மாலி »அணியின் நட்பு 2021மாலி தேசிய அணி »அணியின் நட்பு 2021படை அணி ------------------------------------------------- ------------- நட்பு 2021 நட்பு 2020 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். 2019-2021 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2019 Ägypten நட்பு 2019 நட்பு 2018 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். 2017-2019 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2017 கபூன் நட்பு 2017 நட்பு 2016 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். 2015/2016 WC தகுதி ஆப்பிரிக்கா 2015-2017 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2015 பூமத்திய ரேகை கினியா நண்பர்கள் 2015 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். 2014 நட்பு 2014 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2013 சதாஃப்ரிகா ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். 2013 நட்பு 2013 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2012 கபூன் உண்ட் Äquatorialg. ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். 2012 WC தகுதி ஆப்பிரிக்கா 2011-2013 நட்பு 2011 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2010 அங்கோலா நட்பு 2010 நட்பு 2009 WC தகுதி ஆப்பிரிக்கா 2008/2009 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2008 கானா நட்பு 2008 நட்பு 2007 நட்பு 2005 2005 WC தகுதி ஆப்பிரிக்கா 2004/2005 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2004 துனிசியா நட்பு 2004 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2002 மாலி நட்பு 2002 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். 1998 நட்பு 1998 நட்பு 1997 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். 1996 நட்பு 1996 நட்பு 1995 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 1994 துனிசியா ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். 1994 நட்பு 1994 நட்பு 1993 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- WCQ ஆபிரிக்கா 2015-2017 WCQ ஆப்பிரிக்கா 2011-2013 WCQ ஆப்பிரிக்கா 2008/2009 WCQ ஆப்பிரிக்கா 2004/2005 நட்பு 2021 நட்பு 2020 நட்பு 2019 நட்பு 2018 நட்பு 2017 நட்பு 2016 நட்பு 2015 நட்பு 2014 நட்பு 2014 2013 நட்பு 2011 நட்பு 2010 நட்பு 2008 நட்பு 2007 நட்பு 2004 நட்பு 2002 நட்பு 1996 நட்பு 1962 ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2019 Ä ஜிப்டன் ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2017 கபூன் ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2015 எக்குவடோரியல் கினியா ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2013 சதாஃபிரிகா ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2012 கபூன் உண்ட் Äquatorialg. ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2010 அங்கோலா ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2008 கானா ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2004 துனிசியா ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 2002 மாலி ஆப்பிரிக்கா கோப்பை 1994 துனிசியா அஃப்ர். கோப்பை QF 2019-2021 Afr. கோப்பை QF 2017-2019 Afr. கோப்பை QF 2015/2016 Afr. கோப்பை QF 2014 Afr. கோப்பை QF 2013 Afr. கோப்பை QF 2012
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்


கோல்கீப்பர்
டிஜிகுய் டயரா மாலியன் ஸ்டேடியம் 02/27/1995
அபூபக்கர் டம்பியா ஜோலிபா ஏசி பாமகோ 11/21/1995
செக் சை நியராலாவின் பதினொரு படைப்பாளிகள் 11/09/1992
கலிலோ ட்ரூர் யெலீன் ஒலிம்பிக் 02/02/1989
பாதுகாக்க
சியாகா பாகாயோகோ ஜோலிபா ஏசி பாமகோ 07/04/1998
ம ou சா பாலோ ஏ.எஸ் ரியல் பாமகோ 01/11/1996
முகமது கமாரா ஏ.எஸ் ரியல் பாமகோ 10/27/1987
த்ரிஸா டயரா ஏ.எஸ்.பமாகோ 05/01/1999
செக ou டயரா நியராலாவின் பதினொரு படைப்பாளிகள் 07/27/1993
மமடோ டம்பியா மாலியன் ஸ்டேடியம் 02/28/1995
யாக ou பா டம்பியா மாலியன் ஸ்டேடியம் 04/11/1992
இசாக சமக மாலியன் ஸ்டேடியம் 10/20/1994
பரோ சனோகோ ஜோலிபா ஏசி பாமகோ 07/15/1995
சமோ சிடிபே மாலியன் ஸ்டேடியம் 05/15/1995
மிட்ஃபீல்டர்
ஓமர் கமாரா ஜோலிபா ஏசி பாமகோ 11/05/1996
சாடியோ கன out ட் மாலியன் ஸ்டேடியம் 10/21/1996
செக ou கோனேட் மாலியன் ஸ்டேடியம் 01/17/1998
ம ou சா கியாபூ 04/18/1998
சம்பலி சாப்பிடுங்கள் ஏ.எஸ் ரியல் பாமகோ 06/11/1995
இப ou ரஹிமா சிடிபே ஏ.எஸ் ரியல் பாமகோ 12/27/1992
ஜூமனா சிம்பாரா ஏ.எஸ்.பகரிட்ஜான் 02/22/1998
அலி சிசோகோ மாலியன் ஸ்டேடியம் 05/05/1995
மமடோ ட்ரூர் மென்மென் பெலெடியஸ்போர் 02/08/1999
முன்னோக்கி
மமடூ கூலிபாலி மாலியன் ஸ்டேடியம் 07/27/1985
மாமாய் கூலிபாலி மாலியன் ஸ்டேடியம் 12/13/1999
பாஸெக்கோ டயபாட்டா யெலீன் ஒலிம்பிக் 04/15/2000
டெம்பா டயல்லோ மாலியன் ஸ்டேடியம் 10/13/2000
முகமது ஹைதரா ஏ.எஸ்.பகரிட்ஜான் 12/31/1998
உஸ்மானே கமிசோகோ கைடார்ஸ் எஃப்.சி. 08/28/1998
ம ou சா கோனே ஏ.எஸ் ரியல் பாமகோ 12/19/1990
மேலாளர்
முகமது மகச ou பா 02/12/1958