ஜெர்மனி [பெண்கள்] »அணியின் பெண்கள் உலகக் கோப்பை தகுதி ஐரோப்பா 2017/2018

ஜெர்மனி [பெண்கள்] தேசிய அணி »அணியின் பெண்கள் உலகக் கோப்பை தகுதி ஐரோப்பா 2017/2018படை அணி ------------------------------------------------- ------------- நட்பு 2021 நட்பு 2020 யூரோ தகுதி 2019/2020 உலகக் கோப்பை 2019 பிரான்ஸ் நட்பு 2019 நட்பு 2018 உலகக் கோப்பை தகுதி ஐரோப்பா 2017/2018 யூரோ 2017 நைடர்லேண்ட் நட்பு 2017 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 2016 ரியோ டி ஜெனிரோ நட்பு 2016 யூரோ தகுதி 2015/2016 உலகக் கோப்பை 2015 கனடா நட்பு 2015 நட்பு 2014 உலகக் கோப்பை தகுதி ஐரோப்பா 2013/2014 யூரோ 2013 ஸ்வீடன் நட்பு 2013 நட்பு 2012 யூரோ தகுதி 2011/2012 உலகக் கோப்பை 2011 ஜெர்மனி நட்பு 2011 நட்பு 2010 யூரோ 2009 பின்லாந்து நட்பு 2009 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 2008 பீக்கிங் நண்பர்கள் 2008 யூரோ தகுதி 2007/2008 உலகக் கோப்பை 2007 சீனா நட்பு 2007 நட்பு 2006 உலகக் கோப்பை தகுதி ஐரோப்பா 2005/2006 யூரோ 2005 இங்கிலாந்து நட்பு 2005 2005 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 2004 ஏதென்ஸ் நட்பு 2004 2004 யூரோ தகுதி 2003/2004 உலகக் கோப்பை 2003 யுஎஸ்ஏ நண்பர்கள் 2003 உலகக் கோப்பை தகுதி ஐரோப்பா 2001 / 2002 யூரோ 2001 டாய்ச்லாந்து நட்பு 2001 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 2000 சிட்ன் கண் நட்பு 2000 யூரோ தகுதி 1999/2000 உலகக் கோப்பை 1999 யுஎஸ்ஏ நட்பு 1999 நட்பு 1998 உலகக் கோப்பை தகுதி ஐரோப்பா 1997/1998 யூரோ 1997 நோர்வே / ஸ்வெடென் நட்பு 1997 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 1996 அட்லாண்டா நட்பு 1996 1996 யூரோ தகுதி 1995/1996 உலகக் கோப்பை 1995 ஸ்வீடன் யூரோ 1995 நட்பு 1995 1994 யூரோ தகுதி 1993/1994 யூரோ 1993 இத்தாலியன் நட்பு 1993 நட்பு 1992 யூரோ தகுதி 1991/1992 யூரோ 1991 டேன்மார்க் உலகக் கோப்பை 1991 சீனா நட்பு 1991 நட்பு 1990 யூரோ தகுதி 1989/1990 யூரோ 1989 டாய்ச்லேண்ட் நட்பு 1989 நட்பு 1988 யூரோ 1987 தகுதி நட்பு 1985 யூரோ தகுதி 1984-1986 நட்பு 1984 நட்பு 1983 யூரோ தகுதி 1982/1983 நட்பு 1982 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- உலகக் கோப்பை 2019 பிரான்ஸ் உலகக் கோப்பை 2015 கனடா உலகக் கோப்பை 2011 ஜெர்மனி உலகக் கோப்பை 2007 சீனா உலகக் கோப்பை 2003 அமெரிக்கா உலகக் கோப்பை 1999 அமெரிக்கா உலகக் கோப்பை 1995 ஸ்வீடன் உலகக் கோப்பை 1991 சீனா WCQ ஐரோப்பா 2017/2018 WCQ ஐரோப்பா 2013/2014 WCQ ஐரோப்பா 2005/2006 WCQ ஐரோப்பா 2001/2002 WCQ ஐரோப்பா 1997/1998 ஒலிம்பிக் 2016 ரியோ டி ஜெனிரோ ஒலிம்பிக் 2008 பீக்கிங் ஒலிம்பிக் 2004 ஏதென்ஸ் ஒலிம்பிக் 2000 சிட்னி ஒலிம்பிக் 1996 அட்லாண்டா நட்பு 2021 நட்பு 2020 நட்பு 2019 நட்பு 2017 நட்பு 2017 நட்பு 2016 2015 நட்பு 2014 நட்பு 2013 நட்பு 2012 நட்பு 2011 நட்பு 2010 நட்பு 2008 நட்பு 2008 நட்பு 2006 நட்பு 2005 நட்பு 2004 நட்பு 2003 நட்பு 2002 நட்பு 2001 நட்பு 2000 நட்பு 1999 நட்பு 1998 நட்பு 1996 நட்பு 1996 நட்பு 199 நட்பு 199 1990 நண்பர்கள் 