ஹல் சிட்டி She ஷெஃபீல்டிற்கு எதிரான பதிவு புதன்கிழமை

ஹல் சிட்டி She ஷெஃபீல்டிற்கு எதிரான பதிவு புதன்கிழமைசாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 2. 3 9 9 5 27 : இருபத்து ஒன்று
தொலைவில் 2. 3 3 7 13 19 : ஐம்பது
& தொகை 46 12 16 18 46 : 71
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
தொலைவில் 1 0 0 1 3 : 4
& தொகை 1 0 0 1 3 : 4
லீக் ஒன் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 0 0 1 1 : இரண்டு
தொலைவில் 1 1 0 0 4 : இரண்டு
& தொகை இரண்டு 1 0 1 5 : 4
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 0 0 1 1 : இரண்டு
தொலைவில் 1 0 1 0 1 : 1
& தொகை இரண்டு 0 1 1 இரண்டு : 3
ப்ளேஆஃப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 1 : 0
& தொகை 1 1 0 0 1 : 0
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 25 9 9 7 29 : 25
தொலைவில் 26 4 8 14 27 : 57
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 1 : 0
& தொகை 52 14 17 இருபத்து ஒன்று 57 : 82
சாம்பியன்ஷிப்
2019/2020 26. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 0: 1 (0: 0)
2019/2020 10. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 0 (0: 0)
2018/2019 27. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 3: 0 (1: 0)
2018/2019 2. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 1: 1 (0: 1)
2017/2018 43. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 0: 1 (0: 1)
2017/2018 20. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 2: 2 (0: 1)
2015/2016 34. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 0: 0 (0: 0)
2015/2016 11. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 1: 1 (1: 0)
2012/2013 27. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 3 (0: 1)
2012/2013 10. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 0: 1 (0: 0)
2007/2008 25. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 0 (1: 0)
2007/2008 7. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 1: 0 (1: 0)
2006/2007 27. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 1: 2 (0: 1)
2006/2007 8. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 1 (2: 1)
2005/2006 23. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 0 (0: 0)
2005/2006 2. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 1: 1 (1: 1)
1990/1991 6. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 0: 1
1990/1991 2. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 5: 1
1974/1975 9. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 0
1974/1975 3. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 2: 1
1973/1974 8. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 1
1973/1974 5. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 1: 1
1972/1973 6. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 1
1972/1973 1. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 4: 2
1971/1972 8. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 0
1971/1972 5. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 2: 1
1970/1971 9. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 1: 1
1970/1971 5. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 4: 4
1955/1956 7. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 4: 1
1955/1956 3. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 2: 2
1951/1952 8. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 6: 0
1951/1952 3. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 0: 1
1949/1950 7. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 1
1949/1950 2. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 6: 2
1925/1926 9. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஹல் சிட்டி 2: 0
1925/1926 4. சுற்று ஹல் சிட்டி - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 0: 1
1924/1925 9. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஹல் சிட்டி 5: 0
1924/1925 5. சுற்று ஹல் சிட்டி - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 4: 2
1923/1924 4. சுற்று ஹல் சிட்டி - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 1: 1
1923/1924 4. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஹல் சிட்டி 1: 0
1922/1923 4. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஹல் சிட்டி 1: 0
1922/1923 4. சுற்று ஹல் சிட்டி - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 0: 0
1921/1922 9. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஹல் சிட்டி 0: 0
1921/1922 9. சுற்று ஹல் சிட்டி - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 0: 0
1920/1921 7. சுற்று புதன்கிழமை எஃப்.சி. - ஹல் சிட்டி 3: 0
1920/1921 6. சுற்று ஹல் சிட்டி - புதன்கிழமை எஃப்.சி. 1: 1
FA கோப்பை
1957/1958 4. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 4: 3
லீக் ஒன்
2004/2005 45. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 2 (0: 1)
2004/2005 20. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 2: 4 (1: 3)
லீக் கோப்பை
1979/1980 1. சுற்று ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 2
1979/1980 1. சுற்று ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை - ஹல் சிட்டி 1: 1
ப்ளேஆஃப்
2015/2016 சாம்பியன்ஷிப் இறுதி ஹல் சிட்டி - ஷெஃபீல்ட் புதன்கிழமை 1: 0 (0: 0)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்

டச்சு லீக் அட்டவணை 2016/17