மான்செஸ்டர் சிட்டி »வரலாற்று முடிவுகள்

மான்செஸ்டர் சிட்டி »வரலாற்று முடிவுகள்மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2020/2021 65 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2019/2020 53 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2018/2019 64 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2017/2018 62 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2016/2017 56 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 2015/2016 59 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 2014/2015 51 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 2013/2014 57 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 2012/2013 52 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 2011/2012 55 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2010/2011 59 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 2009/2010 48 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2008/2009 56 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 2007/2008 45 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2006/2007 44 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2005/2006 44 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2004/2005 41 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2003/2004 51 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2002/2003 41 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2001/2002 52 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 2000/2001 46 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1999/2000 52 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1998/1999 8 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1997/1998 50 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1996/1997 51 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1995/1996 46 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1994/1995 52 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1993/1994 49 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1992/1993 50 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1991/1992 48 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1990/1991 44 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1989/1990 45 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1988/1989 52 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1987/1988 56 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1986/1987 46 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1985/1986 49 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1984/1985 48 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1983/1984 46 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1982/1983 49 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1981/1982 47 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1980/1981 57 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1979/1980 47 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1978/1979 58 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1977/1978 53 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1976/1977 49 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1975/1976 53 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1974/1975 45 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1973/1974 56 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1972/1973 52 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1971/1972 46 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1970/1971 55 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1969/1970 61 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1968/1969 55 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1967/1968 50 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1966/1967 50 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1965/1966 52 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1964/1965 45 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1963/1964 49 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1962/1963 51 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1961/1962 45 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1960/1961 48 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1959/1960 43 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1958/1959 44 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1957/1958 43 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1956/1957 45 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1955/1956 49 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1954/1955 48 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1953/1954 44 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1952/1953 45 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1951/1952 44 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1950/1951 43 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1949/1950 43 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1948/1949 43 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1947/1948 45 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1946/1947 46 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1945/1946 4 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1939/1940 3 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1938/1939 44 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1937/1938 48 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1936/1937 46 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1935/1936 45 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1934/1935 44 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1933/1934 50 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1932/1933 49 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1931/1932 47 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1930/1931 43 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1929/1930 47 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1928/1929 43 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1927/1928 45 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1926/1927 43 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1925/1926 49 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1924/1925 43 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1923/1924 50 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1922/1923 43 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1921/1922 45 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1920/1921 43 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1919/1920 44 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1914/1915 42 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1913/1914 44 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1912/1913 40 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1911/1912 40 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1910/1911 40 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1909/1910 42 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1908/1909 39 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1907/1908 44 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1906/1907 40 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1905/1906 39 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1904/1905 36 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1903/1904 40 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1902/1903 35 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1901/1902 38 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1900/1901 35 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1899/1900 36 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் சீசன் 1898/1899 35 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1897/1898 32 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1896/1897 30 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1895/1896 30 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1894/1895 30 போட்டிகள்
மன்செஸ்டர் நகரம் பருவம் 1893/1894 28 போட்டிகள்
ஆர்ட்விக் எஃப்சி பருவம் 1892/1893 22 போட்டிகள்