1989 நட்பு கள் 1988 நட்பு 1987 நட்பு 1986 நட்பு 1985 நட்பு 1983 நட்பு 1982 யூரோ 2017 நைடர்லேண்ட் யூரோ 2013 ஸ்வீடன் யூரோ 2009 பின்லாந்து யூரோ 2005 இங்கிலாந்து யூரோ 2001 டாய்ச்லாந்து யூரோ 1997 நோர்வே / ஸ்வெடென் யூரோ 1995 யூரோ 1993 இத்தாலியன் யூரோ 1991 டியூன்மார்க் யூரோ 1989 EURO QF 2015/2016 EURO QF 2011/2012 EURO QF 2007/2008 EURO QF 2003/2004 EURO QF 1999/2000 EURO QF 1995/1996 EURO QF 1993/1994 EURO QF 1991/1992 EURO QF 1989/1990 EURO QF 1987/1988 EURO QF 1984-1986 EURO QF 1982/1983
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்
கோல்கீப்பர்
லாரா பெங்கார்த் பேயர்ன் முனிச் 10/14/1992
மெர்லே ஃப்ரோம்ஸ் ஸ்க் ஃப்ரீபர்க் 01/28/1995
கரினா ஸ்க்லூட்டர் எஸ்சி மணல் 11/08/1996
லிசா ஷ்மிட்ஸ் டர்பைன் போட்ஸ்டாம் 05/04/1992
அல்முத் ஷால்ட் வி.எஃப்.எல் வொல்ஃப்ஸ்பர்க் 02/09/1991
லிசா வைட் ஒலிம்பிக் லியோன் 10/29/1987
பாதுகாக்க
அண்ணா ப்ளூஸ் வி.எஃப்.எல் வொல்ஃப்ஸ்பர்க் 02/27/1987
கிறிஸ்டின் டெமான் பேயர்ன் முனிச் 04/07/1993
ஜோஹன்னா எல்சிக் டர்பைன் போட்ஸ்டாம் 11/01/1992
கேத்ரின்-ஜூலியா ஹென்ட்ரிச் பேயர்ன் முனிச் 04/06/1992
லியோனி மேயர் பேயர்ன் முனிச் 09/29/1992
பாபெட் பீட்டர் வி.எஃப்.எல் வொல்ஃப்ஸ்பர்க் 05/12/1988
மாக்சிமிலியன் ரால் 1899 ஹோஃபென்ஹெய்ம் 11/18/1993
ஃபெலிசிடாஸ் ரவுச் டர்பைன் போட்ஸ்டாம் 04/30/1996
வெரினா ஸ்வியர்ஸ் பேயர்ன் முனிச் 05/22/1989
கரோலின் சைமன் ஒலிம்பிக் லியோன் 11/24/1992
ஜோயல் வெடிமேயர் வி.எஃப்.எல் வொல்ஃப்ஸ்பர்க் 08/12/1996
மிட்ஃபீல்டர்
சாரா டப்ரிட்ஸ் பேயர்ன் முனிச் 02/15/1995
லிண்டா டால்மேன் எஸ்.ஜி.எஸ் எசென் 09/02/1994
சாரா டோர்சவுன் வி.எஃப்.எல் வொல்ஃப்ஸ்பர்க் 11/17/1991
லீனா கோஸ்லிங் வி.எஃப்.எல் வொல்ஃப்ஸ்பர்க் 03/08/1986
ஸ்வென்ஜா ஹூத் டர்பைன் போட்ஸ்டாம் 01/25/1991
தபியா கெம்மே அர்செனல் WFC 12/14/1991
டூரிட் நாக் எஸ்.ஜி.எஸ் எசென் 01/24/1991
சிமோன் லாடெர் பேயர்ன் முனிச் 07/12/1986
மெலனி லியுபோல்ஸ் பேயர்ன் முனிச் 04/14/1994
லினா மாகல் பேயர்ன் முனிச் 08/15/1994
ஜெனிபர் மரோசா ஒலிம்பிக் லியோன் 04/18/1992
நிக்கோல் ரோல்சர் பேயர்ன் முனிச் 02/07/1992
முன்னோக்கி
மாண்டி இஸ்லாக்கர் பேயர்ன் முனிச் 08/08/1988
ஏங்குகிற கெய்சி ஸ்க் ஃப்ரீபர்க் 11/06/1991
லீனா பீட்டர்மேன் டர்பைன் போட்ஸ்டாம் 02/05/1994
அலெக்ஸாண்ட்ரா பாப் வி.எஃப்.எல் வொல்ஃப்ஸ்பர்க் 04/06/1991
லியா ஷுல்லர் எஸ்.ஜி.எஸ் எசென் 11/12/1997
மேலாளர்
ஹார்ஸ்ட் ஹ்ருபெச் 13/03/2018 முதல் 04/09/2018 வரை 04/17/1951
ஸ்டெஃபி ஜோன்ஸ் 13/03/2018 வரை 12/22/1972
ஆஸ். மேலாளர்
பிரிட்டா கார்ல்சன் 10/06/2018 முதல் 03/03/1978
உல்ரிக் பால்வேக் 13/03/2018 முதல் 04/09/2018 வரை 09/17/1965
தாமஸ் நாரன்பெர்க் 13/03/2018 முதல் 04/09/2018 வரை 12/25/1963
மார்கஸ் ஹக்னர் 13/03/2018 வரை 04/26/1967
மார்கிரெட் க்ராட்ஸ் 13/03/2018 வரை 01/11/1962
கோல்கீப்பர்-பயிற்சியாளர்
மைக்கேல் ஃபுச்ஸ் 10/06/2018 முதல் 01/04/1970
கிளாஸ் தாம்ஃபோர்ட் 13/03/2018 முதல் 04/09/2018 வரை 12/01/1962
சைமன் பான்டர் 01/06/1983