மான்செஸ்டர் சிட்டி E எவர்டன் எஃப்சிக்கு எதிரான பதிவுமான்செஸ்டர் சிட்டி E எவர்டன் எஃப்சிக்கு எதிரான பதிவுபிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 87 47 இருபத்து ஒன்று 19 149 : 84
தொலைவில் 88 22 2. 3 43 100 : 151
& தொகை 175 69 44 62 249 : 235
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 இரண்டு 1 0 5 : இரண்டு
தொலைவில் 5 0 இரண்டு 3 இரண்டு : 7
நடுநிலை இடம் இரண்டு 1 0 1 1 : 3
& தொகை 10 3 3 4 8 : 12
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு இரண்டு 0 0 5 : 1
தொலைவில் இரண்டு 0 0 இரண்டு 1 : 4
& தொகை 4 இரண்டு 0 இரண்டு 6 : 5
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 92 51 22 19 159 : 87
தொலைவில் 95 22 25 48 103 : 162
நடுநிலை இடம் இரண்டு 1 0 1 1 : 3
& தொகை 189 74 47 68 263 : 252


பிரீமியர் லீக்
2020/2021 16. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 3 (1: 1)
2019/2020 21. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
2019/2020 7. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 3 (1: 1)
2018/2019 27. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 2 (0: 1)
2018/2019 17. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (1: 0)
2017/2018 32. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 3 (0: 3)
2017/2018 2. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
2016/2017 21. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 4: 0 (1: 0)
2016/2017 8. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
2015/2016 21. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
2015/2016 3. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 2 (0: 0)
2014/2015 21. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (0: 0)
2014/2015 15. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
2013/2014 37. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 3 (1: 2)
2013/2014 7. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (2: 1)
2012/2013 30. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0 (1: 0)
2012/2013 15. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
2011/2012 23. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (0: 0)
2011/2012 6. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
2010/2011 36. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 1 (0: 1)
2010/2011 18. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 2 (0: 2)
2009/2010 2. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 2 (0: 1)
2009/2010 22. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0 (2: 0)
2008/2009 34. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 2 (0: 1)
2008/2009 17. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
2007/2008 27. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 2 (0: 2)
2007/2008 22. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (1: 0)
2006/2007 22. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
2006/2007 7. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (1: 0)
2005/2006 25. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (1: 0)
2005/2006 8. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
2004/2005 19. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 1 (1: 1)
2004/2005 5. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
2003/2004 38. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 5: 1 (3: 0)
2003/2004 15. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 0 (0: 0)
2002/2003 22. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 2 (1: 1)
2002/2003 4. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (2: 1)
2000/2001 32. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 1 (2: 1)
2000/2001 17. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 5: 0 (3: 0)
1995/1996 26. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0 (1: 0)
1995/1996 4. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 2 (0: 0)
1994/1995 34. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (0: 1)
1994/1995 3. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 4: 0 (0: 0)
1993/1994 19. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1993/1994 2. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (1: 0)
1992/1993 42. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 5 (1: 3)
1992/1993 14. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 3 (0: 2)
1991/1992 40. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 2 (1: 2)
1991/1992 9. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
1990/1991 22. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0 (2: 0)
1990/1991 3. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1989/1990 36. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1989/1990 18. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 0 (0: 0)
1986/1987 40. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 0 (0: 0)
1986/1987 17. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 3 (1: 1)
1985/1986 38. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 4: 0 (1: 0)
1985/1986 14. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
1982/1983 28. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1982/1983 9. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 1 (1: 1)
1981/1982 32. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1981/1982 12. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 1 (0: 0)
1980/1981 40. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (0: 0)
1980/1981 24. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 2 (0: 0)
1979/1980 36. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1979/1980 21. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 2 (0: 2)
1978/1979 38. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1978/1979 22. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (0: 0)
1977/1978 30. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1977/1978 8. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (0: 0)
1976/1977 32. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (1: 0)
1976/1977 9. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 2 (1: 1)
1975/1976 30. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 3: 0 (2: 0)
1975/1976 17. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (0: 1)
1974/1975 29. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (2: 0)
1974/1975 16. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0 (1: 0)
1973/1974 32. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1973/1974 22. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0 (1: 0)
1972/1973 17. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 3 (1: 2)
1972/1973 2. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1 (0: 1)
1971/1972 32. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 2 (0: 2)
1971/1972 12. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1970/1971 35. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 3: 0 (3: 0)
1970/1971 5. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 1 (0: 1)
1969/1970 26. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (0: 0)
