புல்ஹாம் எஃப்சி »வரலாற்று முடிவுகள்

புல்ஹாம் எஃப்சி »வரலாற்று முடிவுகள்புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2020/2021 52 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2019/2020 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2018/2019 50 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2017/2018 54 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2016/2017 54 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 2015/2016 50 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 2014/2015 53 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 2013/2014 45 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 2012/2013 42 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 2011/2012 54 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2010/2011 44 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 2009/2010 63 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2008/2009 45 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 2007/2008 42 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2006/2007 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2005/2006 41 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2004/2005 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2003/2004 45 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2002/2003 58 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2001/2002 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 2000/2001 54 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1999/2000 57 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1998/1999 12 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1997/1998 7 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1996/1997 5 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1995/1996 9 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1994/1995 8 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1993/1994 5 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1992/1993 3 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1991/1992 3 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1990/1991 5 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1989/1990 7 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1988/1989 3 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1987/1988 5 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1986/1987 8 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1985/1986 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1984/1985 46 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1983/1984 49 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1982/1983 49 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1981/1982 9 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1980/1981 8 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1979/1980 46 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1978/1979 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1977/1978 45 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1976/1977 49 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1975/1976 46 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1974/1975 57 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1973/1974 49 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1972/1973 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1971/1972 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1970/1971 7 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1969/1970 4 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1968/1969 45 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1967/1968 51 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1966/1967 48 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1965/1966 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1964/1965 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1963/1964 45 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1962/1963 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1961/1962 52 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1960/1961 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1959/1960 44 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1958/1959 46 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1957/1958 49 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1956/1957 44 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1955/1956 44 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1954/1955 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1953/1954 45 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1952/1953 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1951/1952 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1950/1951 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1949/1950 44 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1948/1949 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1947/1948 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1946/1947 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1945/1946 2 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1939/1940 1 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1938/1939 46 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1937/1938 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1936/1937 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1935/1936 48 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1934/1935 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1933/1934 44 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1932/1933 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1931/1932 5 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1930/1931 4 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1929/1930 5 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1928/1929 3 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1927/1928 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1926/1927 44 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1925/1926 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1924/1925 44 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1923/1924 45 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1922/1923 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1921/1922 45 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1920/1921 47 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1919/1920 43 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1914/1915 40 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1913/1914 39 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1912/1913 39 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1911/1912 42 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி பருவம் 1910/1911 39 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1909/1910 41 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1908/1909 40 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1907/1908 44 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1906/1907 4 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1905/1906 2 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1904/1905 5 போட்டிகள்
புல்ஹாம் எஃப்சி சீசன் 1903/1904 1 போட்டிகள்