தங்கக் கோப்பை »சாம்பியன்ஸ்

தங்கக் கோப்பை »சாம்பியன்ஸ்ஆண்டு வெற்றி நாடு
2019 மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ
2017 பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள்
2015. மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ
2013 பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள்
2011 மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ
2009 மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ
2007 பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள்
2005 பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள்
2003 மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ
2002 பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள்
2000 கனடா கனடா கனடா கனடா
1998 மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ
பத்தொன்பது தொண்ணூற்று ஆறு மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ
1993 மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ மெக்சிகோ
1991 பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள் பயன்கள்