மெக்சிகோ »கோபா எம்எக்ஸ் 2015/2016 கிளாசுரா» இறுதிகோபா எம்.எக்ஸ் 2015/2016 கிளாசுரா »இறுதி (அட்டவணை & முடிவுகள்)2019/2020 2018/2019 நிறைவு 2018/2019 திறப்பு 2017/2018 நிறைவு 2017/2018 திறப்பு 2016/2017 நிறைவு 2016/2017 திறப்பு 2015/2016 நிறைவு 2015/2016 திறப்பு 2015/2016 திறப்பு 2014/2015 நிறைவு குழு 1 குழு 2 குழு 3 குழு 4 குழு 5 குழு 6 காலாண்டு இறுதிப் போட்டிகள் அரையிறுதி இறுதிப் போட்டி


04/14/2016 03:00 சிடி வெராக்ரூஸ் - கிளப் நெகாக்ஸா 4: 1 (0: 0)