஸ் யூரோ தகுதி. 2019/2020 யூரோ தகுதி. 2010/2011 யூரோ தகுதி. 2006/2007 யூரோ தகுதி. 2002/2003 யூரோ தகுதி. 1998/1999 யூரோ தகுதி. 1994/1995 யூரோ தகுதி. 1990/1991 யூரோ தகுதி. 1986/1987 யூரோ தகுதி. 1978/1979 யூரோ தகுதி. 1974/1975 யூரோ தகுதி. 1970/1971 யூரோ தகுதி. 1966/1967 யூரோ தகுதி. 1962/1963 யூரோ தகுதி. 1958/1959 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்
கோல்கீப்பர்
2. 3 அல்போன்ஸ் அரியோலா பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 02/27/1993
1 ஹ்யூகோ லோரிஸ் டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் 12/26/1986
16 ஸ்டீவ் மந்தாண்டா ஒலிம்பிக் மார்சேய் 03/28/1985
பாதுகாக்க
இருபத்து ஒன்று லூகாஸ் ஹெர்னாண்டஸ் அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 02/14/1996
3 ப்ரெஸ்னல் கிம்பெம்பே பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 08/13/1995
22 பெஞ்சமின் மெண்டி மன்செஸ்டர் நகரம் 07/17/1994
இரண்டு பெஞ்சமின் பவார்ட் வி.எஃப்.பி ஸ்டட்கர்ட் 03/28/1996
17 ஆதில் ராமி ஒலிம்பிக் மார்சேய் 12/27/1985
19 ஜிப்ரில் சிடிபே ஏ.எஸ் மொனாக்கோ 07/29/1992
5 சாமுவேல் உம்திடி FC பார்சிலோனா 11/14/1993
4 ராபல் வரனே ரியல் மாட்ரிட் 04/25/1993
மிட்ஃபீல்டர்
18 நபில் ஃபெகிர் ஒலிம்பிக் லியோன் 07/18/1993
13 N'Golo Kanté செல்சியா எஃப்சி 03/29/1991
14 பிளேஸ் மாதுயிடி ஜுவென்டஸ் 04/09/1987
பதினைந்து ஸ்டீவன் என்'ஜோன்ஸி செவில்லா எஃப்சி 12/15/1988
6 பால் போக்பா மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 03/15/1993
12 கோரென்டின் டோலிசோ பேயர்ன் முனிச் 08/03/1994
முன்னோக்கி
பதினொன்று உஸ்மேன் டெம்பலே FC பார்சிலோனா 05/15/1997
9 ஆலிவர் கிரூட் செல்சியா எஃப்சி 09/30/1986
7 அன்டோயின் க்ரீஸ்மேன் அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 03/21/1991
8 தாமஸ் லெமர் அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 11/12/1995
10 கைலியன் Mbappé பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 12/20/1998
இருபது ஃப்ளோரியன் தவின் ஒலிம்பிக் மார்சேய் 01/26/1993
மேலாளர்
டிடியர் டெஷ்சாம்ப்ஸ் 10/15/1968
ஆஸ். மேலாளர்
கை ஸ்டீபன் 10/17/1956
கோல்கீப்பர்-பயிற்சியாளர்
ஃபிராங்க் ரவியோட் 07/12/1973