லிவர்பூல் எஃப்சி SS எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலிக்கு எதிரான பதிவு

லிவர்பூல் எஃப்சி SS எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலிக்கு எதிரான பதிவுநட்பு கிளப்புகள் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 5 : 0
நடுநிலை இடம் 1 0 0 1 0 : 3
& தொகை இரண்டு 1 0 1 5 : 3
சாம்பியன்ஸ் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு 1 1 0 இரண்டு : 1
தொலைவில் இரண்டு 0 0 இரண்டு 0 : 3
& தொகை 4 1 1 இரண்டு இரண்டு : 4
யூரோபா லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 3 : 1
தொலைவில் 1 0 1 0 0 : 0
& தொகை இரண்டு 1 1 0 3 : 1
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 4 3 1 0 10 : இரண்டு
தொலைவில் 3 0 1 இரண்டு 0 : 3
நடுநிலை இடம் 1 0 0 1 0 : 3
& தொகை 8 3 இரண்டு 3 10 : 8

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்