மான்செஸ்டர் யுனைடெட் »ஸ்குவாட் 1998/1999மான்செஸ்டர் யுனைடெட் »ஸ்குவாட் 1998/1999படை அணி ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 / 1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1 931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/ 1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 தோற்றங்கள் தோற்றங்கள் ------------------------------------------------- ------------- ச. லீக் 2020/2021 EL 2020/2021 Pr. லீக் 2020/2021 FA கோப்பை 2020/2021 லீக் கோப்பை 2020/2021 EL 2019/2020 Pr. லீக் 2019/2020 FA கோப்பை 2019/2020 லீக் கோப்பை 2019/2020 ச. லீக் 2018/2019 Pr. லீக் 2018/2019 FA கோப்பை 2018/2019 லீக் கோப்பை 2018/2019 ச. லீக் 2017/2018 Pr. லீக் 2017/2018 FA கோப்பை 2017/2018 லீக் கோப்பை 2017/2018 UEFA Sup.Cup 2017 EL 2016/2017 Pr. லீக் 2016/2017 FA கோப்பை 2016/2017 லீக் கோப்பை 2016/2017 காம். கேடயம் 2016 ச. லீக் 2015/2016 CL QF 2015/2016 EL 2015/2016 Pr. லீக் 2015/2016 FA கோப்பை 2015/2016 லீக் கோப்பை 2015/2016 Pr. லீக் 2014/2015 FA கோப்பை 2014/2015 லீக் கோப்பை 2014/2015 ச. லீக் 2013/2014 Pr. லீக் 2013/2014 FA கோப்பை 2013/2014 லீக் கோப்பை 2013/2014 Com. கேடயம் 2013 ச. லீக் 2012/2013 Pr. லீக் 2012/2013 FA கோப்பை 2012/2013 லீக் கோப்பை 2012/2013 ச. லீக் 2011/2012 EL 2011/2012 Pr. லீக் 2011/2012 FA கோப்பை 2011/2012 லீக் கோப்பை 2011/2012 காம். கேடயம் 2011 ச. லீக் 2010/2011 Pr. லீக் 2010/2011 FA கோப்பை 2010/2011 லீக் கோப்பை 2010/2011 காம். கேடயம் 2010 ச. லீக் 2009/2010 Pr. லீக் 2009/2010 FA கோப்பை 2009/2010 லீக் கோப்பை 2009/2010 காம். கேடயம் 2009 ச. லீக் 2008/2009 Pr. லீக் 2008/2009 FA கோப்பை 2008/2009 லீக் கோப்பை 2008/2009 கிளப் WC 2008 UEFA Sup.Cup 2008 Com. கேடயம் 2008 ச. லீக் 2007/2008 Pr. லீக் 2007/2008 FA கோப்பை 2007/2008 லீக் கோப்பை 2007/2008 காம். கேடயம் 2007 ச. லீக் 2006/2007 Pr. லீக் 2006/2007 FA கோப்பை 2006/2007 லீக் கோப்பை 2006/2007 ச. லீக் 2005/2006 CL QF 2005/2006 Pr. லீக் 2005/2006 FA கோப்பை 2005/2006 லீக் கோப்பை 2005/2006 ச. லீக் 2004/2005 CL QF 2004/2005 Pr. லீக் 2004/2005 FA கோப்பை 2004/2005 லீக் கோப்பை 2004/2005 காம். கேடயம் 2004 ச. லீக் 2003/2004 Pr. லீக் 2003/2004 FA கோப்பை 2003/2004 லீக் கோப்பை 2003/2004 காம். கேடயம் 2003 ச. லீக் 2002/2003 CL QF 2002/2003 Pr. லீக் 2002/2003 FA கோப்பை 2002/2003 லீக் கோப்பை 2002/2003 ச. லீக் 2001/2002 Pr. லீக் 2001/2002 FA கோப்பை 2001/2002 லீக் கோப்பை 2001/2002 காம். கேடயம் 2001 ச. லீக் 2000/2001 Pr. லீக் 2000/2001 FA கோப்பை 2000/2001 லீக் கோப்பை 2000/2001 கிளப் WC 2000 Com. கேடயம் 2000 ச. லீக் 1999/2000 Pr. லீக் 1999/2000 லீக் கோப்பை 1999/2000 இன்டர். கோப்பை 1999 UEFA Sup.Cup 1999 Com. கேடயம் 1999 ச. லீக் 1998/1999 CL QF 1998/1999 Pr. லீக் 1998/1999 FA கோப்பை 1998/1999 லீக் கோப்பை 1998/1999 காம். கேடயம் 1998 சி.எச். லீக் 1997/1998 Pr. லீக் 1997/1998 FA கோப்பை 1997/1998 லீக் கோப்பை 1997/1998 Com. கேடயம் 1997 ச. லீக் 1996/1997 Pr. லீக் 1996/1997 எஃப்.ஏ கோப்பை 1996/1997 லீக் கோப்பை 1996/1997 காம். கேடயம் 1996 EL 1995/1996 Pr. லீக் 1995/1996 FA கோப்பை 1995/1996 லீக் கோப்பை 1995/1996 Ch. லீக் 1994/1995 Pr. லீக் 1994/1995 FA கோப்பை 1994/1995 லீக் கோப்பை 1994/1995 Com. கேடயம் 1994 ச. லீக் 1993/1994 Pr. லீக் 1993/1994 FA கோப்பை 1993/1994 லீக் கோப்பை 1993/1994 Com. கேடயம் 1993 EL 1992/1993 Pr. லீக் 1992/1993 FA கோப்பை 1992/1993 CWC 1991/1992 Pr. லீக் 1991/1992 லீக் கோப்பை 1991/1992 UEFA Sup.Cup 1991 CWC 1990/1991 Pr. லீக் 1990/1991 லீக் கோப்பை 1990/1991 காம். கேடயம் 1990 Pr. லீக் 1989/1990 FA கோப்பை 1989/1990 Pr. லீக் 1988/1989 Pr. லீக் 1987/1988 Pr. லீக் 1986/1987 Pr. லீக் 1985/1986 EL 1984/1985 Pr. லீக் 1984/1985 FA கோப்பை 1984/1985 CWC 1983/1984 Pr. லீக் 1983/1984 EL 1982/1983 Pr. லீக் 1982/1983 FA கோப்பை 1982/1983 லீக் கோப்பை 1982/1983 Pr. லீக் 1981/1982 EL 1980/1981 Pr. லீக் 1980/1981 Pr. லீக் 1979/1980 Pr. லீக் 1978/1979 FA கோப்பை 1978/1979 CWC 1977/1978 Pr. லீக் 1977/1978 EL 1976/1977 Pr. லீக் 1976/1977 FA கோப்பை 1976/1977 Pr. லீக் 1975/1976 FA கோப்பை 1975/1976 Pr. லீக் 1973/1974 Pr. லீக் 1972/1973 Pr. லீக் 1971/1972 Pr. லீக் 1970/1971 Pr. லீக் 1969/1970 ச. லீக் 1968/1969 Pr. லீக் 1968/1969 இன்டர். கோப்பை 1968 ச. லீக் 1967/1968 Pr. லீக் 1967/1968 Pr. லீக் 1966/1967 ச. லீக் 1965/1966 Pr. லீக் 1965/1966 EL 1964/1965 Pr. லீக் 1964/1965 சி.டபிள்யூ.சி 1963/1964 ப்ரா. லீக் 1963/1964 Pr. லீக் 1962/1963 FA கோப்பை 1962/1963 Pr. லீக் 1961/1962 Pr. லீக் 1960/1961 Pr. லீக் 1959/1960 Pr. லீக் 1958/1959 ச. லீக் 1957/1958 Pr. லீக் 1957/1958 எஃப்.ஏ கோப்பை 1957/1958 ச. லீக் 1956/1957 Pr. லீக் 1956/1957 FA கோப்பை 1956/1957 Pr. லீக் 1955/1956 Pr. லீக் 1954/1955 Pr. லீக் 1953/1954 Pr. லீக் 1952/1953 Pr. லீக் 1951/1952 Pr. லீக் 1950/1951 Pr. லீக் 1949/1950 Pr. லீக் 1948/1949 Pr. லீக் 1947/1948 FA கோப்பை 1947/1948 Pr. லீக் 1946/1947 Pr. லீக் 1938/1939
வரிசைப்படுத்துதல் வரிசைப்படுத்துதல் ---------------------------------------- தொடங்குவதன் மூலம் தோற்றங்கள் விளையாடும் நிமிடங்களால் பெயரால் 11 மஞ்சள் அட்டைகளால் இலக்குகளால் மாற்றுவதன் மூலம் இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டைகளால் சிவப்பு அட்டைகளால் மாற்றப்படும்


