மான்செஸ்டர் சிட்டி சுந்தர்லேண்ட் ஏஎஃப்சிக்கு எதிரான பதிவுமான்செஸ்டர் சிட்டி சுந்தர்லேண்ட் ஏஎஃப்சிக்கு எதிரான பதிவுபிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 63 43 10 10 137 : 78
தொலைவில் 63 19 பதினொன்று 33 90 : 104
& தொகை 126 62 இருபத்து ஒன்று 43 227 : 182
சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 3 0 1 இரண்டு 1 : 5
தொலைவில் 3 1 0 இரண்டு 5 : 7
& தொகை 6 1 1 4 6 : 12
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 4 3 1 0 8 : 5
தொலைவில் 4 1 1 இரண்டு 3 : 6
& தொகை 8 4 இரண்டு இரண்டு பதினொன்று : பதினொன்று
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு 1 1 0 4 : இரண்டு
தொலைவில் இரண்டு 1 0 1 4 : இரண்டு
& தொகை 4 இரண்டு 1 1 8 : 4
FA சமூக கேடயம் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 இரண்டு : 0
& தொகை 1 1 0 0 இரண்டு : 0
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 72 47 13 12 150 : 90
தொலைவில் 72 22 12 38 102 : 119
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 இரண்டு : 0
& தொகை 145 70 25 ஐம்பது 254 : 209


பிரீமியர் லீக்
2016/2017 27. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 2 (0: 1)
2016/2017 1. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1 (1: 0)
2015/2016 24. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 1 (0: 1)
2015/2016 18. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 4: 1 (3: 0)
2014/2015 20. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 2 (0: 0)
2014/2015 14. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 4 (1: 2)
2013/2014 26. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 2 (1: 0)
2013/2014 11. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (1: 0)
2012/2013 19. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (0: 0)
2012/2013 7. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0 (1: 0)
2011/2012 31. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 3 (1: 2)
2011/2012 19. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (0: 0)
2010/2011 31. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 5: 0 (2: 0)
2010/2011 3. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (0: 0)
2009/2010 30. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (1: 0)
2009/2010 18. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 4: 3 (3: 2)
2008/2009 30. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (0: 0)
2008/2009 3. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 3 (0: 1)
2007/2008 34. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 2 (0: 0)
2007/2008 12. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (0: 0)
2005/2006 28. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1 (2: 1)
2005/2006 3. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 2 (1: 2)
2002/2003 35. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0 (2: 0)
2002/2003 17. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 3 (0: 1)
2000/2001 19. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (1: 0)
2000/2001 2. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 4: 2 (2: 0)
1990/1991 38. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 2 (2: 2)
1990/1991 11. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (1: 0)
1982/1983 29. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 2 (0: 0)
1982/1983 10. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 2 (0: 1)
1981/1982 42. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (1: 0)
1981/1982 20. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 3 (0: 1)
1980/1981 17. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0 (0: 0)
1980/1981 2. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 4 (0: 1)
1976/1977 29. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (1: 0)
1976/1977 6. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 2 (0: 0)
1969/1970 42. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 1 (0: 0)
1969/1970 6. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 4 (0: 0)
1968/1969 40. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (0: 0)
1968/1969 10. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 4 (0: 0)
1967/1968 30. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (0: 0)
1967/1968 11. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (0: 0)
1966/1967 24. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0 (0: 0)
1966/1967 3. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (0: 0)
1957/1958 40. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 1 (0: 0)
1957/1958 19. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 1 (0: 0)
1956/1957 26. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1 (1: 1)
1956/1957 7. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 1 (3: 1)
1955/1956 39. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 4: 2 (4: 2)
1955/1956 37. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 3 (0: 3)
1954/1955 38. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (1: 0)
1954/1955 20. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 2 (3: 2)
1953/1954 26. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1 (0: 0)
1953/1954 4. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 4: 5 (0: 0)
1952/1953 34. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 3 (0: 0)
1952/1953 15. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 5 (0: 0)
1951/1952 23. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 1 (0: 0)
1951/1952 3. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 0 (3: 0)
1949/1950 40. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 2 (0: 0)
1949/1950 15. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1 (0: 0)
1948/1949 38. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 1 (0: 0)
1948/1949 14. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 0 (0: 0)
1947/1948 26. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 1 (0: 0)
1947/1948 5. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0 (0: 0)
1937/1938 25. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 0
1937/1938 5. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 1
1936/1937 39. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 3
1936/1937 13. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 4
1935/1936 23. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 1
1935/1936 3. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0
1934/1935 36. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0
1934/1935 14. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 2
1933/1934 38. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 0
1933/1934 13. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 4: 1
1932/1933 22. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 4
1932/1933 1. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 2
1931/1932 24. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 5
1931/1932 1. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 1
1930/1931 23. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 0
1930/1931 1. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 3
1929/1930 24. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 2
1929/1930 3. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 5: 2
1928/1929 29. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 1
1928/1929 9. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 5: 3
1925/1926 30. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 5: 3
1925/1926 8. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 4: 1
1924/1925 35. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 3
1924/1925 14. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 2
1923/1924 8. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 5: 2
1923/1924 7. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 4: 1
1922/1923 37. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0
1922/1923 35. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0
1921/1922 24. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 3
1921/1922 22. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0
1920/1921 22. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 1
1920/1921 19. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0
1919/1920 22. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0
1919/1920 19. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 1
1914/1915 28. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 0
1914/1915 10. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 2
1913/1914 29. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 1
1913/1914 8. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 0
1912/1913 32. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0
1912/1913 12. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0
1911/1912 32. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 0
1911/1912 13. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1
1910/1911 28. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 4: 0
1910/1911 9. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 3
1908/1909 33. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0
1908/1909 1. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0
1907/1908 4. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 0
1907/1908 1. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 5
1906/1907 38. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 3
1906/1907 18. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1
1905/1906 36. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 5: 1
1905/1906 16. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 2: 0
1904/1905 29. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 0: 0
1904/1905 14. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 5: 2
1903/1904 32. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1
1903/1904 15. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 1
1901/1902 20. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 3
1901/1902 2. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 1: 0
1900/1901 18. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 1
1900/1901 8. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 0
1899/1900 31. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மன்செஸ்டர் நகரம் 3: 1
1899/1900 14. சுற்று மன்செஸ்டர் நகரம் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1


அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்