ஜெர்மனி »அணியின் உலகக் கோப்பை 2014 பிரேசில்

ஜெர்மனி தேசிய அணி »அணி உலகக் கோப்பை 2014 பிரேசில்படை அணி ------------------------------------------------- ------------- நேஷன்ஸ் லீக் A 2020/2021 நட்பு 2020 யூரோ தகுதி 2019/2020 நட்பு 2019 நாடுகள் லீக் A 2018/2019 உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா நட்பு 2018 கூட்டமைப்பு கோப்பை 2017 ரஷ்யா நட்பு 2017 WC தகுதி ஐரோப்பா 2016 / 2017 ஃபிராங்க்ரிச் நட்பில் 2016 யூரோ 2016 நட்பு 2015 யூரோ தகுதி 2014/2015 உலகக் கோப்பை 2014 பிரேசில் நட்பு 2014 நட்பு 2013 WC தகுதி ஐரோப்பா 2012/2013 யூரோ 2012 போலந்து / உக்ரைன் நட்பு 2012 நட்பு 2011 யூரோ தகுதி 2010/2011 உலகக் கோப்பை 2010 தென்னாப்பிரிக்கா நண்பர்கள் 2010 நட்பு 2009 WC தகுதி ஐரோப்பா 2008/2009 யூரோ 2008 ஆஸ்திரியா / சுவிட்சர்லாந்து நட்பு 2008 நட்பு 2007 யூரோ தகுதி 2006/2007 உலகக் கோப்பை 2006 ஜெர்மனி நட்பு 2006 கூட்டமைப்பு கோப்பை 2005 ஜெர்மனி நட்பு 2005 யூரோ 2004 போர்ச்சுகல் நட்பு 2004 நட்பு 2003 யூரோ தகுதி 2002/2003 உலகக் கோப்பை 2002 ஜப்பான் / தென் கொரியா நட்பு 2002 நட்பு 2001 WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப் 2001 WC தகுதி Eu கயிறு 2000/2001 யூரோ 2000 ஹாலந்து / பெல்ஜியம் நட்பு 2000 கூட்டமைப்பு கோப்பை 1999 மெக்ஸிகோ நட்பு 1999 யூரோ தகுதி 1998/1999 உலகக் கோப்பை 1998 பிரான்ஸ் நட்பு 1998 நட்பு 1997 WC தகுதி ஐரோப்பா 1996/1997 யூரோ 1996 இங்கிலாந்து நட்பு 1996 நட்பு 1995 யூரோ தகுதி 1994/1995 உலகக் கோப்பை 1994 யுஎஸ்ஏ நட்பு 1994 நட்பு 1993 யூரோ 1992 ஸ்வீடன் நட்பு 1992 நட்பு 1991 யூரோ தகுதி 1990/1991 உலகக் கோப்பை 1990 இத்தாலி நட்பு 1990 நட்பு 1989 டபிள்யூசி தகுதி ஐரோப்பா 1988/1989 யூரோ 1988 ஜெர்மனி நட்பு 1988 நட்பு 1987 உலகக் கோப்பை 1986 மெக்ஸிகோ நண்பர்கள் 1986 டபிள்யூசி தகுதி ஐரோப்பா 1984/1985 யூரோ 1984 பிரான்ஸ் நட்பு 1984 நட்பு 1983 யூரோ தகுதி 1982/1983 உலகக் கோப்பை 1982 ஸ்பெயின் நட்பு 1982 1982 நட்பு 1981 WC தகுதி ஐரோப்பா 1980/1981 யூரோ 1980 இத்தாலி நட்பு 1980 நட்பு 1979 யூரோ தகுதி 1978/1979 உலகக் கோப்பை 1978 அர்ஜென்டினா நட்பு 1978 யூரோ 1976 யூகோஸ்லாவியா நட்பு 1976 நட்பு 1975 யூரோ தகுதி 1974 / 1975 உலகக் கோப்பை 1974 ஜெர்மனி நட்பு 1974 நட்பு 1973 யூரோ 1972 பெல்ஜியம் நட்பு 1972 நட்பு 1971 யூரோ தகுதி 1970/1971 உலகக் கோப்பை 1970 மெக்ஸிகோ நட்பு 1970 நட்பு 1969 WC தகுதி ஐரோப்பா 1968/1969 நட்பு 1968 நட்பு 1967 யூரோ தகுதி 1966/1967 உலகக் கோப்பை 1966 இங்கிலாந்து நட்பு 1966 நட்பு 1965 WC தகுதி ஐரோப்பா 1964/1965 நட்பு 1964 நட்பு 1963 உலகக் கோப்பை 1962 சிலி நட்பு 1962 நட்பு 1961 WC தகுதி ஐரோப்பா 1960/1961 நண்பர்கள் 1960 நண்பர்கள் 