1969/1970 5. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1968/1969 25. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 3 (0: 0)
1968/1969 12. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0 (0: 0)
1967/1968 34. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
1967/1968 15. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (1: 0)
1966/1967 38. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (0: 0)
1966/1967 17. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1962/1963 35. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 1 (0: 0)
1962/1963 16. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1961/1962 9. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 3 (0: 0)
1961/1962 6. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 2 (0: 0)
1960/1961 33. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
1960/1961 14. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 4: 2 (0: 0)
1959/1960 24. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 4: 0 (0: 0)
1959/1960 23. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 1 (0: 0)
1958/1959 27. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 1 (0: 0)
1958/1959 7. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 3 (0: 0)
1957/1958 41. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 5 (0: 0)
1957/1958 20. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 6: 2 (0: 0)
1956/1957 42. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (0: 0)
1956/1957 40. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 4 (0: 0)
1955/1956 33. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 3: 0 (3: 0)
1955/1956 18. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (1: 1)
1954/1955 30. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (1: 0)
1954/1955 11. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1949/1950 8. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 1 (0: 0)
1949/1950 6. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1948/1949 24. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1948/1949 23. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 0 (0: 0)
1947/1948 4. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
1947/1948 2. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (0: 0)
1937/1938 4. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 4: 1
1937/1938 2. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0
1936/1937 34. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1
1936/1937 14. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 4: 1
1935/1936 31. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 2
1935/1936 14. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0
1934/1935 37. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 2
1934/1935 16. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 2
1933/1934 27. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0
1933/1934 5. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 2
1932/1933 26. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 3: 0
1932/1933 6. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 1
1931/1932 25. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0
1931/1932 4. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 1
1929/1930 28. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 2
1929/1930 7. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 3
1928/1929 26. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 5: 1
1928/1929 6. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 6
1925/1926 30. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1
1925/1926 7. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 4: 4
1924/1925 14. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 2
1924/1925 12. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 1
1923/1924 22. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 6: 1
1923/1924 21. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1
1922/1923 22. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1
1922/1923 21. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 0
1921/1922 20. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 2
1921/1922 19. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1
1920/1921 27. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0
1920/1921 25. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 0
1919/1920 21. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0
1919/1920 20. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1
1914/1915 36. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1
1914/1915 16. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 4: 1
1913/1914 28. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0
1913/1914 9. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1
1912/1913 35. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 0
1912/1913 15. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0
1911/1912 29. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 4: 0
1911/1912 12. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0
1910/1911 33. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1
1910/1911 15. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0
1908/1909 24. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 4: 0
1908/1909 5. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 6: 3
1907/1908 21. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 4: 2
1907/1908 2. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 3
1906/1907 20. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1
1906/1907 2. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 9: 1
1905/1906 36. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 3
1905/1906 21. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0
1904/1905 32. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0
1904/1905 17. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 0
1903/1904 34. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0
1903/1904 18. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 3
1901/1902 28. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0
1901/1902 1. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 1
1900/1901 25. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 5: 2
1900/1901 7. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0
1899/1900 34. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 4: 0
1899/1900 16. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 2


லீக் கோப்பை
2015/2016 அரை இறுதி மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (1: 1)
2015/2016 அரை இறுதி எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 1 (1: 0)
1987/1988 கால் இறுதி எவர்டன் எஃப்சி - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0
1969/1970 16 வது சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0


அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்