இந்தியா »ஐ-லீக்» சாம்பியன்ஸ்

ஐ-லீக் »சாம்பியன்ஸ்ஆண்டு வெற்றி நாடு
2019/2020 மோஹுன் பாகன் விளையாட்டுக் கழகம் மோஹுன் பாகன் விளையாட்டுக் கழகம் இந்தியா இந்தியா
2018/2019 சென்னை சிட்டி எஃப்சி சென்னை சிட்டி எஃப்சி இந்தியா இந்தியா
2017/2018 பஞ்சாப் எஃப்சி பஞ்சாப் எஃப்சி இந்தியா இந்தியா
2017 ஐஸ்வால் எஃப்சி ஐஸ்வால் எஃப்சி இந்தியா இந்தியா
2016 பெங்களூரு எஃப்சி பெங்களூரு எஃப்சி இந்தியா இந்தியா
2015. மெக்டொவல் மோஹுன் பாகன் மெக்டொவல் மோஹுன் பாகன் இந்தியா இந்தியா
2014 பெங்களூரு எஃப்சி பெங்களூரு எஃப்சி இந்தியா இந்தியா
2013 சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் இந்தியா இந்தியா
2012 டெம்போ எஸ்.சி. டெம்போ எஸ்.சி. இந்தியா இந்தியா
2011 சல்கோகர் எஸ்.சி. சல்கோகர் எஸ்.சி. இந்தியா இந்தியா
2010 டெம்போ எஸ்.சி. டெம்போ எஸ்.சி. இந்தியா இந்தியா
2009 சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் இந்தியா இந்தியா
2008 டெம்போ எஸ்.சி. டெம்போ எஸ்.சி. இந்தியா இந்தியா
2007 டெம்போ எஸ்.சி. டெம்போ எஸ்.சி. இந்தியா இந்தியா
2006 மஹிந்திரா யுனைடெட் மஹிந்திரா யுனைடெட் இந்தியா இந்தியா
2005 டெம்போ எஸ்.சி. டெம்போ எஸ்.சி. இந்தியா இந்தியா
2004 கிழக்கு வங்கம் எஃப்சி கிழக்கு வங்கம் எஃப்சி இந்தியா இந்தியா
2003 கிழக்கு வங்கம் எஃப்சி கிழக்கு வங்கம் எஃப்சி இந்தியா இந்தியா
2002 மெக்டொவல் மோஹுன் பாகன் மெக்டொவல் மோஹுன் பாகன் இந்தியா இந்தியா
2001 கிழக்கு வங்கம் எஃப்சி கிழக்கு வங்கம் எஃப்சி இந்தியா இந்தியா
2000 மெக்டொவல் மோஹுன் பாகன் மெக்டொவல் மோஹுன் பாகன் இந்தியா இந்தியா
1999 சல்கோகர் எஸ்.சி. சல்கோகர் எஸ்.சி. இந்தியா இந்தியா
1998 மோஹுன் பாகன் ஏ.சி. மோஹுன் பாகன் ஏ.சி. இந்தியா இந்தியா
1997 ஜே.சி.டி எஃப்சி ஜே.சி.டி எஃப்சி இந்தியா இந்தியா

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்