சுந்தர்லேண்ட் AFC க்கு எதிரான மான்செஸ்டர் யுனைடெட் »சாதனை

சுந்தர்லேண்ட் AFC க்கு எதிரான மான்செஸ்டர் யுனைடெட் »சாதனைபிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 63 37 14 12 129 : 65
தொலைவில் 63 22 14 27 88 : 116
& தொகை 126 59 28 39 217 : 181
சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 1 0 0 3 : இரண்டு
தொலைவில் 1 0 1 0 0 : 0
& தொகை இரண்டு 1 1 0 3 : இரண்டு
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 5 3 இரண்டு 0 பதினைந்து : 7
தொலைவில் 4 1 3 0 7 : 6
& தொகை 9 4 5 0 22 : 13
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு 1 1 0 4 : 3
தொலைவில் 3 0 1 இரண்டு 4 : 6
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 1 : 0
& தொகை 6 இரண்டு இரண்டு இரண்டு 9 : 9
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 71 42 17 12 151 : 77
தொலைவில் 71 2. 3 19 29 99 : 128
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 1 : 0
& தொகை 143 66 36 41 251 : 205
பிரீமியர் லீக்
2016/2017 32. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 3 (0: 1)
2016/2017 18. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 1 (1: 0)
2015/2016 26. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 1)
2015/2016 7. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0 (1: 0)
2014/2015 27. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 0 (0: 0)
2014/2015 2. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (1: 1)
2013/2014 37. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 1 (0: 1)
2013/2014 7. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (1: 0)
2012/2013 31. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
2012/2013 17. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 1 (2: 0)
2011/2012 38. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
2011/2012 11. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (1: 0)
2010/2011 19. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 0 (1: 0)
2010/2011 7. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
2009/2010 37. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
2009/2010 8. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 2 (0: 1)
2008/2009 32. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (0: 1)
2008/2009 16. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (0: 0)
2007/2008 19. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 4 (0: 3)
2007/2008 5. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (0: 0)
2005/2006 34. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 0 (0: 0)
2005/2006 9. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (0: 1)
2002/2003 22. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1 (0: 1)
2002/2003 4. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 1)
2001/2002 25. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 4: 1 (4: 1)
2001/2002 9. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (0: 1)
2000/2001 25. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 0)
2000/2001 5. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0 (1: 0)
1999/2000 33. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 4: 0 (1: 0)
1999/2000 20. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (2: 1)
1996/1997 37. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (0: 0)
1996/1997 18. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 5: 0 (2: 0)
1990/1991 22. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0 (3: 0)
1990/1991 3. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 0)
1984/1985 39. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 2 (1: 1)
1984/1985 16. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 2 (3: 2)
1983/1984 29. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1 (1: 1)
1983/1984 10. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 1 (0: 1)
1982/1983 35. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1982/1983 20. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 0 (0: 0)
1981/1982 33. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 0 (0: 0)
1981/1982 13. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 5 (1: 1)
1980/1981 27. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 0 (1: 0)
1980/1981 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 1 (0: 0)
1976/1977 37. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (2: 1)
1976/1977 14. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 3 (2: 0)
1969/1970 27. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1969/1970 7. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 1 (0: 0)
1968/1969 28. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 4: 1 (0: 0)
1968/1969 18. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1967/1968 42. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 2 (0: 0)
1967/1968 6. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1966/1967 39. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0 (0: 0)
1966/1967 18. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 5: 0 (0: 0)
1965/1966 26. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 1 (0: 0)
1965/1966 21. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 3 (0: 0)
1964/1965 31. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
1964/1965 13. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (0: 0)
1957/1958 39. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (1: 1)
1957/1958 37. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 2 (1: 1)
1956/1957 41. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 4: 0 (1: 0)
1956/1957 12. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 3 (1: 3)
1955/1956 41. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (2: 2)
1955/1956 20. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1 (2: 1)
1954/1955 39. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 2 (2: 2)
1954/1955 37. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 3 (4: 3)
1953/1954 32. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 2 (0: 1)
1953/1954 13. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 0 (0: 0)
1952/1953 29. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (0: 1)
1952/1953 10. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 1 (0: 1)
1951/1952 33. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (1: 0)
1951/1952 14. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 1 (0: 0)
1950/1951 25. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 5 (2: 4)
1950/1951 24. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 1)
1949/1950 30. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 (1: 1)
1949/1950 11. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 3 (0: 3)
1948/1949 30. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 2 (1: 2)
1948/1949 11. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1 (1: 0)
1947/1948 32. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 1 (0: 0)
1947/1948 13. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0 (0: 0)
1946/1947 32. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1 (0: 0)
1946/1947 13. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 3 (0: 1)
1938/1939 31. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 5: 2
1938/1939 12. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 1
1936/1937 41. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 1
1936/1937 23. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1
1930/1931 38. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2
1930/1931 17. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 1
1929/1930 36. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1
1929/1930 17. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 4
1928/1929 38. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0
1928/1929 15. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 5: 1
1927/1928 40. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1
1927/1928 15. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 1
1926/1927 41. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 0
1926/1927 18. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 6: 0
1925/1926 41. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 5: 1
1925/1926 20. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1
1921/1922 26. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 1
1921/1922 25. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 1
1920/1921 29. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 3
1920/1921 28. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0
1919/1920 28. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 0
1919/1920 27. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0
1914/1915 24. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 0
1914/1915 6. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0
1913/1914 35. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 0
1913/1914 3. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 1
1912/1913 29. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 1: 3
1912/1913 11. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 1
1911/1912 25. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 5: 0
1911/1912 5. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 2
1910/1911 38. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 5: 1
1910/1911 18. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2
1909/1910 36. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 0
1909/1910 16. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 0
1908/1909 28. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 2
1908/1909 10. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 6: 1
1907/1908 31. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0
1907/1908 13. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2
1906/1907 32. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 0
1906/1907 9. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 4: 1
1893/1894 21. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 4
1893/1894 14. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 4: 1
1892/1893 29. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி 6: 0
1892/1893 25. சுற்று நியூட்டன் ஹீத் எஃப்சி - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 0: 5
FA கோப்பை
1995/1996 3. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 1: 2 (1: 0)
1995/1996 3. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 2 (1: 0)
1985/1986 4. சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 0
1985/1986 4. சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 0: 0
1963/1964 கால் இறுதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 5: 1
1963/1964 கால் இறுதி சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2: 2 ஏட்
1963/1964 கால் இறுதி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 3: 3
1925/1926 16 வது சுற்று மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. 2: 1
1925/1926 16 வது சுற்று சுந்தர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி. - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 3: 3

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்