1959 உலகக் கோப்பை 1958 சுவீடன் நட்பு 1958 நட்பு 1957 நட்பு 1956 உலகக் கோப்பை 1954 சுவிட்சர்லாந்து ஐரோப்பா 1953/1954 நட்பு 1953 நட்பு 1952 நட்பு 1950 நட்பு 1942 நட்பு 1941 நட்பு 1940 நட்பு 1939 உலகக் கோப்பை 1938 பிரான்ஸ் நட்பு 1938 WC தகுதி ஐரோப்பா 1937/1938 நட்பு 1937 நட்பு 1936 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 1936 நட்பு 1935 உலக கோப்பை 1934 W இத்தாலி நட்பு 1933 / 1934 நட்பு 1933 நட்பு 1932 நட்பு 1931 நட்பு 1929 நட்பு 1928 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு 1928 நட்பு 1927 நட்பு 1926 நட்பு 1925 நட்பு 1924 நட்பு 1923 நட்பு 1922 நட்பு 1921 நண்பர்கள் 1920 நண்பர்கள் 1912 நண்பர்கள் 1912 நட்பு 1912 நட்பு 1912 நட்பு 1912 நட்பு 1912 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா உலகக் கோப்பை 2014 பிரேசில் உலகக் கோப்பை 2010 தென்னாப்பிரிக்கா உலகக் கோப்பை 2006 ஜெர்மனி உலகக் கோப்பை 2002 ஜப்பான் / தென் கொரியா உலகக் கோப்பை 1998 பிரான்ஸ் உலகக் கோப்பை 1994 அமெரிக்கா உலகக் கோப்பை 1990 இத்தாலி உலகம் கோப்பை 1986 மெக்ஸிகோ உலகக் கோப்பை 1982 ஸ்பெயின் உலகக் கோப்பை 1978 அர்ஜென்டினா உலகக் கோப்பை 1974 ஜெர்மனி உலகக் கோப்பை 1970 மெக்ஸிகோ உலகக் கோப்பை 1966 இங்கிலாந்து உலகக் கோப்பை 1962 சிலி உலகக் கோப்பை 1958 சுவீடன் உலகக் கோப்பை 1954 சுவிட்சர்லாந்து உலகக் கோப்பை 1938 பிரான்ஸ் உலகக் கோப்பை 1934 இத்தாலி WCQ ஐரோப்பா 2016/2017 WCQ ஐரோப்பா 2012/2013 WCQ ஐரோப்பா 2008/2009 WCQ ஐரோப்பா 2000/2001 WCQ ஐரோப்பா 1996/1997 WCQ ஐரோப்பா 1988/1989 WCQ ஐரோப்பா 1984/1985 WCQ ஐரோப்பா 1980/1981 WCQ ஐரோப்பா 1968/1969 WCQ ஐரோப்பா 1964/1965 WCQ ஐரோப்பா 1960/1961 WCQ ஐரோப்பா 1953/1954 WCQ ஐரோப்பா 1937/1938 WCQ ஐரோப்பா 1933/1934 WCQ பிளே-ஆஃப் 2001 ஒலிம்பிக் 1936 ஒலிம்பிக் 1928 ஒலிம்பிக் 1912 நட்பு 2020 நட்பு 2019 நட்பு 2018 நட்பு 2017 நட்பு 2016 நட்பு 2015 நட்பு 2014 நட்பு 2013 Frie ndlies 2012 நட்பு 2011 நட்பு 2010 நட்பு 2009 நட்பு 2008 நட்பு 2007 நட்பு 2006 நட்பு 2005 நட்பு 2004 நட்பு 2003 நட்பு 2002 நட்பு 2001 நட்பு 2000 நட்பு 1999 நட்பு 1998 நட்பு 1997 நட்பு 1996 நட்பு 1994 நட்பு 1994 நட்பு 1991 நட்பு 1990 நட்பு நட்பு 1987 நட்பு 1986 நட்பு 1985 நட்பு 1984 நட்பு 1982 நட்பு 1981 நட்பு 1980 நட்பு 1978 நட்பு 1977 நட்பு 1976 நட்பு 1975 நட்பு 1974 நட்பு 1973 நட்பு 1972 நட்பு 1971 நட்பு 1969 நட்பு 1968 நட்பு 1968 நட்பு 1964 நட்பு 1964 நட்பு 1964 நண்பர்கள் நட்பு 1962 நட்பு 1961 நட்பு 1960 நட்பு 1959 நட்பு 1958 நட்பு 1957 நட்பு 1956 நட்பு 1955 நட்பு 1954 நட்பு 1953 நட்பு 1953 நட்பு 1952 நட்பு 1951 நட்பு 1 950 நட்பு 1942 நட்பு 1941 நண்பர்கள் 1940 