லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவுநட்பு கிளப்புகள் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
தொலைவில் 1 1 0 0 இரண்டு : 1
& தொகை 1 1 0 0 இரண்டு : 1
பிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 2. 3 10 10 3 31 : 19
தொலைவில் 2. 3 5 6 12 26 : 37
& தொகை 46 பதினைந்து 16 பதினைந்து 57 : 56
சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இருபது பதினொன்று 6 3 42 : 22
தொலைவில் இருபது 3 7 10 18 : 30
& தொகை 40 14 13 13 60 : 52
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 5 இரண்டு 3 0 பதினொன்று : 6
தொலைவில் 6 இரண்டு 1 3 10 : 10
& தொகை பதினொன்று 4 4 3 இருபத்து ஒன்று : 16
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 3 : இரண்டு
தொலைவில் 1 0 1 0 1 : 1
& தொகை இரண்டு 1 1 0 4 : 3
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 49 24 19 6 87 : 49
தொலைவில் 51 பதினொன்று பதினைந்து 25 57 : 79
நடுநிலை இடம் 0 0 0 0 0 : 0
& தொகை 100 35 3. 4 31 144 : 128
நட்பு கிளப்புகள்
2019 வாரம் ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 2 (0: 0)
பிரீமியர் லீக்
2017/2018 28. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (0: 1)
2017/2018 11. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 2: 2 (1: 1)
2016/2017 30. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 0 (1: 0)
2016/2017 17. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 2: 2 (2: 0)
2015/2016 23. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 0 (1: 0)
2015/2016 6. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 2: 2 (2: 0)
2014/2015 22. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 1 (0: 0)
2014/2015 4. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 0: 1 (0: 0)
1984/1985 24. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 0 (0: 0)
1984/1985 6. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 2: 2 (0: 0)
1983/1984 22. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 0: 1 (0: 1)
1983/1984 7. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 2 (2: 2)
1980/1981 22. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 0 (1: 0)
1980/1981 10. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (1: 1)
1976/1977 32. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 0: 1 (0: 0)
1976/1977 9. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0 (1: 0)
1975/1976 28. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 2 (1: 1)
1975/1976 4. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (0: 1)
1974/1975 27. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (0: 0)
1974/1975 20. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 0 (0: 0)
1973/1974 38. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (1: 1)
1973/1974 40. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 0 (0: 0)
1972/1973 35. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 0 (0: 0)
1972/1973 15. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 0 (1: 0)
1971/1972 27. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 1 (2: 1)
1971/1972 4. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 3: 1 (0: 0)
1968/1969 34. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 0 (0: 0)
1968/1969 5. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 0 (0: 0)
1967/1968 42. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 0 (0: 0)
1967/1968 6. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 3: 2 (0: 0)
1966/1967 40. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 3: 1 (0: 0)
1966/1967 19. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 4: 2 (0: 0)
1965/1966 25. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0 (0: 0)
1965/1966 12. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 0 (0: 0)
1964/1965 33. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 1 (0: 0)
1964/1965 15. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 3: 3 (0: 0)
1963/1964 26. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 1 (0: 0)
1963/1964 5. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 3: 3 (0: 0)
1938/1939 20. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 0
1938/1939 1. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 2
1937/1938 40. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 2
1937/1938 19. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 0
1934/1935 33. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 3: 0
1934/1935 14. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 3
1933/1934 22. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 1
1933/1934 21. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 2: 1
சாம்பியன்ஷிப்
2007/2008 46. ​​சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 0: 0 (0: 0)
2007/2008 8. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (0: 1)
2006/2007 40. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 4: 2 (2: 1)
2006/2007 15. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 1 (1: 1)
2005/2006 23. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 3: 2 (1: 1)
2005/2006 2. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 4: 2 (1: 0)
2004/2005 34. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 3: 2 (2: 1)
2004/2005 15. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (1: 1)
2002/2003 28. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 0 (0: 0)
2002/2003 2. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 0: 1 (0: 1)
1995/1996 27. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 0
1995/1996 2. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 3
1993/1994 9. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1
1993/1994 4. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 0
1989/1990 7. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 1
1989/1990 4. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 0: 1
1988/1989 7. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 2: 2
1988/1989 3. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 0
1987/1988 8. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1
1987/1988 1. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 2: 1
1978/1979 9. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1
1978/1979 5. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 0: 0
1956/1957 5. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 2
1956/1957 1. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 3: 1
1955/1956 7. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 2: 0
1955/1956 3. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 1
1953/1954 2. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 2: 2
1953/1954 2. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 4: 0
1924/1925 6. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 1
1924/1925 2. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 1
1923/1924 2. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 0
1923/1924 1. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 5: 0
1921/1922 7. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 4
1921/1922 7. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 1
1920/1921 4. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 1: 1
1920/1921 4. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 1
1919/1920 4. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் சிட்டி 3: 0
1919/1920 4. சுற்று லெய்செஸ்டர் சிட்டி - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 1
1907/1908 8. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - லெய்செஸ்டர் ஃபோஸ் 0: 1
1907/1908 2. சுற்று லெய்செஸ்டர் ஃபோஸ் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்