ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி against எதிராக பதிவு 1. எஃப்.சி கொலோன்

ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி against எதிராக பதிவு 1. எஃப்.சி கொலோன்பன்டெஸ்லிகா எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 47 24 12 பதினொன்று 87 : 59
தொலைவில் 47 12 13 22 58 : 90
& தொகை 94 36 25 33 145 : 149
2 வது பன்டெஸ்லிகா எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 1 : 0
தொலைவில் 1 0 1 0 1 : 1
& தொகை இரண்டு 1 1 0 இரண்டு : 1
டி.எஃப்.பி-போகல் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 5 3 1 1 9 : 6
தொலைவில் 3 0 1 இரண்டு 1 : 6
& தொகை 8 3 இரண்டு 3 10 : 12
ஜெர்மன் சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 3 இரண்டு 0 1 6 : 4
& தொகை 3 இரண்டு 0 1 6 : 4
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 53 28 13 12 97 : 65
தொலைவில் 51 12 பதினைந்து 24 60 : 97
நடுநிலை இடம் 3 இரண்டு 0 1 6 : 4
& தொகை 107 42 28 37 163 : 166
பன்டெஸ்லிகா
2017/2018 19. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 0: 2 (0: 1)
2017/2018 2. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 3 (0: 2)
2016/2017 26. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 1 (1: 1)
2016/2017 9. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 3: 0 (0: 0)
2015/2016 20. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 1: 1 (0: 1)
2015/2016 3. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 2: 1 (0: 0)
2014/2015 18. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 0: 2 (0: 0)
2014/2015 1. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 0: 0 (0: 0)
2011/2012 21. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 0: 1 (0: 0)
2011/2012 4. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 4 (1: 1)
2010/2011 27. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 6: 2 (4: 0)
2010/2011 10. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 3: 2 (2: 2)
2009/2010 21. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 3: 3 (1: 2)
2009/2010 4. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 1 (1: 0)
2008/2009 33. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 0: 1 (0: 1)
2008/2009 16. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 2 (0: 2)
2005/2006 32. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 0: 1 (0: 1)
2005/2006 15. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 1 (1: 0)
2003/2004 30. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 4: 2 (1: 1)
2003/2004 13. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 0: 1 (0: 1)
2001/2002 22. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 4: 0 (1: 0)
2001/2002 5. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 2: 1 (0: 1)
2000/2001 29. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 1: 1 (0: 1)
2000/2001 12. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 4: 2 (2: 0)
1997/1998 23. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 2 (0: 0)
1997/1998 6. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 1 (2: 0)
1996/1997 32. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 0: 4 (0: 1)
1996/1997 15. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 2: 2 (1: 2)
1995/1996 20. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 0: 0 (0: 0)
1995/1996 3. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 3: 2 (1: 0)
1994/1995 31. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 0: 4 (0: 3)
1994/1995 14. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 1 (1: 0)
1993/1994 31. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 3: 0 (1: 0)
1993/1994 14. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 4 (0: 3)
1992/1993 21. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 0 (1: 0)
1992/1993 4. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 2: 2 (1: 0)
1991/1992 23. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 0: 0 (0: 0)
1991/1992 4. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 1: 1 (1: 0)
1990/1991 23. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 1: 1 (1: 0)
1990/1991 6. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 0 (0: 0)
1989/1990 33. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 2: 0 (1: 0)
1989/1990 16. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 0: 2 (0: 1)
1988/1989 24. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 0: 1 (0: 0)
1988/1989 7. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 2 (1: 0)
1987/1988 31. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 0 (2: 0)
1987/1988 14. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 0 (1: 0)
1986/1987 31. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 1 (0: 0)
1986/1987 14. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 1: 0 (0: 0)
1985/1986 29. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 1 (0: 0)
1985/1986 12. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 0: 0 (0: 0)
1984/1985 29. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 2: 1 (0: 1)
1984/1985 12. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 1 (1: 1)
1983/1984 30. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 4 (0: 2)
1983/1984 13. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 2 (1: 1)
1982/1983 31. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 1 (1: 0)
1982/1983 14. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 1 (1: 1)
1981/1982 22. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 1 (0: 1)
1981/1982 5. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 1 (0: 0)
1980/1981 21. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 0 (1: 0)
1980/1981 4. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 0: 3 (0: 1)
1979/1980 25. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 2: 3 (0: 1)
1979/1980 8. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 0 (1: 0)
1978/1979 23. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 6: 0 (3: 0)
1978/1979 6. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 3 (0: 1)
1977/1978 25. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 6: 1 (1: 0)
1977/1978 8. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 1: 0 (1: 0)
1976/1977 26. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 3: 3 (3: 0)
1976/1977 9. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 1 (1: 0)
1975/1976 23. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 1 (0: 1)
1975/1976 6. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 1 (1: 0)
1974/1975 25. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 4: 0 (1: 0)
1974/1975 8. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 1 (2: 0)
1973/1974 24. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 2 (1: 1)
1973/1974 7. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 1 (2: 1)
1972/1973 22. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 2: 1 (1: 0)
1972/1973 5. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 0: 0 (0: 0)
1971/1972 34. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 1: 1 (1: 0)
1971/1972 17. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 3: 0 (0: 0)
1970/1971 27. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 0 (1: 0)
1970/1971 10. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 3: 0 (1: 0)
1969/1970 27. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 5 (0: 2)
1969/1970 10. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 3: 0 (1: 0)
1968/1969 23. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 4: 1 (3: 0)
1968/1969 6. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 1 (2: 1)
1967/1968 28. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 2: 1 (0: 0)
1967/1968 11. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 1 (1: 1)
1966/1967 25. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 1: 3 (1: 2)
1966/1967 8. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 0: 0 (0: 0)
1965/1966 32. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 5: 1 (3: 0)
1965/1966 15. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 2 (0: 1)
1964/1965 28. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 0: 0 (0: 0)
1964/1965 13. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 3: 0 (3: 0)
1963/1964 26. சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 1: 1 (1: 0)
1963/1964 11. சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 4: 1 (1: 1)
டி.எஃப்.பி-போகல்
2016/2017 16 வது சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 0 (1: 0)
2013/2014 16 வது சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 1 (1: 0)
1972/1973 16 வது சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 4: 1 (2: 0)
1972/1973 16 வது சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 2 (2: 0)
1970/1971 கால் இறுதி 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 2: 0 (0: 0)
1966/1967 16 வது சுற்று ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 2: 0 (0: 0)
1966/1967 16 வது சுற்று 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 0: 0 (0: 0, 0: 0) aet
1953/1954 அரை இறுதி ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 1: 3 (0: 0, 1: 1) ஏட்
ஜெர்மன் சாம்பியன்ஷிப்
1961/1962 குழு 2 1. எஃப்சி கொலோன் - ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. 1: 0 (0: 0)
1959/1960 இறுதி ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 2 (0: 0)
1957/1958 குழு 1 ஹாம்பர்கர் எஸ்.வி. - 1. எஃப்சி கொலோன் 3: 1 (1: 1)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்

எந்த நாட்டில் உண்மையான மாட்ரிட் உள்ளது