மெக்ஸிகோ Cost கோஸ்டாரிகாவுக்கு எதிரான பதிவு

மெக்ஸிகோ தேசிய அணி Cost கோஸ்டாரிகாவுக்கு எதிரான பதிவுWC தகுதி CONCACAF எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் பதினொன்று 8 இரண்டு 1 22 : 6
தொலைவில் பதினொன்று 3 5 3 10 : 8
& தொகை 22 பதினொன்று 7 4 32 : 14
நட்பு எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் பதினொன்று 8 இரண்டு 1 27 : 9
தொலைவில் 7 4 3 0 10 : 3
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 இரண்டு : 0
& தொகை 19 13 5 1 39 : 12
அமெரிக்கா கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 1 0 1 0 1 : 1
& தொகை 1 0 1 0 1 : 1
தங்கக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 8 5 3 0 13 : 4
& தொகை 8 5 3 0 13 : 4
CONCACAF சாம்பியன்ஷிப் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 1 0 1 0 1 : 1
தொலைவில் இரண்டு 0 1 1 0 : இரண்டு
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 1 : 0
& தொகை 4 1 இரண்டு 1 இரண்டு : 3
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 2. 3 16 5 இரண்டு ஐம்பது : 16
தொலைவில் இருபது 7 9 4 இருபது : 13
நடுநிலை இடம் பதினொன்று 7 4 0 17 : 5
& தொகை 54 30 18 6 87 : 3. 4
WC தகுதி CONCACAF
2015-2017 5. சுற்று கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 1: 1 (0: 1)
2015-2017 5. சுற்று மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2: 0 (2: 0)
2011-2013 இறுதி சுற்று கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 2: 1 (1: 1)
2011-2013 இறுதி சுற்று மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 0: 0 (0: 0)
2011-2013 குழு 2 மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1: 0 (0: 0)
2011-2013 குழு 2 கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 0: 2 (0: 1)
2008/2009 இறுதி சுற்று கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 0: 3 (0: 1)
2008/2009 இறுதி சுற்று மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2: 0 (1: 0)
2004/2005 இறுதி சுற்று மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2: 0 (0: 0)
2004/2005 இறுதி சுற்று கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 1: 2 (1: 2)
2000/2001 இறுதி சுற்று கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 0: 0 (0: 0)
2000/2001 இறுதி சுற்று மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1: 2 (1: 0)
1996/1997 இறுதி சுற்று மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 3: 3 (2: 0)
1996/1997 இறுதி சுற்று கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 0: 0 (0: 0)
1992/1993 2 வது சுற்று குழு A. கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 2: 0 (0: 0)
1992/1993 2 வது சுற்று குழு A. மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 4: 0 (0: 0)
1965 2. சுற்று மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1: 0 (1: 0)
1965 2. சுற்று கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 0: 0 (0: 0)
1960/1961 இறுதி சுற்று மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 4: 1 (2: 0)
1960/1961 இறுதி சுற்று கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 1: 0 (0: 0)
1957 இறுதி கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 1: 1 (0: 1)
1957 இறுதி மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2: 0 (0: 0)
நட்பு
2018 அக்டோபர் மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 3: 2 (1: 2)
2015. ஜூன் மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2: 2 (0: 2)
2004 ஏப்ரல் மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2: 0 (2: 0)
1993 ஜூன் கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 0: 2 (0: 1)
1991 நவம்பர் கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 1: 1 (0: 1)
1991 ஏப்ரல் கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 0: 0 (0: 0)
1983 மார்ச் மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1: 0 (1: 0)
1983 மார்ச் கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 0: 1 (0: 1)
1975 ஆகஸ்ட் மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 7: 0 (3: 0)
1972 அக்டோபர் மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 3: 0 (2: 0)
1972 அக்டோபர் மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 3: 1 (2: 0)
1972 ஆகஸ்ட் மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 0: 1 (0: 0)
1960 மார்ச் கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 0: 3 (0: 1)
1960 மார்ச் கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 1: 1 (0: 0)
1959 மார்ச் கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 1: 2 (0: 2)
1959 மார்ச் மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 3: 1 (2: 0)
1956 பிப்ரவரி மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1: 1 (1: 0)
1938 பிப்ரவரி மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2: 1 (1: 0)
1935 ஏப்ரல் மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2: 0 (1: 0)
அமெரிக்கா கோப்பை
1997 பொலிவியா குழு சி மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1: 1 (1: 0)
தங்கக் கோப்பை
2019 கால் இறுதி மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 5: 4 (1: 0, 1: 1, 1: 1) pso
2015 அமெரிக்கா கால் இறுதி மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
2011 அமெரிக்கா குழு A. மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 4: 1 (4: 0)
2009 அமெரிக்கா அரை இறுதி கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 3: 5 (0: 0, 1: 1, 1: 1) pso
2007 அமெரிக்கா கால் இறுதி மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
2003 அமெரிக்கா / மெக்சிகோ அரை இறுதி மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2: 0 (2: 0)
1993 அமெரிக்கா / மெக்சிகோ குழு பி மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1: 1 (0: 1)
1991 அமெரிக்கா 3 வது இடம் மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2: 0 (1: 0)
CONCACAF சாம்பியன்ஷிப்
1971 இறுதி சுற்று மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1: 0 (0: 0)
1969 இறுதி சுற்று கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 2: 0 (0: 0)
1965 இறுதி சுற்று மெக்சிகோ - கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1: 1 (1: 0)
1963 குழு 2 கோஸ்ட்டா ரிக்கா - மெக்சிகோ 0: 0 (0: 0)

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்