மான்செஸ்டர் யுனைடெட் St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவு

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் St ஸ்டோக் சிட்டிக்கு எதிரான பதிவுபிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 41 25 12 4 87 : 31
தொலைவில் 41 13 13 பதினைந்து 53 : 64
& தொகை 82 38 25 19 140 : 95
சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 4 1 இரண்டு 1 5 : 5
தொலைவில் 4 0 இரண்டு இரண்டு 0 : 6
& தொகை 8 1 4 3 5 : பதினொன்று
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 6 இரண்டு இரண்டு இரண்டு 6 : 6
தொலைவில் 4 0 3 1 4 : 5
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 4 : இரண்டு
& தொகை பதினொன்று 3 5 3 14 : 13
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு 1 1 0 3 : 1
தொலைவில் 4 1 1 இரண்டு 4 : 4
& தொகை 6 இரண்டு இரண்டு இரண்டு 7 : 5
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 53 29 17 7 101 : 43
தொலைவில் 53 14 19 இருபது 61 : 79
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 4 : இரண்டு
& தொகை 107 44 36 27 166 : 124
பிரீமியர் லீக்
2017/2018 23. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 0 (2: 0)
2017/2018 4. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (1: 1)
2016/2017 22. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 0)
2016/2017 7. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (0: 0)
2015/2016 24. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 0 (2: 0)
2015/2016 18. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 0 (2: 0)
2014/2015 20. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 1)
2014/2015 14. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 1 (1: 1)
2013/2014 24. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 0)
2013/2014 9. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 2 (1: 2)
2012/2013 33. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 2 (0: 1)
2012/2013 8. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 4: 2 (2: 1)
2011/2012 23. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 0 (1: 0)
2011/2012 6. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 1)
2010/2011 22. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 1 (1: 0)
2010/2011 9. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 1)
2009/2010 38. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 4: 0 (2: 0)
2009/2010 7. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 2 (0: 0)
2008/2009 19. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
2008/2009 13. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 5: 0 (2: 0)
1984/1985 35. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 5: 0 (2: 0)
1984/1985 21. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (0: 1)
1983/1984 21. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0 (0: 0)
1983/1984 3. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
1982/1983 28. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
1982/1983 9. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0 (0: 0)
1981/1982 42. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 0 (2: 0)
1981/1982 20. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 3 (0: 1)
1980/1981 23. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 2 (1: 2)
1980/1981 13. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 0)
1979/1980 29. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1979/1980 8. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 4: 0 (1: 0)
1976/1977 21. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 3 (1: 2)
1976/1977 36. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 0 (0: 0)
1975/1976 39. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 1 (0: 0)
1975/1976 5. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
1973/1974 28. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0 (1: 0)
1973/1974 2. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0 (1: 0)
1972/1973 38. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (0: 0)
1972/1973 21. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 2 (0: 2)
1971/1972 42. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 0 (3: 0)
1971/1972 21. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 1)
1970/1971 33. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 2)
1970/1971 16. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 2 (1: 1)
1969/1970 35. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (0: 0)
1969/1970 18. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (0: 0)
1968/1969 41. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (0: 0)
1968/1969 20. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1967/1968 34. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 4 (0: 0)
1967/1968 15. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0 (0: 0)
1966/1967 42. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 0 (0: 0)
1966/1967 6. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0 (0: 0)
1965/1966 31. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (0: 0)
1965/1966 5. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (0: 0)
1964/1965 28. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (0: 0)
1964/1965 9. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 0)
1963/1964 41. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (0: 0)
1963/1964 21. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 5: 2 (0: 0)
1952/1953 31. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (2: 1)
1952/1953 12. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 2 (0: 0)
1951/1952 27. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1951/1952 7. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 4: 0 (1: 0)
1950/1951 39. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 0 (2: 0)
1950/1951 18. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 0 (0: 0)
1949/1950 28. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1 (1: 0)
1949/1950 9. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 2 (1: 1)
1948/1949 32. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 3: 0 (1: 0)
1948/1949 13. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 1)
1947/1948 30. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 2 (0: 0)
1947/1948 11. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (0: 0)
1946/1947 27. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1 (1: 0)
1946/1947 7. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 2 (1: 0)
1938/1939 25. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 1
1938/1939 6. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1
1936/1937 32. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 1
1936/1937 12. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0
1906/1907 26. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 4: 1
1906/1907 8. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2
1893/1894 28. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 3: 1
1893/1894 25. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - ஸ்டோக் சிட்டி 6: 2
1892/1893 28. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0
1892/1893 21. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 7: 1
FA கோப்பை
1971/1972 கால் இறுதி ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1
1971/1972 கால் இறுதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 1
1966/1967 3. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 0
1964/1965 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 1: 0
1964/1965 4. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0
1935/1936 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 2
1935/1936 4. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0
1930/1931 3. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 4
1930/1931 3. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - ஸ்டோக் சிட்டி 0: 0
1930/1931 3. சுற்று ஸ்டோக் சிட்டி - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 3
1894/1895 1. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - ஸ்டோக் சிட்டி 2: 3

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்