லிவர்பூல் எஃப்சி B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

லிவர்பூல் எஃப்சி B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவுநட்பு கிளப்புகள் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் இரண்டு 0 0 இரண்டு 3 : 6
& தொகை இரண்டு 0 0 இரண்டு 3 : 6
சாம்பியன்ஸ் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 இரண்டு : 0
தொலைவில் 1 0 1 0 0 : 0
& தொகை இரண்டு 1 1 0 இரண்டு : 0
யூரோபா லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 4 : 3
தொலைவில் 1 0 1 0 1 : 1
& தொகை இரண்டு 1 1 0 5 : 4
கோப்பை வென்றவர்கள் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 1 0 0 1 1 : இரண்டு
& தொகை 1 0 0 1 1 : இரண்டு
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு இரண்டு 0 0 6 : 3
தொலைவில் இரண்டு 0 இரண்டு 0 1 : 1
நடுநிலை இடம் 3 0 0 3 4 : 8
& தொகை 7 இரண்டு இரண்டு 3 பதினொன்று : 12
சாம்பியன்ஸ் லீக்
2001/2002 பூர்வாங்க Gr. பி லிவர்பூல் எஃப்சி - போருசியா டார்ட்மண்ட் 2: 0 (1: 0)
2001/2002 பூர்வாங்க Gr. பி போருசியா டார்ட்மண்ட் - லிவர்பூல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
கோப்பை வென்றவர்கள் கோப்பை
1965/1966 இறுதி போருசியா டார்ட்மண்ட் - லிவர்பூல் எஃப்சி 2: 1 (0: 0, 1: 1) ஏட்

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்