நண்பர்கள் 1939 நட்பு 1938 நட்பு 1937 நட்பு 1935 நட்பு 1934 நட்பு 1933 நட்பு 1932 நட்பு 1931 நட்பு 1930 நட்பு 1929 நட்பு 1928 நண்பர்கள் 1926 நண்பர்கள் 19225 நண்பர்கள் 1924 நண்பர்கள் 1924 நண்பர்கள் 1924 நண்பர்கள் 1924 1913 நட்பு 1912 நட்பு 1911 நட்பு 1909 நட்பு 1908 கான்ஃபெட் கோப்பை 2017 ரஷ்யா கான்ஃபெட் கோப்பை 2005 ஜெர்மனி கான்ஃபெட் கோப்பை 1999 மெக்ஸிகோ யூரோ 2016 இல் பிராங்க்ரிச் யூரோ 2012 போலந்து / உக்ரைன் யூரோ 2008 ஆஸ்திரியா / சுவிட்சர்லாந்து யூரோ 2004 போர்ச்சுகல் யூரோ 2000 ஹாலந்து / பெல்ஜியம் யூரோ 1992 இங்கிலாந்து யூரோ சுவீடன் யூரோ 1988 ஜெர்மனி யூரோ 1984 பிரான்ஸ் யூரோ 1980 இத்தாலி யூரோ 1976 யூகோஸ்லாவியா யூரோ 1972 பெல்ஜியம் யூரோ தகுதி. 2019/2020 யூரோ தகுதி. 2014/2015 யூரோ தகுதி. 2010/2011 யூரோ தகுதி. 2006/2007 யூரோ தகுதி. 2002/2003 யூரோ தகுதி. 1998/1999 யூரோ தகுதி. 1994/1995 யூரோ தகுதி. 1990/1991 யூரோ தகுதி. 1982/1983 யூரோ தகுதி. 1978/1979 யூரோ தகுதி. 1974/1975 யூரோ தகுதி. 1970/1971 யூரோ தகுதி. 1966/1967 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்
கோல்கீப்பர்
1 மானுவல் நியூயர் பேயர்ன் முனிச் 03/27/1986
22 ரோமன் வீடன்ஃபெல்லர் போருசியா டார்ட்மண்ட் 08/06/1980
12 ரான்-ராபர்ட் ஜீலர் ஹன்னோவர் 96 02/12/1989
பாதுகாக்க
இருபது ஜெரோம் போடெங் பேயர்ன் முனிச் 09/03/1988
பதினைந்து எரிக் டர்ம் போருசியா டார்ட்மண்ட் 05/12/1992
3 மத்தியாஸ் ஜின்டர் ஸ்க் ஃப்ரீபர்க் 01/19/1994
இரண்டு கெவின் கிராஸ்க்ரூட்ஸ் போருசியா டார்ட்மண்ட் 07/19/1988
4 பெனடிக்ட் ஹேவெடஸ் எஃப்சி ஷால்கே 04 02/29/1988
5 பாய்கள் ஹம்மல்ஸ் போருசியா டார்ட்மண்ட் 12/16/1988
16 பிலிப் லாம் பேயர்ன் முனிச் 11/11/1983
17 மெர்ட்சேக்கருக்கு அர்செனல் எஃப்சி 09/29/1984
இருபத்து ஒன்று ஷ்கோத்ரான் முஸ்தாபி சம்ப்டோரியா 04/17/1992
மிட்ஃபீல்டர்
14 ஜூலியன் டிராக்ஸ்லர் எஃப்சி ஷால்கே 04 09/20/1993
19 மரியோ கோட்ஸி பேயர்ன் முனிச் 06/03/1992
6 சாமி கெதிரா ரியல் மாட்ரிட் 04/04/1987
2. 3 கிறிஸ்டோஃப் கிராமர் போர். முன்செங்கலாட்பாக் 02/19/1991
18 டோனி க்ரூஸ் பேயர்ன் முனிச் 01/04/1990
8 மெசூட் ஓசில் அர்செனல் எஃப்சி 10/15/1988
10 லூகாஸ் பொடோல்ஸ்கி அர்செனல் எஃப்சி 06/04/1985
9 ஆண்ட்ரே ஷார்ர்லே செல்சியா எஃப்சி 11/06/1990
7 பாஸ்டியன் ஸ்வைன்ஸ்டைகர் பேயர்ன் முனிச் 08/01/1984
முன்னோக்கி
பதினொன்று மிரோஸ்லாவ் க்ளோஸ் லாசியோ ரோம் 06/09/1978
13 தாமஸ் முல்லர் பேயர்ன் முனிச் 09/13/1989
மேலாளர்
ஜோச்சிம் லோவ் 02/03/1960
ஆஸ். மேலாளர்
ஹன்சி ஃபிளிக் 02/24/1965
கோல்கீப்பர்-பயிற்சியாளர்
ஆண்ட்ரியாஸ் கோய்ப்கே 03/12/1962
சாட் ஃபோர்சைத் 06/08/1973
யான்-பெஞ்சமின் பந்து 12/16/1979
டார்சி நார்மன் 09/09/1971
பேட்ரிக் ப்ரூம் 11/23/1968