மான்செஸ்டர் யுனைடெட் »வரலாற்று முடிவுகள்

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் »வரலாற்று முடிவுகள்மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2020/2021 67 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2019/2020 57 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2018/2019 59 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2017/2018 63 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2016/2017 64 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 2015/2016 59 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 2014/2015 44 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 2013/2014 55 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 2012/2013 54 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 2011/2012 54 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2010/2011 60 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 2009/2010 56 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2008/2009 66 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 2007/2008 57 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2006/2007 60 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2005/2006 56 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2004/2005 61 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2003/2004 55 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2002/2003 63 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2001/2002 58 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 2000/2001 57 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1999/2000 59 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1998/1999 63 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1997/1998 52 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1996/1997 54 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1995/1996 49 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1994/1995 59 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1993/1994 63 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1992/1993 50 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1991/1992 58 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1990/1991 60 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1989/1990 49 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1988/1989 48 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1987/1988 48 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1986/1987 48 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1985/1986 52 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1984/1985 60 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1983/1984 58 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1982/1983 60 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1981/1982 46 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1980/1981 49 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1979/1980 47 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1978/1979 53 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1977/1978 52 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1976/1977 59 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1975/1976 52 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1974/1975 51 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1973/1974 45 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1972/1973 47 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1971/1972 55 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1970/1971 50 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1969/1970 59 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1968/1969 58 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1967/1968 54 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1966/1967 45 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1965/1966 58 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1964/1965 60 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1963/1964 56 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1962/1963 48 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1961/1962 49 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1960/1961 48 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1959/1960 45 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1958/1959 43 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1957/1958 59 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1956/1957 57 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1955/1956 43 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1954/1955 45 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1953/1954 43 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1952/1953 47 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1951/1952 43 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1950/1951 46 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1949/1950 47 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1948/1949 51 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1947/1948 48 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1946/1947 44 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1945/1946 4 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1938/1939 44 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1937/1938 46 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1936/1937 44 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1935/1936 45 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1934/1935 45 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1933/1934 44 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1932/1933 43 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1931/1932 43 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1930/1931 46 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1929/1930 43 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1928/1929 44 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1927/1928 47 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1926/1927 45 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1925/1926 49 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1924/1925 43 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1923/1924 44 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1922/1923 45 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1921/1922 43 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1920/1921 44 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1919/1920 44 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1914/1915 39 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1913/1914 39 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1912/1913 43 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1911/1912 45 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பருவம் 1910/1911 41 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1909/1910 39 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1908/1909 45 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1907/1908 43 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1906/1907 40 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1905/1906 42 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1904/1905 34 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1903/1904 37 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1902/1903 36 போட்டிகள்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சீசன் 1901/1902 34 போட்டிகள்
நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி பருவம் 1900/1901 37 போட்டிகள்
நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி பருவம் 1899/1900 34 போட்டிகள்
நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி சீசன் 1898/1899 36 போட்டிகள்
நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி பருவம் 1897/1898 33 போட்டிகள்
நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி பருவம் 1896/1897 33 போட்டிகள்
நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி பருவம் 1895/1896 33 போட்டிகள்
நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி பருவம் 1894/1895 31 போட்டிகள்
நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி பருவம் 1893/1894 33 போட்டிகள்
நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி பருவம் 1892/1893 30 போட்டிகள்

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ஜுவென்டஸ் B போருசியா டார்ட்மண்டிற்கு எதிரான பதிவு

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ரியல் மாட்ரிட் »அணி 2020/2021

ருக் ப்ரெஸ்ட்

ருக் ப்ரெஸ்ட்

டாரில் கீ

டாரில் கீ

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

பிரீமியர் லீக் + 1. பிரிவு »ஆல்-டைம் டாப்ஸ்கோரர்கள்» டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் »தரவரிசை 1 - 50

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

ஸ்பெயின் »கோபா டெல் ரே 2020/2021 16 சுற்று 16» சிடிஏ நவல்கார்னெரோ - கிரனாடா சிஎஃப் 0: 6

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

லெய்செஸ்டர் சிட்டி St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

டொராண்டோ எஃப்சி »சாதனங்கள் மற்றும் முடிவுகள் 2019/2020

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018

ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி »ஸ்குவாட் 2017/2018


வகைகள்