இஸ்தான்புல் பாசக்ஷீர் »வரலாற்று குழுக்கள்

இஸ்தான்புல் பாசக்ஷீர் »வரலாற்று குழுக்கள்இஸ்தான்புல் பாசக்ஷீர் சீசன் 2020/2021 36 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பாசக்ஷீர் சீசன் 2019/2020 35 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பாசக்ஷீர் சீசன் 2018/2019 37 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பாசக்ஷீர் சீசன் 2017/2018 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பாசக்ஷீர் சீசன் 2016/2017 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பாசக்ஷீர் பருவம் 2015/2016 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பாசக்ஷீர் பருவம் 2014/2015 30 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பாசக்ஷீர் பருவம் 2013/2014 32 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. பருவம் 2012/2013 29 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. பருவம் 2011/2012 32 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 2010/2011 35 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. பருவம் 2009/2010 34 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 2008/2009 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. பருவம் 2007/2008 33 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 2006/2007 22 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 2005/2006 13 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 2004/2005 5 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 2003/2004 5 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 2002/2003 2 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 2001/2002 2 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 2000/2001 2 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 1999/2000 4 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 1998/1999 2 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. பருவம் 1997/1998 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்
இஸ்தான்புல் பி.பி.எஸ்.கே. சீசன் 1991/1992 1 வீரர்கள் / பயிற்சியாளர்கள்