ஜுவென்டஸ் »வரலாற்று முடிவுகள்ஜுவென்டஸ் »வரலாற்று முடிவுகள்ஜுவென்டஸ் சீசன் 2020/2021 63 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2019/2020 46 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2018/2019 54 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2017/2018 58 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2016/2017 57 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 2015/2016 52 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 2014/2015 57 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 2013/2014 55 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 2012/2013 53 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 2011/2012 43 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2010/2011 50 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 2009/2010 50 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2008/2009 52 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 2007/2008 43 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2006/2007 45 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2005/2006 53 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2004/2005 52 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2003/2004 51 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2002/2003 56 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2001/2002 54 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 2000/2001 42 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1999/2000 52 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1998/1999 53 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1997/1998 54 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1996/1997 53 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1995/1996 48 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1994/1995 56 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1993/1994 44 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1992/1993 54 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1991/1992 44 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1990/1991 49 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1989/1990 54 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1988/1989 50 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1987/1988 45 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1986/1987 43 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1985/1986 37 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1984/1985 40 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1983/1984 39 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1982/1983 41 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1981/1982 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1980/1981 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1979/1980 38 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1978/1979 33 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1977/1978 38 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1976/1977 42 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1975/1976 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1974/1975 40 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1973/1974 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1972/1973 39 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1971/1972 38 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1970/1971 42 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1969/1970 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1968/1969 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1967/1968 39 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1966/1967 42 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1965/1966 36 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1964/1965 45 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1963/1964 41 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1962/1963 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1961/1962 41 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1960/1961 36 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1959/1960 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1958/1959 36 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1957/1958 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1956/1957 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1955/1956 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1954/1955 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1953/1954 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1952/1953 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1951/1952 38 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1950/1951 38 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1949/1950 39 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1948/1949 40 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1947/1948 38 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1946/1947 41 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1945/1946 36 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1942/1943 30 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1941/1942 30 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1940/1941 30 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் சீசன் 1939/1940 30 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1938/1939 30 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1937/1938 30 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1936/1937 30 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1935/1936 30 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1934/1935 30 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1933/1934 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1932/1933 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1931/1932 34 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1930/1931 35 போட்டிகள்
ஜுவென்டஸ் பருவம் 1929/1930 33 போட்டிகள்