கோல்கீப்பர்
நிக் கல்கின் இங்கிலாந்து 07/06/1978
1 பீட்டர் ஷ்மிச்செல் டென்மார்க் 11/18/1963
17 ரைமண்ட் வான் டெர் க ou வ் நெதர்லாந்து 03/24/1963
பாதுகாக்க
இருபத்து ஒன்று ஹென்னிங் பெர்க் நோர்வே 09/01/1969
24 வெஸ் பிரவுன் இங்கிலாந்து 10/13/1979
2. 3 மைக்கேல் கிளெக் இங்கிலாந்து 07/03/1977
13 ஜான் கர்டிஸ் இங்கிலாந்து 09/03/1978
4 டேனி ஹிகின்போதம் ஜிப்ரால்டர் 12/29/1978
3 டெனிஸ் இர்வின் அயர்லாந்து 10/31/1965
5 ரோனி ஜான்சன் நோர்வே 06/10/1969
4 டேவிட் மே இங்கிலாந்து 06/24/1970
இரண்டு கேரி நெவில் இங்கிலாந்து 02/18/1975
12 பில் நெவில் இங்கிலாந்து 01/21/1977
6 ஜாப் ஸ்டாம் நெதர்லாந்து 07/17/1972
மிட்ஃபீல்டர்
7 டேவிட் பெக்காம் இங்கிலாந்து 05/02/1975
பதினைந்து ஜெஸ்பர் ப்ளொம்க்விஸ்ட் சுவீடன் 02/05/1974
8 நிக்கி பட் இங்கிலாந்து 01/21/1975
ரியான் ஃபோர்டு இங்கிலாந்து 09/03/1978
பதினொன்று ரியான் கிக்ஸ் வேல்ஸ் 11/29/1973
பதினைந்து ஜொனாதன் கிரீனிங் இங்கிலாந்து 01/02/1979
16 ராய் கீன் அயர்லாந்து 08/10/1971
18 பால் ஸ்கோல்ஸ் இங்கிலாந்து 11/16/1974
பால் டீதர் இங்கிலாந்து 12/26/1977
42 மைக்கேல் ட்விஸ் இங்கிலாந்து 12/26/1977
30 ரோனி வால்வொர்க் இங்கிலாந்து 09/10/1977
18 மார்க் வில்சன் இங்கிலாந்து 02/09/1979
முன்னோக்கி
9 ஆண்டி கோல் இங்கிலாந்து 10/15/1971
அலெக்ஸ் நோட்மேன் ஸ்காட்லாந்து 12/10/1979
10 டெடி ஷெரிங்ஹாம் இங்கிலாந்து 04/02/1966
இருபது ஓலே குன்னர் சோல்ஸ்கார் நோர்வே 02/26/1973
19 டுவைட் யார்க் டிரினிடாட் & டொபாகோ 11/03/1971
மேலாளர்
அலெக்ஸ் பெர்குசன் ஸ்காட்லாந்து 12/31/1941
ஆஸ். மேலாளர்
ஸ்டீவ் மெக்லாரன் இங்கிலாந்து 05/03/1961


சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

ஆஸ்திரேலியா »பெண்கள் டபிள்யூ-லீக்» புள்ளிவிவரம் »சாதனை வென்றது

ஆஸ்திரேலியா »பெண்கள் டபிள்யூ-லீக்» புள்ளிவிவரம் »சாதனை வென்றது

டாகென்ஹாம் & ரெட் பிரிட்ஜ்

டாகென்ஹாம் & ரெட் பிரிட்ஜ்

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2020 எம்.எல்.எஸ் என்பது பேக் போட்டி» குழு சி »நேரடி வர்ணனை: டி.சி. யுனைடெட் - புதிய இங்கிலாந்து புரட்சி 1: 1

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2020 எம்.எல்.எஸ் என்பது பேக் போட்டி» குழு சி »நேரடி வர்ணனை: டி.சி. யுனைடெட் - புதிய இங்கிலாந்து புரட்சி 1: 1

யாசின் பென்சியா

யாசின் பென்சியா

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2018» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

அமெரிக்கா »மேஜர் லீக் சாக்கர் 2018» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

டோங்கா A A-Z இலிருந்து வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள்

டோங்கா A A-Z இலிருந்து வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள்

மார்கோ ரியஸ்

மார்கோ ரியஸ்

பனாமா »அணி உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா

பனாமா »அணி உலகக் கோப்பை 2018 ரஷ்யா

இத்தாலி »சீரி ​​ஏ 2019/2020» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

இத்தாலி »சீரி ​​ஏ 2019/2020» அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்

அட்லெடிகோ மாட்ரிட் A A-Z இலிருந்து வீரர்கள்


வகைகள்