நேஷன்ஸ் லீக் ஏ 2020/2021 »அரையிறுதி

நேஷன்ஸ் லீக் ஏ 2020/2021 »அரையிறுதி (அட்டவணை மற்றும் முடிவுகள்)



2020/2021 2018/2019 குழு 1 குழு 2 குழு 3 குழு 4 அரையிறுதி மூன்றாம் இடம் இறுதி
10/06/2021 19:45 இத்தாலி - ஸ்பெயின் -: -
10/07/2021 19:45 பெல்ஜியம் - பிரான்ஸ் -: -